Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Pomocy i Projektów Społecznych > Wydziały > Wydział Wsparcia Dziecka i Rodziny > Wydział Wsparcia Dziecka i Rodziny (PS-R)

Wydział Wsparcia Dziecka i Rodziny (PS-R)

  Drukuj
 
Adres
00-098 Warszawa
ul. Niecała 2
Telefon
22 443 14 93
Faks
22 443 14 42
Email
Sekretariat.BPiPS@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
p.o. naczelnika Kamila Parnicka
tel.: 22 443 14 57, faks: 22 443 14 42, e-mail: kparnicka@um.warszawa.pl
ul. Niecała 2, p. 114
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Wsparcia Dziecka i Rodziny należy w szczególności:

 1. opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie projektów i programów wynikających ze Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020, z uwzględnieniem pozyskiwania dofinansowania ze środków funduszy europejskich z zakresu zadań Wydziału;
 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta z zakresu zadań Wydziału;
 3. diagnozowanie oraz analiza stanu zaspokojenia potrzeb w zakresie wsparcia rodziny z dzieckiem na terenie m.st. Warszawy;
 4. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z innymi instytucjami w obszarze realizacji zadań publicznych w zakresie zadań Wydziału, w tym uczestnictwo w Komisjach Dialogu Społecznego;
 5. współpraca z organami administracji publicznej, biurami, urzędami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz osobami prawnymi m.st. Warszawy w zakresie zadań Wydziału;
 6. prowadzenie, w zakresie zadań Wydziału, spraw związanych z realizacją projektów społecznych, w tym także projektów innowacyjnych, finansowanych w szczególności ze środków funduszy europejskich oraz współpraca z innymi podmiotami w ramach partnerstw zawartych na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, zwanej dalej ustawą wdrożeniową;
 7. prowadzenie, w porozumieniu z Biurem Marketingu Miasta, spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie zadań Wydziału.
Dodatkowe informacje

W skład Wydziału Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:


Sekcja Realizacji Polityki Rodzinnej

Do zakresu działania Sekcji realizacji polityki rodzinnej, wchodzącej w skład Wydziału Wsparcia Dziecka i Rodziny, należy w szczególności:

 1. wypracowanie standardów usług z zakresu polityki rodzinnej;
 2. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań m.st. Warszawy z zakresu systemu pieczy zastępczej;
 3. realizacja zadań z zakresu wsparcia cudzoziemców, uchodźców wymagających pomocy, przebywających na terenie m.st. Warszawy, w tym realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 4. nadzór nad polityką dotyczącą cudzoziemców, uchodźców realizowaną przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie;
 5. przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniami o zamówienia publiczne m.st. Warszawy z zakresu zadań Sekcji;
 6. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem realizacji zadań publicznych z zakresu zadań Sekcji;
 7. nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zleconych zadań, przygotowywanie
  i rozliczanie umów zawieranych z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań Sekcji;
 8. koordynacja spraw związanych z wykonywaniem przez dzielnice zadań z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny;
 9. nadzór nad Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie;
 10. nadzór, we współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi;
 11. monitorowanie, przy pomocy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, działań ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy prowadzonych w zakresie profilaktyki umieszczania dzieci w pieczy zastępczej;
 12. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, zapytania oraz interpelacje w zakresie zadań Sekcji;
 13. zarządzanie treścią serwisu internetowego Biura z zakresu działania Sekcji;
 14. przygotowywanie sprawozdań z zakresu zadań Sekcji.

Sekcja Wsparcia Dziecka w Wieku Żłobkowym

Do zakresu działania Sekcji Wsparcia Dziecka w Wieku Żłobkowym, wchodzącej w skład Wydziału Wsparcia Dziecka i Rodziny, należy w szczególności:

 1. wypracowanie standardów usług dotyczących wsparcia rodziny z dzieckiem w wieku żłobkowym na terenie m.st. Warszawy;
 2. prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem w m.st. Warszawie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, w tym prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 3. koordynacja i realizacja świadczenia na rzecz rodziny „warszawski bon żłobkowy”;
 4. przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniami o zamówienia publiczne m.st. Warszawy z zakresu zadań Sekcji;
 5. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem realizacji zadań publicznych z zakresu zadań Sekcji;
 6. nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zleconych zadań, przygotowywanie
  i rozliczanie umów zawieranych z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotami prowadzącymi żłobki i kluby dziecięce zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie zadań Sekcji;
 7. nadzór nad Zespołem Żłobków m.st. Warszawy;
 8. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, zapytania oraz interpelacje w zakresie zadań Sekcji;
 9. zarządzanie treścią serwisu internetowego Biura z zakresu działania Sekcji;
 10. przygotowywanie sprawozdań z zakresu zadań Sekcji.

 

 
 
Wprowadził Sadurska Marta 15-03-2010
Aktualizujący Wrzosek Ewa (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 13-09-2019
Zatwierdzający Halik Izabela (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 13-09-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-09-2019
Liczba odwiedzin: 10650
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe