Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej > Wydziały > Wydział Polityki Klimatycznej (PK-K) > Wydział Polityki Klimatycznej

Wydział Polityki Klimatycznej

  Drukuj
 
Adres

00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Marcin Grądzki
tel.: 22 325 96 14, e-mail: mgradzki@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Strategii Zrównoważonego Rozwoju należy w szczególności:

 1. przygotowywanie i aktualizacja strategii, polityk, programów i planów m.st. Warszawy w zakresie ochrony powietrza i zmian klimatu oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, w tym współpraca z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi właściwymi urzędami i instytucjami;
 2. inicjowanie   działań   m.st. Warszawy dotyczących   gospodarki   niskoemisyjnej,   ochrony   środowiska  i eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian, w tym opracowanie wieloletniego programu redukcji zanieczyszczeń powietrza na terenie m.st. Warszawy;
 3. inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie m.st. Warszawy i bieżąca aktualizacja danych;
 4. wyznaczanie obszarów na terenie m.st. Warszawy, na których możliwe jest podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej lub gazowej; 
 5. podejmowanie współpracy z gestorami sieci ciepłowniczej i gazowej w zakresie pożądanych kierunków rozwoju sieci;
 6. przygotowywanie rekomendacji i wytycznych dla jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie podejmowania działań na rzecz ochrony powietrza, eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian;
 7. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy pod kątem ustalenia właściwych zasad dotyczących zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki niskoemisyjnej i eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian;
 8. udział w inicjatywach i projektach krajowych oraz międzynarodowych dotyczących ochrony powietrza i eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian;
 9. przygotowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Prezydenta i innych aktów kierowanych do Prezydenta lub Rady w zakresie zadań Wydziału;
 10. przygotowywanie materiałów na cele udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej znajdującej się w posiadaniu Wydziału;
 11. przygotowywanie materiałów na cele odpowiedzi na zgłaszane petycje, skargi i wnioski oraz interpelacje i zapytania radnych m.st. Warszawy z zakresu działania Wydziału;
 12. udział w opracowywaniu zbiorczych sprawozdań z działalności Biura w zakresie zadań Wydziału.
 
 
Wprowadził Malka Paweł (MM) (Biuro Marketingu Miasta (MM)) 29-04-2019
Aktualizujący Kotarski Michał (PK) (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 05-03-2021
Zatwierdzający Kisiel Jacek (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 05-03-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-03-2021
Liczba odwiedzin: 2904
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe