Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Organizacji Urzędu > Wydziały > Wydział Organizacyjno-Finansowy (OU-WOF) > Wydział Organizacyjno-Finansowy (OU-WOF)

Wydział Organizacyjno-Finansowy (OU-WOF)

  Drukuj
 
Adres
00-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 28
Telefon
22 443 30 00, 22 443 30 01
Faks
22 443 30 02
Email
Sekretariat.BOU@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek-piątek: 8.00-16.00
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Finansowego należy w szczególności:

- prowadzenie spraw kadrowych pracowników Biura, we współpracy z biurem właściwym w sprawach kadrowych, w tym:
-- wykonywanie czynności dotyczących ewidencjonowania czasu pracy pracowników Biura,
-- realizacja zadań z zakresu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników Biura,
-- przygotowywanie dokumentacji dotyczącej naboru pracowników w drodze konkursów,
-- przygotowywanie wniosków dotyczących zmiany warunków pracy oraz płacy;
- informowanie pracowników Biura o wewnętrznych regulacjach dotyczących funkcjonowania Biura i Urzędu;
- obsługa sekretarska dyrektora oraz zastępców dyrektora;
- wsparcie procesów organizacyjnych koordynowanych przez Dyrektora Magistratu;
- współpraca z biurem właściwym w sprawach bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych;
- wprowadzanie i aktualizacja danych zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakresie działania Biura;
- opracowywanie projektów dokumentów w sprawach objętych zakresem działania Biura, w tym projektów: uchwał Rady m.st. Warszawy, zarządzeń Prezydenta, sprawozdań, porozumień, pełnomocnictw/upoważnień;
- przygotowywanie projektu uchwały budżetowej w części pozostającej w dyspozycji Biura, na podstawie propozycji/materiałów/informacji zgłaszanych przez wszystkie wewnętrzne komórki organizacyjne Biura, zgodnie z wytycznymi Skarbnika, oraz nadzór nad realizacją uchwały poprzez:
-- analizę i monitorowanie wydatków,
-- prowadzenie ewidencji wydatków Biura oraz sporządzanie sprawozdań finansowych  z wykonania budżetu Biura;
- prowadzenie rejestrów umów realizowanych przez Biuro:
-- zawartych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.),
-- pozostałych umów, innych niż określone w lit. a;
- wprowadzanie danych do systemu komputerowego SAP;
- przygotowywanie dokumentacji do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- opracowywanie rocznych planów oraz przygotowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych przez Biuro postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
- opracowywanie okresowych raportów, planów i sprawozdań z działalności Biura;
- przygotowywanie danych i praca w aplikacji „płynność finansowa” w zakresie wydatków Biura;
- opracowywanie wzorów i projektów umów do postępowań prowadzonych we współpracy z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura;
- nadzór nad prawidłową klasyfikacją oraz rozliczeniem wykonania udzielonych zamówień publicznych.

Dodatkowe informacje

W Wydziale Organizacyjno-Finansowym działają:

1)koordynator ds. zarządzania ryzykiem w zakresie działania Biura;
2)koordynator Systemu Zarządzania Jakością w zakresie działania Biura;
3)koordynator systemu kontroli zarządczej;
4)koordynator udostępniania informacji publicznej w zakresie działania Biura;
5)koordynator ds. rozpatrywania skarg, wniosków i petycji wpływających do Biura.

Odnośniki

 

 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-08-2007
Aktualizujący Brzezińska Agnieszka (Biuro Organizacji Urzędu (OU)) 28-12-2020
Zatwierdzający Zajączkowska Grażyna (Biuro Organizacji Urzędu (OU)) 28-12-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-12-2020
Liczba odwiedzin: 16054
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe