Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wydział Kontrolingu i Zarządzania Budżetem (PB-5)

Katalog wyżej: Wydziały

Lista artykułów:


Wydział Kontrolingu i Zarządzania Budżetem - (PB-5)

Adres
00-056 Warszawa
ul. Kredytowa  3
Telefon
22 443 26 46
Faks
22 443 26 17
Email
astasiuk@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
naczelnik Anna Stasiuk
tel.: 22 443 26 46, faks: 22 443 26 17, e-mail: astasiuk@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 112
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Kontrolingu i Zarządzania Budżetem należy w szczególności:

 1. opracowywanie zbiorczego wstępnego projektu budżetu, projektu budżetu i uchwały budżetowej;
 2. opracowanie zbiorczego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
 3. opracowywanie zbiorczych sprawozdań półrocznych i rocznych z wykonania budżetu wraz z objaśnieniami;
 4. opracowanie zbiorczej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
 5. opracowywanie uchwał Rady w sprawie zmian w budżecie w trakcie jego realizacji;
 6. opracowanie uchwał Rady w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej;
 7. opracowywanie zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian w budżecie w trakcie jego realizacji;  
 8. prowadzenie łącznego planu finansowego Urzędu;
 9. opracowywanie zasad i form współpracy za służbami finasowymi m.st. Warszawy w zakresie działalności Wydziału;
 10. inicjowanie i koordynacja prac związanych z układem zadaniowym budżetu m.st. Warszawy;
 11. opracowywanie zasad i procedur związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu w układzie zadaniowym;
 12. opracowywanie informacji o stanie mienia m.st. Warszawy;
 13. publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy informacji z zakresu działania i informacji Biura;
 14. opracowywanie założeń do projektu budżetu m.st. Warszawy;
 15. bieżący monitoring realizacji budżetu, opracowywanie syntetycznych informacji okresowych z wykonania budżetu, w tym informacji kwartalnych wynikających z ustawy zc dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
 16. analiza i ocena wybranych obszarów działalności m.st. Warszawy;
 17. monitorowanie i analiza zmian prawnych i organizacyjnych oraz szacowanie ich wpływu na sytuację finansową m.st. Warszawy;
 18. planowanie i analiza wykonania przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych oraz planów dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finasowanych;
 19. wprowadzanie uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian w budżecie do systemu informatycznego Bestia;
 20. weryfikacja planów przekazanych przez dzielnice i jednostki w "interfejsach";
 21. administrowanie modułami FM systemu SAP i BW-Hurtownia Danuch dotyczących Planowania;
 22. zapewnienie obsługi sekretarsko-kancelaryjnej kierownictwa Biura.
Dodatkowe informacje

 


Wprowadził Grzegorz Falecki 2007-06-19
Aktualizujący Zieliński Zbigniew (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2020-02-12
Zatwierdzający Stasiuk Anna (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2020-02-12
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-02-12
Wersja standardowa