Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Biura Urzędu

Lista artykułów:


Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)

Adres

pl. Bankowy 2
00-095 Warszawa

Telefon
22 325 96 00
Faks
22 325 96 02
Email
sekretariat.bopipk@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
dyrektor Marcin Morawski
tel.: 22 325 96 00, e-mail: sekretariat.bopipk@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 720
zastępca dyrektora Jacek Kisiel
tel.: 22 325 96 00, e-mail: sekretariat.bopipk@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 719
Zakres działania wydziału biura

Dofinansowanie realizacji inwestycji polegających na modernizacji kotłowni oraz wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej

Do zakresu działania Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej należy w szczególności:

 1. przygotowywanie i aktualizacja planów działań w zakresie ochrony powietrza i zmian klimatu oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, w tym współpraca z właściwymi organami przy przygotowywaniu programów wyższego stopnia;
 2. inicjowanie działań dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, ochrony powietrza i eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian, w tym opracowanie wieloletniego programu redukcji zanieczyszczeń powietrza na terenie m.st. Warszawy;
 3. inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie m.st. Warszawy i bieżąca aktualizacja danych;
 4. wyznaczanie obszarów, na których możliwe jest podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej lub gazowej; 
 5. podejmowanie współpracy z gestorami sieci w zakresie pożądanych kierunków rozwoju sieci;
 6. prowadzenie działań zmierzających do likwidacji przez mieszkańców kotłów lub palenisk na paliwo stałe i podłączanie się do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 7. przygotowywanie rekomendacji i wytycznych dla jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie podejmowania działań na rzecz ochrony powietrza, eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian;
 8. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy pod kątem ustalenia właściwych zasad dotyczących zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki niskoemisyjnej i eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian;
 9. współpraca z jednostkami administracji publicznej i placówkami naukowymi w zakresie działania Biura; 
 10. udział w inicjatywach i projektach krajowych oraz międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska i eliminowania przyczyn zmian klimatycznych;
 11. podejmowanie działań niezbędnych do udzielania dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza i klimatu;
 12. realizacja działań związanych z udzielaniem niezbędnych informacji oraz wsparcia mieszkańcom, w tym mieszkańcom których sytuacja prawna, materialna lub inna utrudnia skorzystanie z dotacji;
 13. współpraca z właściwymi biurami w zakresie udziału w pozyskiwaniu wsparcia z funduszy pomocowych i innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie inwestycji dotyczących likwidacji źródeł niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii oraz poprawiających efektywność energetyczną;
 14. budowa i zarządzanie systemem „Warszawski Indeks Powietrza”;
 15. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi m.st.  Warszawy, właściwymi organami i osobami trzecimi w zakresie związanym
  z jakością powietrza oraz budową Warszawskiego Indeksu Powietrza;
 16. współpraca z gminami ościennymi w ramach realizacja projektu Wirtualny Obszar Funkcjonalny - komponent e-środowisko;
 17. koordynowanie działań w zakresie informowania o jakości powietrza;
 18. gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych dotyczących jakości powietrza;
 19. opracowanie strategii działań na rzecz edukacji związanej z polityką m.st. Warszawy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, ochrony powietrza i eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian;
 20. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie działania Biura;
 21. przygotowywanie i opracowywanie materiałów i publikacji dotyczących ochrony i jakości powietrza oraz zmian klimatu.

 

Odnośniki

 


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-02-06
Aktualizujący Kotarski Michał (PK) (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 2021-03-05
Zatwierdzający Kisiel Jacek (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 2021-03-08
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-03-08
Wersja standardowa