Kanał Wyżej
Programy ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy

Miasto opracowało projekt Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024, który wskazuje kierunki i działania mające na celu poprawę jakości środowiska przyrodniczego.
Poprawa jakości życia w mieście poprzez zrównoważony i trwały rozwój Warszawy oraz zachowanie istotnych walorów środowiska przyrodniczego, poprawę jego stanu, poprawę ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska to strategiczny cel działań przedstawionych w niniejszym dokumencie.
Rozpoczynamy II etap konsultacji społecznych, które będą trwały do 2 listopada 2020 r.
Projekt Programu wraz z prognozą i streszczeniem niespecjalistycznym zamieszczamy poniżej:
projekt Programu
Zał. 1. Obszary interwencji, działania i wskaźniki
Zał. 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy -zadania własne
zał. 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy-zadania monitorowane
zał. 4 Wykaz kanałów
zał. 5 Ocena zgodności POŚ z warszawskimi dokumentami strategicznymi
zał. 6 Analiza ryzyk
zał. 7 Podstawy prawne i sposób przygotowania POŚ
Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu POŚ
Przekaż swoje uwagi i wnioski:
• na adres pos@um.warszawa.pl
• w siedzibie Biura Ochrony Środowiska
• pocztą na adres: Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego)

28 października 2020 r. (środa) o godz. 17.00 odbyło się spotkanie on-line z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych projektu Programu.
W spotkaniu udział wzięli:
Dorota Jedynak – Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
dr hab. inż. Zbigniew Karaczun – profesor SGGW, ekspert Programu ochrony środowiska
dr Wojciech Szymalski, Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju
Spotkanie mogą Państwo obejrzeć pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=I0SbWGmlyqY&feature=youtu.be

Poniżej prezentacje ze spotkania:
1. prezentacja dr hab. inż. Zbigniewa Karaczuna
2. prezentacja dr Wojciecha Szymalskiego
Raport ze spotkania z mieszkańcami (pobierz)
Więcej informacji o konsultacjach społecznych: www.konsultacje.um.warszawa.pl
Informacje o Programie są również dostępne na stronie http://2030.um.warszawa.pl/ochrona-srodowiska/
 

W ramach I etapu konsultacyjnego, od lutego do czerwca, odbyły się spotkania z mieszkańcami połączone z warsztatami. 
 
I spotkanie pn: "Czyste powietrze: co możemy zrobić razem?" odbyło się 5 lutego 2020 r.
Poniżej prezentacje ze spotkania:
"Czyste powietrze: co możemy zrobić razem?" - prezentacja Urzędu m.st. Warszawy
"Monitoring a informacja/dezinformacja" - prezentacja eksperta p. Krzysztofa Skotaka
z Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego
Raport ze spotkania
II spotkanie pn: "Różnorodność biologiczna: konieczność czy ekstrawagancja?" odbyło się 3 marca 2020 r.
Poniżej prezentacje ze spotkania:
Różnorodność biologiczna: konieczność czy ekstrawagancja? - prezentacja Urzędu m.st. Warszawy
Lasy - prezentacja Pani Andżeliki Gackowskiej - Zastępcy Dyrektora Lasów Miejskich-Warszawa
Prezentacja Zarządu Zieleni m.st. Warszawy - Pani Kamila Nowocin - Zastępca Dyrektora
Woda i dzikie życie w Warszawie - prezentacja Pana dr Przemysława Nawrockiego - WWF
Zielona infrastruktura w programie ochrony środowiska 2021-2024 - prezentacja Pana dr hab. inż. Piotra Sikorskiego - SGGW
Raport ze spotkania
III spotkanie - on-line Przyjazna przestrzeń miasta – jak ją planować? odbyła się 19 maja 2020 r.

Poniżej prezentacje ze spotkania:
Miasto jako ekosystem Błękitno-zielona infrastruktura Warszawy - prezentacja Pani Marleny Happach – Architekta Miasta Warszawy, Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Przyjazna przestrzeń miasta: jak ją planować? - prezentacja dr hab. Barbary Szulczewskiej – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021 –2024 - prezentacja Pana dr hab. inż. Zbigniew Karaczun – eksperta Programu ochrony środowiska
Raport ze spotkania
IV spotkanie - on-line "Jak adaptować Warszawę do zmian klimatycznych?" odbyło się 17 czerwca 2020 r.
Poniżej prezentacje ze spotkania:
Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021 –2024- prezentacja Pana dr hab. inż. Zbigniew Karaczun – eksperta Programu ochrony środowiska
Miejskie wyspy ciepła - inspiracje dla miasta: konkretne potrzeby/pomysły/lokalizacje -  prezentacja Pana Jacka Kisiela - Zastępcy Dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
Jak retencjonować wodę deszczową na terenie Warszawy?- prezentacja Pani Barbary Rajkowskiej - Instytut Ochrony Środowiska

Raport ze spotkaniaProgram ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r. Raporty z realizacji Programu ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.

Program ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r. Raporty z realizacji Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016 r.
Program ochrony środowiska m.st. Warszawy (rok 2005) Raport z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2007-2008 Raport z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2005-2006


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Ewidencje i rejestry
Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
Zwierzęta w mieście
Rada Społeczna przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
Informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji
Dokumenty do pobrania
Programy
Dokumenty
Biuro Ochrony Środowiska
Ważne strony
Programy ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy

Wersja standardowa