Kanał Wyżej
Likwidacja zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości

Szczegółowe zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji polegających na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości określone są w załączniku nr 4 do uchwały nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r.
Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości należy składać do Biura Ochrony Środowiska w następujących terminach:
- od dnia 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji,
- do dnia 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.
Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 5 do uchwały Kolejność czynności przy ubieganiu się o dotację na realizację inwestycji polegających na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
Dokumenty wymagane w zależności od potrzeby:
zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, jeśli nie realizuje jej właściciel; oryginał pełnomocnictwa, lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty skarbowej); formularz pomocy de minimis w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą lub rolnikiem oraz kopie wszystkich zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 <strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych
Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest
Likwidacja zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
Modernizacja kotłowni
Inne inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Wersja standardowa