Kanał Wyżej
Biuro Prawne - informacje ogólne


Adres

00-251 Warszawa
ul. Miodowa 6/8

Telefon
0 22 595 34 74, 0 595 35 02 (sekretariat), 0 22 595 35 12 (kancelaria)

Faks
0 22 595 36 92


Godziny pracy
poniedziałek - piątek 8.00-16.00

Kierownictwo
dyrektor Maria Młotkowska
zastępca dyrektora Grzegorz Karpiński
zastępca dyrektora Katarzyna Majchrzak
zastępca dyrektora Jaromir Drewniak
zastępca dyrektora Beata Jakacka-Sitek


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Prawnego należy obsługa prawna Urzędu m.st. Warszawy oraz Rady m.st. Warszawy, a w szczególności: opiniowanie w zakresie zgodności z przepisami prawa: projektów uchwał Rady m.st. Warszawy, z wyjątkiem projektów dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów zarządzeń Prezydenta, z wyjątkiem przypadków, kiedy w przygotowaniu projektu zarządzenia uczestniczą biura Urzędu posiadające własną obsługę prawną lub Członkowie Zarządów Dzielnic lub wydział dla dzielnicy, projektów zarządzeń Prezydenta dotyczących Regulaminu oraz projektów zarządzeń dotyczących wewnętrznych regulaminów działalności biur, projektów umów i innych oświadczeń woli m.st. Warszawy przygotowanych przez komórki organizacyjne Urzędu, które mogą powodować powstanie zobowiązań pieniężnych m.st. Warszawy przewyższających kwotę 1.000.000 zł lub doprowadzić do rozporządzenia składnikami mienia o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000 zł; z zastrzeżeniem, iż projekty przygotowywane przez wydziały dla Dzielnic będą opiniowane przez Biuro Prawne, po uprzednim zaopiniowaniu przez Wydział Prawny dla Dzielncy, wyłącznie w przypadku jeżeli Burmistrz uzna za celowe zwrócenie się o dodatkową opinię Biura Prawnego, wzorów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta, przygotowywanych przez biura nie posiadające własnej obsługi prawnej, innych sprawh przekazanych do zaopiniowania przez Prezydenta, Zastępcę Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika, innych spraw, przekazanych do zaopiniowania przez Dyrektorów biur lub Burmistrzów z załączoną opinią prawną radcy prawnego z danego biura lub Wydziału Prawnego dla Dzielnicy, ze względu na ich szczególnie skomplikowany pod względem prawnym charakter, innych spraw przekazanych do zaopiniowania przez Dyrektorów biur, które nie mają własnej obsługi prawnej; wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym i innymi organami orzekającymi w sprawach: w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 500.000 zł; z zastrzeżeniem, że w postępowaniach nieprocesowych dotyczących nieruchomości - w sprawach, których wartość przedmiotu sprawy przewyższa kwotę 2.000.000 zł, dotyczących zakresu działania biur, które nie mają własnej obsługi prawnej, przekazanych przez Prezydenta, Zastępcę Prezydenta, Sekretarza, przekazanych do prowadzenia przez Dyrektorów biur oraz Burmistrzów ze względu na ich szczególnie skomplikowany pod względem prawnym charakter;
W razie pozytywnego zaopiniowania wzoru umowy lub innego dokumentu, projekt umowy lub dokumentu opracowany na podstawie wzoru nie wymaga parafowania.
Dyrektor Biura koordynuje pracę radców prawnych zatrudnionych w Biurze.
Biuro Prawne przygotowuje roczne sprawozdania z prowadzonych w danym roku kalendarzowym postępowań sądowych w Urzędzie.
uwaga: w skład Biura Prawnego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Wydział I (OP-I)
Wydział II (OP-II)
Wydział III (OP-III)
Wydział IV (OP-IV)
Wydział V (OP-V)
Wydział VI (OP-VI)
Wydział VII - Kancelaria (OP-VII)
samodzielne wieloosobowe stanowisko radcy prawnego I (OP-VIII)
samodzielne wieloosobowe stanowisko radcy prawnego II (OP-IX)
samodzielne wieloosobowe stanowisko radcy prawnego III (OP-X)
samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. obsługi sekretariatu (OP-XI)
Wydział VIII (OP-XII)
<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Ewidencje i rejestry
Wydziały
Ogłoszenia
Dokumenty
Biuro Prawne
Grzegorz Karpiński
Biuro Prawne - informacje ogólne

Wersja standardowa