Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ochrony Środowiska > Wydziały > Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych (OŚ-IV) > Sekcja Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Zintegrowanych > Sekcja Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Zintegrowanych.

Sekcja Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Zintegrowanych.

  Drukuj
 

Do zakresu działania Sekcji Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Zintegrowanych, wchodzącej w skład Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza, należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie:
  a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć,
  b) udzielania, zmiany, ograniczania, cofania oraz wygaszania pozwoleń zintegrowanych,
  c) (uchylony)
  d) nałożenia na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku, wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów, wykraczających poza obowiązki ustawowe, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją obiektu, dowodzą przekroczenia standardów jakości środowiska,
  e) zobowiązania podmiotu korzystającego ze środowiska lub zarządzającego obiektem (drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem), do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania podmiotu lub zarządzającego obiektem na środowisko,
  f) nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego w razie stwierdzenia negatywnego oddziaływania na środowisko przez podmiot korzystający ze środowiska;
  1a) wydawanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie przez podmiot, który nabywa paliwo stałe, instalacji spalania opalanej paliwem stałym;
 2. prowadzenie kontroli zgodności korzystania ze środowiska z wydanymi decyzjami i obowiązującym prawem;
 3. współpraca z właściwymi organami w zakresie działania Wydziału;
 4. prowadzenie spraw z zakresu  egzekucji administracyjnej w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
 5. wprowadzanie danych do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zakresie działania Sekcji;
 6. wprowadzanie i aktualizacja informacji i danych do bazy danych, o której mowa w art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zakresie działania Sekcji.
 
 
Wprowadził Michał Babicz 10-12-2007
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-08-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-08-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-08-2019
Liczba odwiedzin: 4429

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe