Kanał Wyżej
Zespół Organizacyjno - Finansowy (OP - X)


Adres
00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2

Telefon
Sekretariat: 22 443 15 00; Kancelaria: 22 443 15 26 (Wydziały Procesowe), 22 443 15 69, 22 443 15 72 (Wydziały Nieprocesowe)

Faks
22 443 15 74


Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Kierownictwo
kierownik zespołu Rafał Siedlecki


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Zespołu Organizacyjno – Finansowego należy w szczególności:
 
1.Obsługa sekretarsko – asystencka Dyrektora i jego Zastępców, a w tym: prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora i jego Zastępców, obsługa spotkań organizowanych przez Biuro, rejestracja pełnomocnictw i upoważnień Dyrektora oraz jego Zastępców; Prowadzenie spraw finansowo – organizacyjnych, a w tym: przygotowywanie projektów aktów prawnych z zakresu działalności Biura, opracowywanie projektów procedur określających tryb załatwiania spraw z zakresu działalności Biura, prowadzenie zbioru zarządzeń Prezydenta dotyczących spraw z zakresu działalności Biura, przygotowywanie projektów opracowań, sprawozdań i analiz w zakresie działalności Biura, w tym dotyczących poprawy efektywności pracy oraz identyfikowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych, dbanie o właściwą organizację pracy, w tym poprzez egzekwowanie ustaleń poczynionych w związku z realizacją zadań określonych w lit.  d, realizowanie zadań związanych z wdrażaniem i utrzymywaniem Systemu Zarządzania Jakością, prowadzenie wykazu interpelacji i zapytań radnych Rady m.st. Warszawy, radnych rad dzielnic oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem, prowadzenie rejestru umów zawieranych w imieniu m.st. Warszawy przez Dyrektora Biura, przygotowywanie projektów umów i porozumień zawieranych w imieniu m.st. Warszawy przez Dyrektora,  w tym przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do zawierania umów w trybie przepisów o zamówieniach publicznych oraz nadzór nad ich realizacją, koordynacja realizacji zamówień publicznych w zakresie działalności Biura, współpraca z Miejskim Centrum Sieci i Danych oraz biurem właściwym do spraw cyfryzacji miasta w zakresie wdrożenia i sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych i baz danych wykorzystywanych lub potrzebnych w pracy Biura oraz urządzeń technicznych potrzebnych i wykorzystywanych w bieżącej pracy, prowadzenie biblioteki, w tym – ewidencji książek i czasopism oraz zbieranie i przygotowywanie zamówień książek i czasopism potrzebnych w bieżącej pracy Biura; Prowadzenie spraw związanych z budżetem m.st. Warszawy w zakresie działalności Biura; Prowadzenie we współpracy z biurem właściwym do spraw kadr i szkoleń spraw socjalno-kadrowych pracowników Biura, w tym kontakty dotyczące rekrutacji pracowników, przygotowywanie projektów opisów stanowisk i ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska urzędnicze; Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej,  w tym przygotowanie zawieranych w imieniu m.st. Warszawy porozumień z okręgową radą adwokacką i okręgową izbą radców prawnych oraz umów z radcami prawnymi i adwokatami, na podstawie przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Zespół Organizacyjno - Finansowy (OP - X)

Wersja standardowa