Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ochrony Środowiska > Zadania Biura

Zadania Biura

  Drukuj
 
Do zakresu działania Biura Ochrony Środowiska należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem środowiskiem m.st. Warszawy, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, poprzez opracowywanie i opiniowanie projektów planów i programów w zakresie ochrony środowiska;
 2. prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
  oraz przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  a także postanowień z nimi związanych;
 3. prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym:
  a) inicjowanie, nakazywanie i kontrolowanie przestrzegania wymogów ochrony środowiska,
  b) przygotowywanie projektów decyzji w sprawach związanych z korzystaniem
  ze środowiska,
  c) kontrola zgodności sposobu korzystania ze środowiska z wydanymi decyzjami
  i obowiązującym prawem,
  d) realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej powierzonych przez organy administracji rządowej,
  e) przygotowywanie projektów decyzji w zakresie pozwoleń zintegrowanych;
 4. prowadzenie spraw z zakresu lasów miejskich i pozostających we władaniu m.st. Warszawy oraz spraw związanych z nadzorem nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 5. prowadzenie spraw z zakresu prawa łowieckiego;
 6. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, w tym:
  a) związanych z utrzymaniem, ochroną i rozwojem terenów zieleni oraz nadzorem nad gospodarką drzewostanem w m.st. Warszawie,
  b) rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej,
  c) dotyczących form ochrony przyrody;
 7. inicjowanie tworzenia projektów regulacji prawnych i rozwiązań systemowych umożliwiających sprawne zarządzanie terenami zieleni, w tym opracowywanie wytycznych, programów, koncepcji modernizacji i rewaloryzacji terenów zieleni miejskiej, tworzenie standardów krajobrazu miejskiego, a w szczególności koncepcji wystroju miejskich przestrzeni publicznych; 
 8. prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego;
 9. sprawowanie nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych;
 10. prowadzenie spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego, w tym realizacja spraw związanych z udzielaniem koncesji;
 11. ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, ze środków stanowiących dochód budżetu m.st. Warszawy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych;
 12. analiza oraz udostępnianie, znajdujących się w posiadaniu Biura, dokumentów
  i informacji o środowisku i jego ochronie;
 13. opiniowanie projektów planów, programów, strategii i wewnętrznych regulaminów organizacyjnych urzędów dzielnic, przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu i organy administracji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
 14. gromadzenie, przetwarzanie i analiza wyników badań i innych danych dotyczących środowiska w ramach prowadzonego monitoringu;
 15. tworzenie i prowadzenie przestrzennych baz danych o środowisku;
  a) nadzorowanie i wspieranie działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy gromadzące, aktualizujące i opracowujące dane inwentaryzacyjne zieleni, w ramach ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni;
 16. współpraca merytoryczna z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami administracji publicznej, placówkami naukowo-badawczymi i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań objętych działaniem Biura;
 17. realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt oraz zapobiegania i zwalczania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy;
 18. prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 19. występowanie do Wojewody Mazowieckiego o dotację celową dla m.st. Warszawy
  na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę oraz sporządzanie rocznego rozliczenia dotacji i rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku.

W Biurze działa koordynator ds. ryzyka wyznaczony przez Dyrektora Biura.

Do zakresu działania koordynatora ds. ryzyka należy wspomaganie Dyrektora Biura jako właściciela  ryzyka,  w  zarządzaniu  ryzykiem  w  Biurze  poprzez  wykonywanie zadań, o których mowa w zarządzeniach Prezydenta.

 
 
Wprowadził Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-07-2008
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-12-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-12-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-12-2021
Liczba odwiedzin: 24544

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe