Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Biuro Planowania Budżetowego

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Biura Urzędu

Lista artykułów:


Biuro Planowania Budżetowego

Adres

00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3

pok. 102

Telefon
22 443 26 15
Faks
22 443 26 17
Email
sekretariat.bpb@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
dyrektor Marzanna Krajewska
tel.: 22 443 26 15, faks: 22 443 26 17, e-mail: mkrajewska@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 101
zastępca dyrektora Aleksandra Jońca
tel.: 22 443 26 15, faks: 22 443 26 17, e-mail: ajonca@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 103
zastępca dyrektora Katarzyna Andrzan
tel.: 22 443 26 15, faks: 22 443 26 17, e-mail: kandrzan@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 104
Zakres działania wydziału biura
 1. opracowywanie projektu budżetu m.st. Warszawy wraz z objaśnieniami oraz zmian w budżecie m.st. Warszawy;
 2. przygotowywanie wykazu wydatków, które nie wygasają z upłynięciem roku budżetowego;
 3. opracowywanie informacji o stanie mienia m.st. Warszawy;
 4. opracowywanie układu wykonawczego budżetu m.st. Warszawy;
 5. opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych;
 6. sporządzanie zbiorczych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu m.st. Warszawy oraz innych materiałów o przebiegu realizacji budżetu m.st. Warszawy dla potrzeb Rady m.st. Warszawy i Prezydenta;
 7. monitorowanie realizacji budżetu m.st. Warszawy;
 8. opracowywanie analiz krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych dotyczących budżetu m.st. Warszawy;
 9. współpraca przy opracowywaniu wieloletnich planów finansowych;
 10. koordynacja wdrażania budżetu m.st. Warszawy w układzie zadaniowym;
 11. wykonywanie prac związanych z organizacją systemu finansowego m.st. Warszawy, przygotowywanie projektów przepisów regulujących organizację i funkcjonowanie pionu finansowego;
 12. współpraca z biurami i  urzędami dzielnic w zakresie zmian systemowych i przekształceń jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
 13. analiza projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta dotyczących finansów m.st. Warszawy oraz monitorowanie zmian przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych.
Dodatkowe informacje
 • Zarządzenie nr 1487/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 września 2017 roku w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Planowania Budżetowego (zobacz)
 • Schemat organizacyjny Biura Planowania Budżetowego (zobacz)
Załączniki

Zarządzenie nr 1031/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku Prezydenta miasta stołecznego Warszawy w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych (zobacz)

- Instrukcja dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych (zobacz)

- Załączniki nr 1-11 do Instrukcji dokonywania zmian w WPF m.st. Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych (zobacz)

Zarządzenie nr 1032/2019 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (zobacz)

- Instrukcja dokonywania zmian w budżecie m.st. Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (zobacz)

- Załączniki  nr 1 - 6 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie m.st. Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy." (zobacz)

Zarządzenie nr 590/2019 Prezydenta miasta stołeczngo Warszawy z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym" (zobacz)

- Instrukcja w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym (zobacz)

- Załącznik nr 1 do "Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym" (zobacz)

- Załącznik nr 2 do "Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym" (zobacz)

- Załącznik nr 3 do "Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym" (zobacz)


Wprowadził Grzegorz Falecki 2007-06-19
Aktualizujący Zieliński Zbigniew (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2019-06-18
Zatwierdzający Stasiuk Anna (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2019-06-18
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-06-18
Wersja standardowa