Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wydział Dotacji (PK-II)

Katalog wyżej: Wydziały

Lista artykułów:


Wydział Dotacji

Adres

00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
p.o. naczelnika Joanna Starska
tel.: 22 443 25 75, e-mail: jstarska@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1914
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Dotacji należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta oraz podejmowanie innych działań dotyczących dotacji udzielanych na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza i klimatu;
 2. prowadzenie działań zmierzających do likwidacji przez mieszkańców kotłów lub palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy i podłączania nieruchomości do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 3. ocena  wniosków  o  przyznanie  dotacji  na  przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza i klimatu;
 4. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do udzielenia dotacji na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza i klimatu;
 5. kontrola prawidłowości wydatkowania przyznanych środków;
 6. rozliczanie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza i klimatu;
 7. opracowywanie sprawozdań merytorycznych z realizowanych zadań;
 8. podejmowanie działań mających na celu udzielenie niezbędnych informacji oraz wsparcia mieszkańcom, w szczególności tym, których sytuacja prawna lub materialna utrudnia skorzystanie z dotacji na  przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza i klimatu;
 9. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, dzielnicami m.st. Warszawy i innymi podmiotami w zakresie udziału w pozyskiwaniu wsparcia z funduszy pomocowych i innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie inwestycji dotyczących likwidacji źródeł niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii oraz poprawiających efektywność energetyczną;
 10. przygotowywanie materiałów na cele udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej znajdującej się w posiadaniu Wydziału;
 11. przygotowywanie materiałów na cele odpowiedzi na zgłaszane petycje, skargi i wnioski oraz interpelacje i zapytania radnych m.st. Warszawy z zakresu działania Wydziału.


Wprowadził Malka Paweł (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 2019-04-29
Aktualizujący Brzank Aleksander (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 2019-08-09
Zatwierdzający Malka Paweł (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 2019-08-09
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-08-09
Wersja standardowa