Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ochrony Środowiska > Wydziały > Wydział Ochrony Systemu Przyrodniczego Miasta (OŚ-V) > Wydział Ochrony Systemu Przyrodniczego Miasta

Wydział Ochrony Systemu Przyrodniczego Miasta

  Drukuj
 
Adres
00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Telefon
22 443 25 10
22 443 25 20
22 443 25 24
22 443 25 26
22 443 25 31
22 443 25 36
22 443 25 47
22 443 25 50
22 443 25 51
22 443 25 53
22 443 25 55
22 443 25 63
22 443 25 68
22 443 25 71
Faks
22 443 25 02
Godziny pracy

Poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Kierownictwo
naczelniczka Małgorzata Szymczak-Piątek
tel.: 22 443 25 52, e-mail: sekretariat.BOS@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 2118
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Systemu Przyrodniczego Miasta należy w szczególności:

 1. inicjowanie działań związanych z ochroną i rozwojem terenów zieleni;
 2. opracowywanie i opiniowanie projektów programów, planów, strategii, w zakresie działania Wydziału;
 3. opracowywanie koncepcji oraz wytycznych do projektów modernizacji i rewaloryzacji terenów zieleni miejskiej;
 4. opiniowanie projektów gospodarki drzewostanem dla inwestycji, dla których postępowania administracyjne w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzone są w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego lub gdy tak wskazano w decyzji o warunkach zabudowy;
 5. administrowanie bazą danych o terenach zieleni m.st. Warszawy;
 6. gromadzenie, aktualizacja i przetwarzanie danych przestrzennych o obiektach i terenach zieleni we współpracy z jednostkami zarządzającymi terenami zieleni m.st. Warszawy;
 7. gromadzenie, aktualizacja i przetwarzanie danych przestrzennych o obiektach i obszarach objętych formami ochrony przyrody pozostającymi w kompetencjach Rady;
 8. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem bazy danych przestrzennych wydzieleń leśnych we współpracy z jednostką organizacyjną m.st. Warszawy – Lasy Miejskie – Warszawa;
 9. w zakresie form ochrony przyrody, pozostających w kompetencjach Rady, takich jak: pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:
  a) sprawowanie nadzoru,
  b) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i znoszeniem,
  c) prowadzenie rejestru wniosków o ustanowienie lub zniesienie;
 10. przygotowywanie, we współpracy z dzielnicami m.st. Warszawy oraz innymi jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, projektów uchwał Rady:
  a) uzgadniających projekty rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie określenia i zmiany granic parku narodowego,
  b) opiniujących projekty planu ochrony parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego,
  c) uzgadniających projekty uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia, zmiany granic, likwidacji lub zmniejszenia obszaru parku krajobrazowego,
  d) opiniujących projekty uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji lub zmiany granic obszaru chronionego krajobrazu,
  e) opiniujących projekty listy obszarów Natura 2000;
 11. prowadzenie spraw z zakresu ochrony, ewidencji i zmiany zasobów leśnych;
 12. zatwierdzanie dokumentacji urządzeniowej lasu;
 13. zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych wystąpieniem organizmów szkodliwych;
 14. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie:
  a) zmiany lasu na użytek rolny, w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasu,
  b) przyznania właścicielom gruntów środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów przeznaczonych na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy,
  c) odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny łownej, w przypadku szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
  d) przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu w lasach, w których powstały szkody w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, pożarów lub innych klęsk żywiołowych,
  e) zobowiązania podmiotu korzystającego ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania podmiotu lub zarządzającego obiektem na środowisko,
  f) nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego w razie stwierdzenia negatywnego oddziaływania na środowisko przez podmiot korzystający ze środowiska;
 15. prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
 16. przygotowywanie opinii merytorycznych w sprawie:
  a) środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  b) projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  c) projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 17. przygotowywanie, na wniosek Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, opinii merytorycznych w sprawie:
  a) projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  b) projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  – w zakresie działania Biura;
 18. współpraca z jednostkami administracji publicznej i placówkami naukowymi w zakresie działania Wydziału;
 19. przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w zakresie działania Wydziału; 
 20. prowadzenie spraw związanych z bieżącym nadzorem nad jednostką organizacyjną m.st. Warszawy Lasy Miejskie – Warszawa
Odnośniki

 

 
 
Wprowadził Michał Babicz 12-11-2007
Aktualizujący Baran Magdalena (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-10-2022
Zatwierdzający Baran Magdalena (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-10-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-10-2022
Liczba odwiedzin: 15563

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe