Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ochrony Środowiska > Programy > Programy ochrony środowiska dla m.st. Warszawy > Program ochrony środowiska m.st. Warszawy ( rok 2005)

Program ochrony środowiska m.st. Warszawy ( rok 2005)

  Drukuj
 

Program ochrony środowiska m.st. Warszawy

Program Ochrony Środowiska Miasta Stołecznego Warszawy został uchwalony w grudniu 2005 r.

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska jest obowiązkiem wynikającym z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, który stanowi, że organ wykonawczy powiatu i gminy opracowuje program ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Program ochrony środowiska określa w szczególności:

 • cele ekologiczne,
 • priorytety ekologiczne,
 • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
 • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finanoswe.

Opracowany „Program ochrony środowiska Miasta Stołecznego Warszawy” jest programem powiatowo-gminnym. Za jego sporządzene odpowiada Prezydent m.st. Warszawy, a z realizacji tego dokumentu co dwa lata sporządzane będą raporty.

 • Rozdział I - Wstęp [pobierz]
 • Rozdział II - Cele i zakres programu [pobierz]
 • Rozdział III - Metodyka opracowania programu i jego główne uwarunkowania [pobierz]
 • Rozdział IV - Charakterystyka miasta [pobierz]
 • Rozdział V - Uwarunkowania zewnętrzne programu ochrony środowiska [pobierz]
 • Rozdział VI - Założenia ochrony środowiska dla m.st. Warszawy [pobierz]
 • Rozdział VII - Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego [pobierz]
 • Rozdział VIII - Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody [pobierz]
 • Rozdział IX - Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii [pobierz]
 • Rozdział X - Włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych [pobierz]
 • Rozdział XI - Edukacja ekologiczna [pobierz]
 • Rozdział XII - Zarządzanie ochrnoną środowiska w mieście [pobierz]
 • Rozdział XIII - Aspekty finansowe realizacji programu [pobierz]
 • Rozdział XIV - Sposób kontroli efektów realizacji programu oraz monitoring środowiska [pobierz]
 • Rozdział XV - Analiza możliwych do zastosowań rozwiązań w oparciu o ocenę infrastruktury miasta, organizację wewnętrzną i zarządzanie ochroną środowiska w mieście oraz sytuację finansową [pobierz]
 • Rozdział XVI - Lista podmiotów do których kierowane są obowiązki ustalone w programie [pobierz]
 • Załączniki [pobierz]
 • Literatura [pobierz]

SPIS MAP

4.6.1 Występowanie gruntów na głębokości 2 m [pobierz]
7.1.1.1.1 Wody powierzchniowe [pobierz]
7.1.1.1.2 Zbiorniki wodne [pobierz]
7.2.1.1 Lokalizacja emitorów punktowych energetycznych i technologicznych [pobierz]

Poniżej
7.2.1.2 Lokalizacja emitorów punktowych energetycznych. Emisja NO2
7.2.1.3 Lokalizacja emitorów punktowych technologicznych. Emisja NO2
7.2.1.4 Sumy emisji punktowej w dzielnicach Warszawy. Emisja NO2
7.2.1.5 Lokalizacja emitorów punktowych energetycznych. Emisja SO2
7.2.1.6 Lokalizacja emitorów punktowych technologicznych. Emisja SO2
7.2.1.7 Sumy emisji punktowej w dzielnicach Warszawy. Emisja SO2
7.2.1.8 Lokalizacja emitorów punktowych energetycznych. Emisja CO
7.2.1.9 Lokalizacja emitorów punktowych technologicznych. Emisja CO
7.2.1.10 Sumy emisji punktowej w dzielnicach Warszawy. Emisja CO
7.2.1.11 Lokalizacja emitorów punktowych energetycznych. Emisja PM10
7.2.1.12 Lokalizacja emitorów punktowych technologicznych. Emisja PM10
7.2.1.13 Sumy emisji punktowej w dzielnicach Warszawy. Emisja PM10
7.2.1.14 Lokalizacja emitorów punktowych technologicznych. Emisja C6H6
7.2.1.15 Sumy emisji punktowej w dzielnicach Warszawy. Emisja C6H6
7.2.1.16 Lokalizacja emitorów punktowych technologicznych. Emisja Pb
7.2.1.17 Sumy emisji punktowej w dzielnicach Warszawy. Emisja Pb
7.2.1.18 Emisja powierzchniowa NO2
7.2.1.19 Sumy emisji powierzchniowej w dzielnicach Warszawy - NO2
7.2.1.20 Emisja powierzchniowa SO2
7.2.1.21 Sumy emisji powierzchniowej w dzielnicach Warszawy - SO2
7.2.1.22 Emisja powierzchniowa CO
7.2.1.23 Sumy emisji powierzchniowej w dzielnicach Warszawy - CO
7.2.1.24 Emisja powierzchniowa PM10
7.2.1.25 Sumy emisji powierzchniowej w dzielnicach Warszawy - PM10
7.2.1.26 Emisja liniowa NO2
7.2.1.27 Sumy emisji liniowej w dzielnicach Warszawy - NO2
7.2.1.28 Emisja liniowa SO2
7.2.1.29 Sumy emisji liniowej w dzielnicach Warszawy - SO2
7.2.1.30 Emisja liniowa CO
7.2.1.31 Sumy emisji liniowej w dzielnicach Warszawy - CO
7.2.1.32 Emisja liniowa PM10
7.2.1.33 Sumy emisji liniowej w dzielnicach Warszawy - PM10
7.2.1.34 Emisja liniowa C6H6
7.2.1.35 Sumy emisji liniowej w dzielnicach Warszawy - C6H6
7.2.1.36 Emisja liniowa Pb
7.2.1.37 Sumy emisji liniowej w dzielnicach Warszawy - Pb
7.2.1.38 Sumy emisji całkowitej w dzielnicach Warszawy - NO2
7.2.1.39 Gęstość emisji w dzielnicach Warszawy - NO2
7.2.1.40 Sumy emisji całkowitej w dzielnicach Warszawy - SO2
7.2.1.41 Gęstość emisji w dzielnicach Warszawy - SO2
7.2.1.42 Sumy emisji całkowitej w dzielnicach Warszawy - CO
7.2.1.43 Gęstość emisji w dzielnicach Warszawy - CO
7.2.1.44 Sumy emisji całkowitej w dzielnicach Warszawy - PM10
7.2.1.45 Gęstość emisji w dzielnicach Warszawy - PM10
7.2.1.46 Sumy emisji całkowitej w dzielnicach Warszawy - C6H6
7.2.1.47 Gęstość emisji w dzielnicach Warszawy - C6H6
7.2.1.48 Sumy emisji całkowitej w dzielnicach Warszawy - Pb
7.2.1.49 Gęstość emisji w dzielnicach Warszawy - Pb
7.2.1.50 Rozkład stężeń dwutlenku siarki – 1h
7.2.1.51 Rozkład stężeń dwutlenku siarki – 24h
7.2.1.52 Rozkład stężeń dwutlenku azotu – 1h
7.2.1.53 Rozkład stężeń dwutlenku azotu – rok
7.2.1.54 Rozkład stężeń pyłu PM10 – 24h
7.2.1.55 Rozkład stężeń pyłu PM10 - rok
7.2.1.56 Rozkład stężeń tlenku węgla – 8h
7.2.1.57 Rozkład stężeń ołowiu
7.2.1.58 Rozkład stężeń benzenu
7.3.1.1 Rozkład natężenia ruchu na terenie Warszawy według Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie
7.3.1.2 Hałas sumaryczny – pora dzienna (stan 1999 r.)
7.3.1.3 Hałas sumaryczny – pora nocna (stan 1999 r.)
7.3.1.4 Hałas drogowy – pora dzienna (stan 1999 r.)
7.3.1.5 Hałas drogowy – pora nocna (stan 1999 r.)
7.3.1.6 Hałas kolejowy – pora dzienna (Plan Akustyczny 1999 r.)
7.3.1.7 Hałas kolejowy – pora nocna (Plan Akustyczny 1999 r.)
7.3.1.8 Hałas przemysłowy – pora dzienna (Plan Akustyczny 1999 r.)
7.3.1.9 Hałas przemysłowy – pora nocna (Plan Akustyczny 1999 r.)
7.3.1.10 Hałas tramwajowy – pora dzienna (Plan Akustyczny 1999 r.)
7.3.1.11 Hałas lotniczy dla pory dziennej (Plan Akustyczny 1999 r. oraz prognoza na 2020 r.)
7.3.1.12 Hałas lotniczy dla pory nocnej (Plan Akustyczny 1999 r. oraz prognoza na 2020 r.)
7.3.1.13 Hałas sumaryczny w centrum Warszawy (Studium Akustyczne 2002 r.) – pora dzienna
7.3.1.14 Hałas sumaryczny w centrum Warszawy (Studium Akustyczne 2002 r.) – pora nocna
7.3.1.15 Hałas samochodowy w centrum Warszawy (Studium Akustyczne 2002 r.) – pora dzienna
7.3.1.16 Hałas samochodowy w centrum Warszawy (Studium Akustyczne ) – pora nocna
7.3.1.17 Hałas tramwajowy w centrum Warszawy (Studium Akustyczne 2002 r.) – pora dzienna
7.3.1.18 Hałas tramwajowy w centrum Warszawy (Studium Akustyczne 2002 r.) – pora nocna
7.3.1.19 Hałas kolejowy w centrum Warszawy (Studium Akustyczne 2002 r.) – pora dzienna
7.3.1.20 Hałas kolejowy w centrum Warszawy (Studium Akustyczne 2002 r.) – pora nocna
7.3.1.21 Konflikty akustyczne dla hałasu sumarycznego w centrum Warszawy (Studium Akustyczne 2002 r.) – pora dzienna
7.3.1.22 Konflikty akustyczne dla hałasu sumarycznego w centrum Warszawy (Studium Akustyczne 2002 r.) – pora nocna
7.3.1.23 Konflikty akustyczne dla obiektów (terenów) szczególnej ochrony dla hałasu sumarycznego w centrum Warszawy (Studium Akustyczne 2002 r.) – pora dzienna
7.3.1.24 Konflikty akustyczne dla obiektów (terenów) szczególnej ochrony dla hałasu sumarycznego w centrum Warszawy (Studium Akustyczne 2002 r.) – pora nocna
7.3.1.25 Tereny zagrożone hałasem dla hałasu sumarycznego w centrum Warszawy (Studium Akustyczne 2002 r.) – pora dzienna
7.3.1.26 Tereny zagrożone hałasem dla hałasu sumarycznego w centrum Warszawy (Studium Akustyczne 2002 r.) – pora nocna
7.3.1.27 Tereny zagrożone hałasem dla obiektów (terenów) szczególnej ochrony dla hałasu sumarycznego w centrum Warszawy (Studium Akustyczne 2002 r.) – pora dzienna
7.3.1.28 Tereny zagrożone hałasem dla obiektów (terenów) szczególnej ochrony dla hałasu sumarycznego w centrum Warszawy (Studium Akustyczne 2002 r.) – pora nocna
7.4.1.1 Punkty pomiarowe pól elektromagnetycznych
7.4.1.2 Linie wysokiego napięcia8.1.2.2.1 Tereny biologicznie czynne [pobierz]
8.1.2.2.2 Główne elementy struktury terenów biologicznie czynnych [pobierz]
8.1.2.2.3 Elementy struktury terenów biologicznie czynnych [pobierz]
8.1.3.1.1 Tereny zieleni i lasy [pobierz]
8.1.5.1 Obszary i obiekty chronione (na podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody i innych ustaw) i nie objęte ochroną, ale pełniące istotne funkcje przyrodnicze [pobierz]
8.1.6.1.1 Zespoły i obiekty krajobrazowe [pobierz]
8.1.8.1 Diagnoza stanu dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego [pobierz]
8.1.9.1 Program ochrony dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego. Część I. Struktura terenów biologicznie czynnych [pobierz]
8.1.9.2 Program ochrony dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego. Część II. Naturalne pasma i linie graniczne oraz zespoły i obiekty dziedzictwa kulturowego [pobierz]
8.1.9.3 Program ochrony dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego. Część III. Obszary i obiekty chronione [pobierz]
8.2.1.1.1 Użytkowanie gleb [pobierz]
8.2.1.2.1 Zabudowa terenu w punktach opróbowania dla map geochemicznych[pobierz]
8.2.1.2.2 Użytkowanie terenu w punktach opróbowania dla map geochemicznych [pobierz]
8.2.1.2.3 Grupy składu mechanicznego gleb w punktach opróbowania dla map geochemicznych [pobierz]
8.2.1.2.4 Odczyn gleb powierzchniowych (0,0-0,2 m) [pobierz]
8.2.1.2.5 Zawartość arsenu w powierzchniowym poziomie (0,0-0,2 m) gleb [pobierz]
8.2.1.2.6 Zawartość kadmu w powierzchniowym poziomie (0,0-0,2 m) gleb [pobierz]
8.2.1.2.7 Zawartość kobaltu w powierzchniowym poziomie (0,0-0,2 m) gleb [pobierz]
8.2.1.2.8 Zawartość miedzi w powierzchniowym poziomie (0,0-0,2 m) gleb [pobierz]
8.2.1.2.9 Zawartość żelaza w powierzchniowym poziomie (0,0-0,2 m) gleb [pobierz]
8.2.1.2.10 Zawartość manganu w powierzchniowym poziomie (0,0-0,2 m) gleb [pobierz]
8.2.1.2.11 Zawartość niklu w powierzchniowym poziomie (0,0-0,2 m) gleb [pobierz]
8.2.1.2.12 Zawartość ołowiu w powierzchniowym poziomie (0,0-0,2 m) gleb [pobierz]
8.2.1.2.13 Zawartość cynku w powierzchniowym poziomie (0,0-0,2 m) gleb [pobierz]
8.2.1.2.14 Wartości dopuszczalnych stężeń arsenu w glebach (0,0-0,2 m) (Rozp. Min. Środ. z dnia 9 września 2002 r.) [pobierz]
8.2.1.2.15 Wartości dopuszczalnych stężeń kadmu w glebach (0,0-0,2 m) (Rozp. Min. Środ. z dnia 9 września 2002 r.) [pobierz]
8.2.1.2.16 Wartości dopuszczalnych stężeń miedzi w glebach (0,0-0,2 m) (Rozp. Min. Środ. z dnia 9 września 2002 r.) [pobierz]
8.2.1.2.17 Wartości dopuszczalnych stężeń ołowiu w glebach (0,0-0,2 m) (Rozp. Min. Środ. z dnia 9 września 2002 r.) [pobierz]
8.2.1.2.18 Wartości dopuszczalnych stężeń cynku w glebach (0,0-0,2 m) Warszawy (Rozp. Min. Środ. z dnia 9 września 2002 r.) [pobierz]
8.2.1.2.19 Stan zanieczyszczenia gleb miedzią [pobierz]
8.2.1.2.20 Stan zanieczyszczenia gleb ołowiem [pobierz]
8.2.1.3.1 Występowanie gruntów antropogenicznych [pobierz]
8.2.1.3.2 Występowanie gruntów słabych [pobierz]
8.2.1.3.3 Głębokość występowania pierwszego poziomu wodonośnego [pobierz]
8.2.1.4.1 Ważniejsze zakłady przemysłowe w 1913 r. (Misztal, 1978) [pobierz]
8.2.1.4.2 Ważniejsze zakłady przemysłowe Warszawy w 1938 r. (Misztal, 1978) [pobierz]
8.2.1.4.3 Ważniejsze zakłady przemysłowe Warszawy w 1975 r. (Misztal, 1978) [pobierz]

Sumy emisji całkowitej i gęstości emisji związków:

Emisja liniowa i sumy emisji liniowej związków:

Emisja powierzchniowa i sumy emisji powierzchniowej związków:

Emitorów punktowych technologicznych i sumy emisji punktowej:

Stężenia związków:

Pola elektromagnetyczne [pobierz]

Wody powierzchniowe [pobierz]

Plan akustyczny:

Studium akustyczne centrum Warszawy:

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Dzielnica Wawer) 05-11-2007
Aktualizujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-11-2012
Zatwierdzający Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-11-2012
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-08-2021
Liczba odwiedzin: 7077

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe