Kanał Wyżej
Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych

Szczegółowe zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania  wód opadowych i roztopowych określone są w załączniku nr 8 do uchwały nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29.09.2019 r.
Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na  budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania  wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania w 2021 roku należy składać od 1.09.2020 r. do 31.03.2021 r.
W kolejnych latach wnioski przyjmowane będą od 1 września poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.
Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 9 do uchwały Kolejność czynności przy ubieganiu się o dotację na budowę urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych
Dokumenty wymagane w zależności od potrzeby:
zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, jeśli nie realizuje jej właściciel; oryginał pełnomocnictwa, lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty skarbowej); formularz pomocy de minimis w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą lub rolnikiem oraz kopie wszystkich zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych
Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest
Likwidacja zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
Modernizacja kotłowni
Inne inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Wersja standardowa