Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Organizacji Urzędu > Biuro Organizacji Urzędu

Biuro Organizacji Urzędu

  Drukuj
 
Adres

00-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 28

pok. 300

Telefon
22 443 30 00, 22 443 30 01
Faks
22 443 30 02
Email
Sekretariat.BOU@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Kierownictwo
dyrektor Adam Grzegrzółka
tel.: 22 443 30 00; 22 443 30 01, faks: 22 443 30 02, e-mail: Sekretariat.BOU@um.warszawa.pl
Aleje Jerozolimskie 28, p. 300
zastępca dyrektora Grażyna Zajączkowska
tel.: 22 443 30 00, 22 443 30 01, faks: 22 443 30 02, e-mail: Sekretariat.BOU@um.warszawa.pl
Aleje Jerozolimskie 28, p. 300
zastępca dyrektora Jacek Paszkiet
tel.: 22 443 30 00, 22 443 30 01, faks: 22 443 30 02, e-mail: Sekretariat.BOU@um.warszawa.pl
Aleje Jerozolimskie 28, p. 300
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Organizacji Urzędu należy w szczególności:

 1. zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzędu, w tym:
  • opracowywanie celów długookresowych i krótkookresowych, w zakresie funkcjonowania Urzędu i realizacji zadań i monitorowanie ich realizacji,
  • podejmowanie działań i inicjatyw w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania Urzędu,
  • podejmowanie działań służących koordynacji i udoskonalaniu współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,
  • opracowywanie i wdrażanie, we współpracy z  komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, procedur wewnętrznego przepływu informacji o realizowanych zadaniach,
  • współpraca z biurami Urzędu oraz urzędami dzielnic w zakresie jednolitej i spójnej polityki informacyjnej Urzędu,
  • opracowywanie jednolitych standardów realizacji zadań w Urzędzie,
  • dokonywanie analiz, przygotowywanie koncepcji i rozwiązań w zakresie wewnętrznych regulacji dotyczących organizacji pracy Urzędu,
  • zapewnianie obsługi kancelaryjnej,
  • prowadzenie archiwum zakładowego, w tym sprawowanie nadzoru merytorycznego nad filiami archiwum zakładowego,
  • zapewnianie konserwacji dokumentów,
  • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
  • wdrożenie i nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznego zarządzania dokumentacją,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw w Urzędzie,
  • utrzymywanie i rozwój systemu zarządzania jakością,
  • zapewnianie obsługi poligraficznej,
 2. współpraca z organami dzielnic, w tym koordynowanie zadań wynikających z nadzoru Prezydenta nad działalnością organów dzielnic;
 3. koordynowanie opracowywania Regulaminu oraz wewnętrznych regulaminów organizacyjnych biur i urzędów dzielnic;
 4. techniczno-organizacyjne przygotowywanie wyborów i referendów z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji dzielnic;
 5. współpraca ze związkami zawodowymi;
 6. realizacja zadań w zakresie koordynowania, nadzorowania i kontrolowania ochrony oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy określonym w Polityce bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy;
 7. szkolenie pracowników Urzędu w zakresie realizacji zadań ochrony oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie;
 8. prowadzenie określonej przepisami prawa dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych.
Dodatkowe informacje

Przy Biurze Organizacji Urzędu działa:

 • podległy bezpośrednio Prezydentowi m.st. Warszawy - Inspektor Ochrony Danych, którego zakres działań i odpowiedzialności reguluje Zarządzenie nr 1442/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2018 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy oraz określenia jego zadań,
 • Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. organizacji wyborów i referendów w m.st. Warszawie, którego zakres działań i odpowiedzialności reguluje Zarządzenie nr 1007/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 czerwca 2018 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustanowienia Pełnomocnika i Koordynatorów do spraw organizacji wyborów i referendów w m.st. Warszawie.
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-08-2007
Aktualizujący Goławska Dorota (OU) (Biuro Organizacji Urzędu (OU)) 03-11-2022
Zatwierdzający Zajączkowska Grażyna (OU) (Biuro Organizacji Urzędu (OU)) 03-11-2022
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-11-2022
Liczba odwiedzin: 177991

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe