Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Biuro Prawne

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Biura Urzędu

Lista artykułów:


Biuro Prawne - informacje ogólne

Adres

00-251 Warszawa
ul. Miodowa 6/8
Telefon
0 22 595 34 74, 0 595 35 02 (sekretariat), 0 22 595 35 12 (kancelaria)
Faks
0 22 595 36 92
Godziny pracy
poniedziałek - piątek 8.00-16.00
Kierownictwo
dyrektor Maria Młotkowska
tel.: 22 443 15 00, 22 443 15 01, faks: 22 443 15 74, e-mail: Sekretariat.BP@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1623
zastępca dyrektora Grzegorz Karpiński
tel.: 22 443 15 00, faks: 22 443 15 74, e-mail: Sekretariat.BP@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 2117
zastępca dyrektora Katarzyna Majchrzak
tel.: 22 443 15 00, 22 443 15 01, faks: 22 443 15 74, e-mail: Sekretariat.BP@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1604
zastępca dyrektora Jaromir Drewniak
tel.: 22 443 15 00, 22 443 15 01, faks: 22 443 15 74, e-mail: Sekretariat.BP@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1618
zastępca dyrektora Beata Jakacka-Sitek
tel.: 22 443 15 00, 22 443 15 01, faks: 22 443 15 74, e-mail: Sekretariat.BP@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1605
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Prawnego należy obsługa prawna Urzędu m.st. Warszawy oraz Rady m.st. Warszawy, a w szczególności:

 1. opiniowanie w zakresie zgodności z przepisami prawa:
  • projektów uchwał Rady m.st. Warszawy, z wyjątkiem projektów dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • projektów zarządzeń Prezydenta, z wyjątkiem przypadków, kiedy w przygotowaniu projektu zarządzenia uczestniczą biura Urzędu posiadające własną obsługę prawną lub Członkowie Zarządów Dzielnic lub wydział dla dzielnicy,
  • projektów zarządzeń Prezydenta dotyczących Regulaminu oraz projektów zarządzeń dotyczących wewnętrznych regulaminów działalności biur,
  • projektów umów i innych oświadczeń woli m.st. Warszawy przygotowanych przez komórki organizacyjne Urzędu, które mogą powodować powstanie zobowiązań pieniężnych m.st. Warszawy przewyższających kwotę 1.000.000 zł lub doprowadzić do rozporządzenia składnikami mienia o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000 zł; z zastrzeżeniem, iż projekty przygotowywane przez wydziały dla Dzielnic będą opiniowane przez Biuro Prawne, po uprzednim zaopiniowaniu przez Wydział Prawny dla Dzielncy, wyłącznie w przypadku jeżeli Burmistrz uzna za celowe zwrócenie się o dodatkową opinię Biura Prawnego,
  • wzorów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta, przygotowywanych przez biura nie posiadające własnej obsługi prawnej,
  • innych sprawh przekazanych do zaopiniowania przez Prezydenta, Zastępcę Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika,
  • innych spraw, przekazanych do zaopiniowania przez Dyrektorów biur lub Burmistrzów z załączoną opinią prawną radcy prawnego z danego biura lub Wydziału Prawnego dla Dzielnicy, ze względu na ich szczególnie skomplikowany pod względem prawnym charakter,
  • innych spraw przekazanych do zaopiniowania przez Dyrektorów biur, które nie mają własnej obsługi prawnej;
 2. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym i innymi organami orzekającymi w sprawach:
  • w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 500.000 zł; z zastrzeżeniem, że w postępowaniach nieprocesowych dotyczących nieruchomości - w sprawach, których wartość przedmiotu sprawy przewyższa kwotę 2.000.000 zł,
  • dotyczących zakresu działania biur, które nie mają własnej obsługi prawnej,
  • przekazanych przez Prezydenta, Zastępcę Prezydenta, Sekretarza,
  • przekazanych do prowadzenia przez Dyrektorów biur oraz Burmistrzów ze względu na ich szczególnie skomplikowany pod względem prawnym charakter;

W razie pozytywnego zaopiniowania wzoru umowy lub innego dokumentu, projekt umowy lub dokumentu opracowany na podstawie wzoru nie wymaga parafowania.

  Dyrektor Biura koordynuje pracę radców prawnych zatrudnionych w Biurze.

   Biuro Prawne przygotowuje roczne sprawozdania z prowadzonych w danym roku kalendarzowym postępowań sądowych w Urzędzie.

   uwaga: w skład Biura Prawnego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

   Wydział I (OP-I)

   Wydział II (OP-II)

   Wydział III (OP-III)

   Wydział IV (OP-IV)

   Wydział V (OP-V)

   Wydział VI (OP-VI)

   Wydział VII - Kancelaria (OP-VII)

   samodzielne wieloosobowe stanowisko radcy prawnego I (OP-VIII)

   samodzielne wieloosobowe stanowisko radcy prawnego II (OP-IX)

   samodzielne wieloosobowe stanowisko radcy prawnego III (OP-X)

   samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. obsługi sekretariatu (OP-XI)

   Wydział VIII (OP-XII)


   Wprowadził Neumann de Spallart Joanna (Biuro Prawne (OP)) 2007-07-03
   Aktualizujący Neumann de Spallart Joanna (Biuro Prawne (OP)) 2007-10-22
   Zatwierdzający Jowita Dzierzgowska 2007-10-22
   Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2007-10-22
   Wersja standardowa