Kanał Wyżej
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)


Adres
pl. Bankowy 2
00-095 Warszawa


Telefon
22 325 96 00

Faks
22 325 96 02

Email
sekretariat.bopipk@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Marcin Morawski
zastępca dyrektora Jacek Kisiel


Zakres działania wydziału biura
Dofinansowanie realizacji inwestycji polegających na modernizacji kotłowni oraz wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej
Do zakresu działania Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej należy w szczególności:
przygotowywanie i aktualizacja planów działań w zakresie ochrony powietrza i zmian klimatu oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, w tym współpraca z właściwymi organami przy przygotowywaniu programów wyższego stopnia; inicjowanie działań dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, ochrony powietrza i eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian, w tym opracowanie wieloletniego programu redukcji zanieczyszczeń powietrza na terenie m.st. Warszawy; inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie m.st. Warszawy i bieżąca aktualizacja danych; wyznaczanie obszarów, na których możliwe jest podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej lub gazowej;  podejmowanie współpracy z gestorami sieci w zakresie pożądanych kierunków rozwoju sieci; prowadzenie działań zmierzających do likwidacji przez mieszkańców kotłów lub palenisk na paliwo stałe i podłączanie się do sieci ciepłowniczej lub gazowej; przygotowywanie rekomendacji i wytycznych dla jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie podejmowania działań na rzecz ochrony powietrza, eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian; opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy pod kątem ustalenia właściwych zasad dotyczących zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki niskoemisyjnej i eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian; współpraca z jednostkami administracji publicznej i placówkami naukowymi w zakresie działania Biura;  udział w inicjatywach i projektach krajowych oraz międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska i eliminowania przyczyn zmian klimatycznych; podejmowanie działań niezbędnych do udzielania dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza i klimatu; realizacja działań związanych z udzielaniem niezbędnych informacji oraz wsparcia mieszkańcom, w tym mieszkańcom których sytuacja prawna, materialna lub inna utrudnia skorzystanie z dotacji; współpraca z właściwymi biurami w zakresie udziału w pozyskiwaniu wsparcia z funduszy pomocowych i innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie inwestycji dotyczących likwidacji źródeł niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii oraz poprawiających efektywność energetyczną; budowa i zarządzanie systemem „Warszawski Indeks Powietrza”; współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi m.st.  Warszawy, właściwymi organami i osobami trzecimi w zakresie związanym
z jakością powietrza oraz budową Warszawskiego Indeksu Powietrza; współpraca z gminami ościennymi w ramach realizacja projektu Wirtualny Obszar Funkcjonalny - komponent e-środowisko; koordynowanie działań w zakresie informowania o jakości powietrza; gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych dotyczących jakości powietrza; opracowanie strategii działań na rzecz edukacji związanej z polityką m.st. Warszawy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, ochrony powietrza i eliminowania przyczyn zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian; prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie działania Biura; przygotowywanie i opracowywanie materiałów i publikacji dotyczących ochrony i jakości powietrza oraz zmian klimatu.
 Dodatkowe informacje
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej są:
Wydział Dotacji – PK-D; Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji – PK-M; Wydział Polityki Klimatycznej – PK-K; Zespół Zrównoważonej Energetyki – PK-EN; Zespół Organizacyjno-Budżetowy – PK-OB; Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Radcy Prawnego – PK-R.

Odnośniki
 
Załączniki
Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
Schemat organizacyjny Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Ewidencje i rejestry
Wydziały
Dokumenty
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej
Modernizacja kotłowni
Dofinansowanie realizacji inwestycji polegających na modernizacji kotłowni oraz wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej

Wersja standardowa