Kanał Wyżej
Biuro Planowania Budżetowego


Adres
00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3
pok. 102


Telefon
22 443 26 15

Faks
22 443 26 17

Email
sekretariat.bpb@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Marzanna Krajewska
zastępca dyrektora Aleksandra Jońca
zastępca dyrektora Katarzyna Andrzan


Zakres działania wydziału biura
opracowywanie projektu budżetu m.st. Warszawy wraz z objaśnieniami oraz zmian w budżecie m.st. Warszawy; przygotowywanie wykazu wydatków, które nie wygasają z upłynięciem roku budżetowego; opracowywanie informacji o stanie mienia m.st. Warszawy; opracowywanie układu wykonawczego budżetu m.st. Warszawy; opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych; sporządzanie zbiorczych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu m.st. Warszawy oraz innych materiałów o przebiegu realizacji budżetu m.st. Warszawy dla potrzeb Rady m.st. Warszawy i Prezydenta; monitorowanie realizacji budżetu m.st. Warszawy; opracowywanie analiz krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych dotyczących budżetu m.st. Warszawy; współpraca przy opracowywaniu wieloletnich planów finansowych; koordynacja wdrażania budżetu m.st. Warszawy w układzie zadaniowym; wykonywanie prac związanych z organizacją systemu finansowego m.st. Warszawy, przygotowywanie projektów przepisów regulujących organizację i funkcjonowanie pionu finansowego; współpraca z biurami i  urzędami dzielnic w zakresie zmian systemowych i przekształceń jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy; analiza projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta dotyczących finansów m.st. Warszawy oraz monitorowanie zmian przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych.


Dodatkowe informacje
Zarządzenie nr 1487/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 września 2017 roku w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Planowania Budżetowego (zobacz) Schemat organizacyjny Biura Planowania Budżetowego (zobacz)

Odnośniki
Wydział Analiz Ekonomicznych i Prognozowania Dochodów (PB-1)
Wydział Procedur Budżetowych Ogólnomiejskich i Unijnych (PB-2)
Wydział Procedur Budżetowych Dzielnicowych Sfer Pozaoświatowych (PB-3)
Wydział Procedur Budżetowych Sfery Oświatowej (PB-4)
Wydział Kontrolingu i Zarządzania Budżetem (PB-5)
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Radcy Prawnego (PB-6)
Zespół Prognoz Wieloletnich i Modelowania Budżetowego - (PB-Z1)
Załączniki
Zarządzenie nr 1031/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku Prezydenta miasta stołecznego Warszawy w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych (zobacz)
- Instrukcja dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych (zobacz)
- Załączniki nr 1-11 do Instrukcji dokonywania zmian w WPF m.st. Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych (zobacz)
Zarządzenie nr 1032/2019 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (zobacz)
- Instrukcja dokonywania zmian w budżecie m.st. Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (zobacz)
- Załączniki  nr 1 - 6 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie m.st. Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy." (zobacz)
Zarządzenie nr 590/2019 Prezydenta miasta stołeczngo Warszawy z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym" (zobacz)
- Instrukcja w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym (zobacz)
- Załącznik nr 1 do "Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym" (zobacz)
- Załącznik nr 2 do "Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym" (zobacz)
- Załącznik nr 3 do "Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym" (zobacz)<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Ewidencje i rejestry
Wydziały
Ogłoszenia
Dokumenty
Biuro Planowania Budżetowego

Wersja standardowa