Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Pomocy i Projektów Społecznych > Wydziały > Wydział Pomocy Społecznej > Wydział Pomocy Społecznej

Wydział Pomocy Społecznej

  Drukuj
 
Adres
00-098 Warszawa
ul. Niecała 2
Telefon
22 443 14 74
Faks
22 443 14 42
Email
Sekretariat-pps@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Joanna Patoka
tel.: 22 443 14 74, kom.: 0 519 047 389, faks: 22 443 14 42, e-mail: jpatoka@um.warszawa.pl
ul. Niecała 2, p. 19
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Pomocy Społecznej należy w szczególności:

 1. opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie projektów i programów z zakresu działań Wydziału, wynikających ze Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020 z uwzględnieniem pozyskiwania dofinansowania ze środków funduszy europejskich;
 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy z zakresu działań Wydziału;
 3. ocena stanu i efektywności pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy;
 4. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań m.st. Warszawy z zakresu wspierania rodziny;
 5. diagnozowanie potrzeb w zakresie pomocy i profilaktyki społecznej m.st. Warszawy, opracowywanie analiz i sprawozdań;
 6. wypracowanie standardów usług z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej;
 7. współpraca z organami administracji publicznej, komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie działań Wydziału;
 8. koordynacja spraw związanych z wykonywaniem przez ośrodki pomocy społecznej m.st. Warszawy oraz dzielnice m.st. Warszawy zadań z zakresu spraw społecznych;
 9. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także z innymi instytucjami w realizacji zadań publicznych w zakresie działania Wydziału, w tym uczestnictwo w  Komisjach Dialogu Społecznego;
 10. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem realizacji zadań publicznych z zakresu działań Wydziału;
 11. nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zleconych zadań publicznych, przygotowywanie i rozliczanie umów zawieranych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działań Wydziału;
 12. przygotowywanie programów doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej;
 13. diagnozowanie potrzeb w zakresie bezdomności, opracowywanie analiz i sprawozdań, inicjowanie realizacji programów wychodzenia z bezdomności;
 14. wypracowywanie standardów usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych;
 15. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami realizującymi zadania publiczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym;
 16. pomoc osobom bezdomnym w dostępie do schronienia i posiłku;
 17. współpraca z ośrodkami pomocy społecznej m.st. Warszawy, w tym także w zakresie organizacji i funkcjonowania asysty rodzinnej;
 18. sporządzanie sprawozdawczości m.st. Warszawy z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, asysty rodzinnej, pomocy społecznej, w tym bezdomności oraz przekazywanie jej Wojewodzie Mazowieckiemu;
 19. wyznaczanie miejsc wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, prowadzenie bazy podmiotów, w których ta praca może być wykonywana, współpraca z sądami powszechnymi, a także monitoring i sprawozdawczość w zakresie wykonywania tego zadania;
 20. prowadzenie, w zakresie działań Wydziału, spraw związanych z realizacją projektów społecznych, w tym także projektów innowacyjnych, finansowanych w szczególności ze środków funduszy europejskich oraz współpraca z innymi podmiotami w ramach partnerstw zawartych na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 21. prowadzenie, w porozumieniu z Centrum Komunikacji Społecznej, spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie działania Wydziału;
 22. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, zapytania oraz interpelacje w zakresie działań Wydziału;
 23. zarządzanie treścią serwisu internetowego Biura z zakresu działania Wydziału;
 24. przygotowywanie sprawozdań z zakresu działania Wydziału.
Dodatkowe informacje

 

Odnośniki

 
 
Wprowadził BZMW/mczerepak 25-06-2007
Aktualizujący Noga Aldona (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 15-09-2014
Zatwierdzający bzmw/ichmiel 15-09-2014
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-09-2014
Liczba odwiedzin: 20042
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe