Kanał Wyżej
Biuro Organizacji Urzędu


Adres
00-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 28
pok. 300


Telefon
22 443 30 00, 22 443 30 01

Faks
22 443 30 02

Email
Sekretariat.BOU@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Kierownictwo
dyrektor Adam Grzegrzółka
zastępca dyrektora Grażyna Zajączkowska
zastępca dyrektora Jacek PaszkietZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Organizacji Urzędu należy w szczególności:
zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzędu, w tym: opracowywanie celów długookresowych i krótkookresowych, w zakresie funkcjonowania Urzędu i realizacji zadań i monitorowanie ich realizacji, podejmowanie działań i inicjatyw w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania Urzędu, podejmowanie działań służących koordynacji i udoskonalaniu współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, opracowywanie i wdrażanie, we współpracy z  komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, procedur wewnętrznego przepływu informacji o realizowanych zadaniach, współpraca z biurami Urzędu oraz urzędami dzielnic w zakresie jednolitej i spójnej polityki informacyjnej Urzędu, opracowywanie jednolitych standardów realizacji zadań w Urzędzie, dokonywanie analiz, przygotowywanie koncepcji i rozwiązań w zakresie wewnętrznych regulacji dotyczących organizacji pracy Urzędu, zapewnianie obsługi kancelaryjnej, prowadzenie archiwum zakładowego, w tym sprawowanie nadzoru merytorycznego nad filiami archiwum zakładowego, zapewnianie konserwacji dokumentów, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, wdrożenie i nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznego zarządzania dokumentacją, sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw w Urzędzie, utrzymywanie i rozwój systemu zarządzania jakością, zapewnianie obsługi poligraficznej, realizowanie zadań i projektów zlecanych przez Prezydenta, zastępców Prezydenta,  Sekretarza oraz Skarbnika;współpraca z organami dzielnic, w tym koordynowanie zadań wynikających z nadzoru Prezydenta nad działalnością organów dzielnic; techniczno-organizacyjne przygotowywanie wyborów i referendów z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji dzielnic nadzór nad uchwałami organów dzielnic m.st. Warszawy współpraca ze związkami zawodowymi realizacja zadań administratora danych osobowych w zakresie określonym w Polityce bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych; koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie ochrony oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie szkolenie pracowników Urzędu w zakresie realizacji zadań ochrony oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie prowadzenie określonej przepisami prawa dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych.


Dodatkowe informacje
W Biurze Organizacji Urzędu działa, podległy bezpośrednio Prezydentowi, Inspektor Ochrony Danych.
 


Odnośniki
W skład Biura wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne, o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych:
Wydział Organizacji Pracy Urzędu – OU-WOP;   Wydział Koordynacji Współpracy z Dzielnicami – OU-WWD; Wydział Organizacyjno-Finansowy – OU-WOF; Wydział Kancelaryjny – OU-WK; Wydział Archiwum – OU-WA; Wydział Ochrony Danych Osobowych – OU-WODO; Zespół Komunikacji Wewnętrznej - OU-KW; Zespół Modelowania Procesowego - OU-MP; Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej – OU-OP.Załączniki
Regulamin organizacyjny Biura Organizacji Urzędu
Schemat organizacyjny<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Ewidencje i rejestry
Dokumenty
Biuro Organizacji Urzędu

Wersja standardowa