Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wydział Dotacji (PK-II)

Katalog wyżej: Wydziały

Lista artykułów:


Wydział Dotacji

Adres

00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Telefon
22 325 96 06, 22 325 96 21, 22 325 96 22, 22 325 96 23, 22 325 96 12, 22 325 96 18, 22 325 96 30, 22 325 96 31, 22 325 96 33
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Joanna Starska
e-mail: jstarska@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 717
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Dotacji należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta oraz podejmowanie innych działań dotyczących dotacji udzielanych na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza i klimatu;
 2. prowadzenie działań zmierzających do likwidacji przez mieszkańców kotłów lub palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy i podłączania nieruchomości do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 3. ocena  wniosków  o  przyznanie  dotacji  na  przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza i klimatu;
 4. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do udzielenia dotacji na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza i klimatu;
 5. kontrola prawidłowości wydatkowania przyznanych środków;
 6. rozliczanie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza i klimatu;
 7. opracowywanie sprawozdań merytorycznych z realizowanych zadań;
 8. podejmowanie działań mających na celu udzielenie niezbędnych informacji oraz wsparcia mieszkańcom, w szczególności tym, których sytuacja prawna lub materialna utrudnia skorzystanie z dotacji na  przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza i klimatu;
 9. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, dzielnicami m.st. Warszawy i innymi podmiotami w zakresie udziału w pozyskiwaniu wsparcia z funduszy pomocowych i innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie inwestycji dotyczących likwidacji źródeł niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii oraz poprawiających efektywność energetyczną;
 10. przygotowywanie materiałów na cele udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej znajdującej się w posiadaniu Wydziału;
 11. przygotowywanie materiałów na cele odpowiedzi na zgłaszane petycje, skargi i wnioski oraz interpelacje i zapytania radnych m.st. Warszawy z zakresu działania Wydziału.


Wprowadził Malka Paweł (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2019-04-29
Aktualizujący Kopacz Grażyna Żaneta (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 2020-02-27
Zatwierdzający Kisiel Jacek (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 2020-03-10
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-03-10
Wersja standardowa