Kanał Wyżej
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)


Adres
Adres Biura:
00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Adres korespondencyjny:
Urząd m.st. Warszawy
00-096 Warszawa
ul. Kredytowa 3

Składanie dokumentów:
w siedzibie Biura:
pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec)
XXI piętro, pokój 2124
w punkcie kancelaryjnym Urzędu:
pl. Bankowy 3/5
recepcja przy wejściu głównym (wejście C)


Telefon
22 325 96 00

Faks
22 325 96 02

Email
sekretariat.bopipk@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Marcin Morawski
zastępca dyrektora Jacek Kisiel


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej należy w szczególności:
przygotowywanie i aktualizacja planów działań w zakresie ochrony powietrza i zmian klimatu oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, w tym współpraca z właściwymi organami przy przygotowywaniu programów wyższego stopnia; inicjowanie działań dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, ochrony powietrza i eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian, w tym opracowanie wieloletniego programu redukcji zanieczyszczeń powietrza na terenie m.st. Warszawy; inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie m.st. Warszawy i bieżąca aktualizacja danych; wyznaczanie obszarów, na których możliwe jest podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej lub gazowej;  podejmowanie współpracy z gestorami sieci w zakresie pożądanych kierunków rozwoju sieci; prowadzenie działań zmierzających do likwidacji przez mieszkańców kotłów lub palenisk na paliwo stałe i podłączanie się do sieci ciepłowniczej lub gazowej; przygotowywanie rekomendacji i wytycznych dla jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie podejmowania działań na rzecz ochrony powietrza, eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian; opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy pod kątem ustalenia właściwych zasad dotyczących zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki niskoemisyjnej i eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian; współpraca z jednostkami administracji publicznej i placówkami naukowymi w zakresie działania Biura;  udział w inicjatywach i projektach krajowych oraz międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska i eliminowania przyczyn zmian klimatycznych; podejmowanie działań niezbędnych do udzielania dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza i klimatu; realizacja działań związanych z udzielaniem niezbędnych informacji oraz wsparcia mieszkańcom, w tym mieszkańcom których sytuacja prawna, materialna lub inna utrudnia skorzystanie z dotacji; współpraca z właściwymi biurami w zakresie udziału w pozyskiwaniu wsparcia z funduszy pomocowych i innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie inwestycji dotyczących likwidacji źródeł niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii oraz poprawiających efektywność energetyczną; budowa i zarządzanie systemem „Warszawski Indeks Powietrza”; współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi m.st.  Warszawy, właściwymi organami i osobami trzecimi w zakresie związanym
z jakością powietrza oraz budową Warszawskiego Indeksu Powietrza; współpraca z gminami ościennymi w ramach realizacja projektu Wirtualny Obszar Funkcjonalny - komponent e-środowisko; koordynowanie działań w zakresie informowania o jakości powietrza; gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych dotyczących jakości powietrza; opracowanie strategii działań na rzecz edukacji związanej z polityką m.st. Warszawy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, ochrony powietrza i eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian; prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie działania Biura; przygotowywanie i opracowywanie materiałów i publikacji dotyczących ochrony i jakości powietrza oraz zmian klimatu.Dodatkowe informacje
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej są:
Wydział Strategii Zrównoważonego Rozwoju (PK-I) Wydział Dotacji (PK-II) Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji (PK-III) Zespół Organizacyjno-Budżetowy (PK-IV) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Radcy Prawnego (PK-V)

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Dokumenty
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)

Wersja standardowa