Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ochrony Środowiska > Dokumenty do pobrania > Plan Gospodarki Odpadami

Plan Gospodarki Odpadami

  Drukuj
 

Dokument archiwalny.

Na podstawie art. 228 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, tracą moc uchwały dotyczące przyjęcia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami.

Pierwszym planem, który został przyjety uchwała Nr LXIII/1876/2005 z dnia 8 grudnia 2005r. jest Plan gosopdarkiodpadami na lata 2005- 2011. Plan ten, na podstawie przepisów  ustawy o odpadach, został zaktualizowany i obecnie obowiązuje Plan gospodarki odpadami dla m.st. Warszawy na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015, który został przyjęty przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr LI/1570 z dnia 19 marca 2009r.

Plan gospodarki odpadami dla m.st. Warszawy na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 wypełnia wszystkie wymogi prawne i uzyskał pozytywne opinie Wojewody Mazowieckiego, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Zarzadu Województwa Mazowieckiego.

Przed przedłożeniem Radzie m.st. Warszawy do uchwalenia projektu Planu gospodarki odpadami dla m.st. Warszawy na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015, w celu zapewnienia społeczeństwu czynnego udziału w postepowaniu wykorzystanowszystkie środki prawne zagwarantowane społeczeństwu w art.34 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ( aktualnie art 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzialywania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227), tj.:

 1. podano do publicznej wiadomości ( na stronie interentowej m.st. Warszawy) informację o  prowadzonych konsultacjach społecznych w sprawie projektu Planu i o  21 dniowym terminie składania uwag i wniosków, ze wskazaniem miejsca ich składania,
 2. zorganizowano spotkania otwarte dla społeczeństwa, na których przedstawiono najważniejsze założenia gospodarki odpadami wynikające z Planu i zapewniono uczestnikom możliwość składania uwag i wniosków,
 3. rozpatrzono zgłoszone uwagi i wnioski, dokonano ich oceny i zasadne wnioski uwzględniono w projekcie  Planu.

Raport z konsultacji społecznych oraz sposób wykorzystania zgłoszonych przez społeczeństwo uwag i wniosków przedstawiono w załączniku.

Treść Planu Gospodarki Odpadami dla m.st. Warszawy jest dostępna w formacie pdf.

 1. Rozdział I- WSTĘP
 2. Rozdział II-CHARAKTERYSTYKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
 3. Rozdział III- OCENA REALIZACJI ZAPLANOWANYCH CELÓW I DZIAŁAŃ W PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA ST. WARSZAWY NA LATA 2005 – 2011
 4. Rozdział IV - ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI.
 5. Rozdział V- PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
 6. Rozdział VI CELE W GOSPODARCE ODPADAMI
 7. Rozdział VII- SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI I KIERUNKI DZIAŁAŃ
 8. Rozdział VIII-EDUKACJA EKOLOGICZNA
 9. Rozdział IX - HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIEWZIĘĆ I SPOSÓB FINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ
 10. Rozdział X- SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU
 11. Rozdział XI - WNIOSKI Z PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO
 12. Rozdział XII - STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
 13. Rozdział XIII - SPIS LITERATURY I WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW
 14. Spis tabel
 15. Spis rysunków
 16. Spis załączników
 
 
Wprowadził Michał Babicz 05-11-2007
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-05-2016
Zatwierdzający Sienkiewicz Grażyna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-05-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-05-2016
Liczba odwiedzin: 11883
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe