Kanał Wyżej
Wydział Dotacji


Adres

00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
p.o. naczelnika Joanna Starska


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Wydziału Dotacji należy w szczególności:
przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta oraz podejmowanie innych działań dotyczących dotacji udzielanych na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza i klimatu;
prowadzenie działań zmierzających do likwidacji przez mieszkańców kotłów lub palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy i podłączania nieruchomości do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
ocena  wniosków  o  przyznanie  dotacji  na  przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza i klimatu;
przygotowywanie dokumentów niezbędnych do udzielenia dotacji na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza i klimatu;
kontrola prawidłowości wydatkowania przyznanych środków;
rozliczanie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza i klimatu;
opracowywanie sprawozdań merytorycznych z realizowanych zadań;
podejmowanie działań mających na celu udzielenie niezbędnych informacji oraz wsparcia mieszkańcom, w szczególności tym, których sytuacja prawna lub materialna utrudnia skorzystanie z dotacji na  przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza i klimatu;
współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, dzielnicami m.st. Warszawy i innymi podmiotami w zakresie udziału w pozyskiwaniu wsparcia z funduszy pomocowych i innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie inwestycji dotyczących likwidacji źródeł niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii oraz poprawiających efektywność energetyczną;
przygotowywanie materiałów na cele udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej znajdującej się w posiadaniu Wydziału;
przygotowywanie materiałów na cele odpowiedzi na zgłaszane petycje, skargi i wnioski oraz interpelacje i zapytania radnych m.st. Warszawy z zakresu działania Wydziału.<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wydział Dotacji

Wersja standardowa