Kanał Wyżej
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych


Adres
00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2

Telefon

22 443 25 82
22 443 25 88
22 443 25 89

Faks
22 443 25 02


Godziny pracy
poniedziałek-piątek 8.00-16.00.

Kierownictwo


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych należy w szczególności:
ocena pod względem formalno-prawnym przygotowywanych przez Biuro projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości Biura Prawnego; opiniowanie w zakresie zgodności z prawem projektów postanowień i decyzji administracyjnych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Biuro; opiniowanie projektów umów i porozumień w zakresie działania Biura, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości Biura Prawnego; obsługa prawna Biura, w tym wydawanie opinii prawnych, w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Biura Prawnego; wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi organami orzekającymi, w tym  sporządzanie pozwów oraz odpowiedzi na pozwy w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w sprawach należących do zakresu działania Biura, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości Biura Prawnego; bieżąca analiza stanu prawnego w zakresie działania Biura; bieżąca analiza prawa wspólnotowego w zakresie działania Biura; przygotowywanie propozycji zmian aktów prawnych regulujących zakres działania Biura, w tym wewnętrznych uregulowań dotyczących Biura i jego komórek, a także koordynowanie działań w tym zakresie.
<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych
Michał Adach
Paulina Wach
Elżbieta Nowalnicka

Wersja standardowa