Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ochrony Środowiska > Wydziały > Wydział Strategii i Informacji o Środowisku (OŚ-I) > Wydział Strategii i Informacji o Środowisku (OŚ-I)

Wydział Strategii i Informacji o Środowisku (OŚ-I)

  Drukuj
 
Adres
00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Telefon
Akustyka środowiska

22 443 25 22
22 443 25 66
22 443 25 67
22 443 25 68


Informacja o środowisku

22 443 25 23
22 443 25 58
22 443 25 61
22 443 25 64
Faks
22 443 25 02
Godziny pracy

Poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Kierownictwo
naczelnik Sylwia Laszuk
tel.: 22 443 25 70, faks: 22 443 25 02
pl. Bankowy 2, p. 1904
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Strategii i Informacji o Środowisku należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów programów, planów i strategii w zakresie działania Wydziału;
 2. aktualizacja programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy oraz sporządzanie raportów i sprawozdań z realizacji programu;
 3. współpraca z właściwymi organami przy przygotowywaniu aktualizacji i sprawozdań z realizacji planów i programów wyższego stopnia,
 4. gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych dotyczących środowiska;
 5. prowadzenie spraw z zakresu akustyki środowiska, o których mowa w art. 118, 118b, 119 i 120 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm. )) w szczególności sporządzanie map akustycznych m.st. Warszawy, tworzenie programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy oraz sporządzanie raportów i sprawozdań z realizacji programu;
 6. wykonywanie, przetwarzanie i analiza pomiarów hałasu w środowisku na potrzeby jednostek m.st. Warszawy;
 7. gromadzenie wyników pomiarów hałasu przedłożonych przez zarządzających drogami, liniami kolejowymi, liniami tramwajowymi, lotniskami i portami;
 8. gromadzenie wyników pomiarów kontrolnych hałasu przemysłowego oraz wyników pomiarów hałasu komunikacyjnego, do wykorzystania na etapie sporządzania mapy akustycznej;
 9. przygotowywanie opinii merytorycznych w sprawie:
  a) środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  b) projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  c) projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 10. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie:
  a) zobowiązania podmiotu korzystającego ze środowiska lub zarządzającego obiektem (drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem), do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania podmiotu lub zarządzającego obiektem na środowisko,
  b) nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego, w razie stwierdzenia negatywnego oddziaływania na środowisko przez podmiot korzystający ze środowiska;
  10a) współpraca z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura przy  prowadzeniu kontroli zgodności korzystania ze środowiska z wydanymi decyzjami
  i obowiązującym prawem;
 11. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej znajdujących się w posiadaniu Biura;
 12. wprowadzanie danych do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), w zakresie działania Wydziału, a także publikowanie wprowadzonych danych oraz danych wprowadzonych przez pozostałe wewnętrzne komórki organizacyjne Biura;
 13. wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy w zakresie działania Biura;
 14. koordynowanie działań związanych z szacowaniem zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawinę, określonych przez Wojewodę Mazowieckiego;
 15. koordynowanie działań urzędów dzielnic związanych z przedkładaniem sprawozdań i wnoszeniem opłat za korzystanie ze środowiska;
 16. przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w zakresie działania Wydziału.
Dodatkowe informacje

 

Odnośniki

 

 
 
Wprowadził Michał Babicz 12-11-2007
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-08-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-08-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-08-2019
Liczba odwiedzin: 14988
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe