Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Pomocy i Projektów Społecznych > Wydziały > Wydział Pomocy Społecznej > Wydział Pomocy Społecznej

Wydział Pomocy Społecznej

  Drukuj
 
Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 14 74
Faks
22 443 14 42
Email
Sekretariat.BPiPS@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Joanna Patoka
tel.: 22 443 14 74, kom.: 0 519 047 389, faks: 22 443 14 42, e-mail: jpatoka@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 5.33
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Pomocy Społecznej należy w szczególności:

 1. opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie projektów i programów z zakresu działań Wydziału, wynikających ze Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020 z uwzględnieniem pozyskiwania dofinansowania ze środków funduszy europejskich;
 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta z zakresu zadań Wydziału;
 3. ocena stanu i efektywności pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy;
 4. diagnozowanie potrzeb w zakresie bezdomności, opracowywanie analiz i sprawozdań, inicjowanie realizacji programów wychodzenia z bezdomności;
 5. wypracowywanie standardów usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych;
 6. pomoc osobom bezdomnym w dostępie do schronienia i posiłku;
 7. prowadzenie, we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej m.st. Warszawy, spraw z zakresu organizacji i funkcjonowania asysty rodzinnej;
 8. współpraca z organami administracji publicznej, biurami, urzędami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz osobami prawnymi m.st. Warszawy w zakresie zadań Wydziału;
 9. nadzór nad Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”;
 10. koordynacja spraw związanych z wykonywaniem przez ośrodki pomocy społecznej m.st. Warszawy oraz dzielnice zadań z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz świadczenia wychowawczego;
 11. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z innymi instytucjami w realizacji zadań publicznych w zakresie działania Wydziału, w tym uczestnictwo w  Komisjach Dialogu Społecznego;
 12. przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniami o zamówienia publiczne m.st. Warszawy z zakresu zadań Wydziału;
 13. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem realizacji zadań publicznych
  z zakresu zadań Wydziału;
 14. nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zleconych zadań publicznych, przygotowywanie i rozliczanie umów zawieranych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań Wydziału;
 15. przygotowywanie programów doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej oraz organizowanie szkoleń dla kadr pomocy społecznej;
 16. sporządzanie sprawozdawczości m.st. Warszawy z zakresu  świadczeń rodzinnych
  i alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego, asysty rodzinnej, pomocy społecznej, w tym bezdomności oraz przekazywanie jej Wojewodzie Mazowieckiemu;
 17. wyznaczanie miejsc wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, prowadzenie bazy podmiotów, w których ta praca może być wykonywana, współpraca z sądami powszechnymi, a także monitoring i sprawozdawczość w zakresie wykonywania tego zadania;
 18. prowadzenie, w zakresie zadań Wydziału, spraw związanych z realizacją projektów społecznych, w tym także projektów innowacyjnych, finansowanych w szczególności ze środków funduszy europejskich oraz współpraca z innymi podmiotami w ramach partnerstw zawartych na podstawie art. 33 ustawy wdrożeniowej;
 19. prowadzenie, w porozumieniu z Biurem Marketingu Miasta, spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie zadań Wydziału;
 20. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, zapytania oraz interpelacje w zakresie zadań Wydziału;
 21. zarządzanie treścią serwisu internetowego Biura z zakresu działania Wydziału;
 22. przygotowywanie sprawozdań z zakresu zadań Wydziału.
Dodatkowe informacje

 

Odnośniki

 
 
Wprowadził BZMW/mczerepak 25-06-2007
Aktualizujący Wrzosek Ewa (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 24-06-2020
Zatwierdzający Halik Izabela (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 24-06-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-06-2020
Liczba odwiedzin: 20649
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe