Kanał Wyżej
Biuro Ochrony Środowiska


Adres
adres Biura:
pl. Bankowy 2
00-095 Warszawa
adres korespondencyjny:
Urząd m.st. Warszawy
ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa
Składanie dokumentów:
w siedzibie BOŚ:
pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec)
XIX piętro, pokój 1903
w punkcie kancelaryjnym Urzędu:
pl. Bankowy 3/5
recepcja przy wejściu głównym (wejście C)


Telefon
22 443 25 01

Faks
22 443 25 02

Email
sekretariat.BOS@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Grażyna Sienkiewicz
zastępca dyrektora, Geolog Powiatowy Dorota Jedynak


Zakres działania wydziału biura
zadania Biura Ochrony Środowiska


Dodatkowe informacje

Gdzie zgłosić problemy z hałasem
ogłoszenia: 
Ogłoszenie o dodatkowym terminie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na budowę urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na terenie Warszawy

Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków stanowiących dochód budżetu m.st. Warszawy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 

Wnioski do Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024  - ankieta

Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie miasta stołecznego Warszawy w 2020 roku

Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego o nazwie Las Milowy

Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa - kasztanowca białego rosnącego przy ul. Przasnyskiej 14 na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Sprawozdanie z konsultacji z sektorem pozarządowym projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Las Milowy”

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie miasta stołecznego Warszawy w 2020 roku
Obowiązek składania oświadczenia dotyczącego opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej


Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

Programy ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy

Mapa akustyczna m.st. Warszawy

Programy ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy 
Stanowisko Rady m.st. Warszawy w sprawie ograniczenia instalowania ekranów akustycznych

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy
Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów wszystkich form własności

Informacja o opłatach skarbowych za decyzje wydawane przez Biuro Ochrony Środowiska


więcej: zwierzęta w mieście Rada Społeczna przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie dokumenty do pobrania
zobacz również: informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o srodowisku oraz karty informacyjne o środowisku i jego ochronie dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie przygotowywane przez Urząd m.st. Warszawy - publicznie dostępny wykaz Ekoportal informacje o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zamieszczane są w publicznie dostęnym wykazie danych, tzn. witrynie internetowej ekoportal, która administrowana jest przez Ministra Środowiska. Wyszukiwarka informacji. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Ochrony Środowiska są: Wydział Strategii i Informacji o Środowisku (OŚ-I)  Wydział Gospodarowania Wodami i Geologii (OŚ-III) Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych (OŚ-IV) Wydział Ochrony Systemu Przyrodniczego Miasta (OŚ-V) Wydział Opiniowania Wniosków Ekologicznych (OŚ-VI) Wydział Spraw Zwierząt (OŚ-VII) Wydział Ogólny (OŚ-VIII) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (OŚ-IX) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Finansowych (OŚ-X)
 


Odnośniki
Biuro Ochrony Środowiska sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami:
- Lasy Miejskie - Warszawa
- Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
- Schronisko dla bezdomnych zwierząt
- Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Załączniki
Wewnętrzny regulamin organizacyjny Biura Ochrony Środowiska
Schemat organizacyjny Biura Ochrony Środowiska<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Ewidencje i rejestry
Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
Zwierzęta w mieście
Rada Społeczna przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
Informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji
Dokumenty do pobrania
Programy
Dokumenty
Biuro Ochrony Środowiska
Ważne strony
Programy ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy

Wersja standardowa