Kanał Wyżej
Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)


Adres
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1, XVIII p.

Telefon
22 443 13 60, 22 443 13 70

Faks
22 443 13 62

Email
Sekretariat.BLK@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Łukasz Górnicki
zastępca dyrektora Paweł Sukiennik
zastępca dyrektora Mateusz Sławiński


Zakres działania wydziału biura
wykonywanie uprawnień, wynikających z praw majątkowych m.st. Warszawy, w zakresie praw z należących do m.st. Warszawy akcji i udziałów w spółkach, łącznie z wynikającymi z nich uprawnieniami osobistymi oraz uprawnieniami organu założycielskiego, z zastrzeżeniem kompetencji przewidzianych dla innych biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy; nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych; wykonywanie uprawnień do wprowadzania przedstawicieli m.st. Warszawy do rad nadzorczych towarzystw budownictwa społecznego;  wykonywanie czynności związanych z nabywaniem, umarzaniem oraz zbywaniem akcji i udziałów w spółkach i spółdzielniach mieszkaniowych;  nadzór nad procesami restrukturyzacji, przekształceń organizacyjnych i kapitałowych spółek; nadzór nad procesami przekształceń własnościowych przedsiębiorstw komunalnych; opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących przekształcanych spółek; dokonywanie analizy i oceny działalności spółek, w tym ich sytuacji ekonomiczno-finansowej, majątkowej i rynkowej; nadzór merytoryczny nad realizacją umów ze spółkami, które przejęły do odpłatnego korzystania mienie zlikwidowanych przedsiębiorstw komunalnych; prowadzenie spraw dotyczących spadków nabytych przez m.st. Warszawa, w tym związanych z długami spadkowymi, gdy w skład masy spadkowej wchodzą akcje i udziały w spółkach handlowych; prowadzenie ewidencji nabytych w drodze spadku praw, o których mowa w pkt 10.


Dodatkowe informacje
Zarządzenia i dokumenty związane z działalnością Biura:
Zarządzenie 1321/2020 Prezydenta  m.st. Warszawy z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Ładu Korporacyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Zarządzenie 1712/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasad sprawowania nadzoru nad spółkami prawa handlowego, w których m.st. Warszawa posiada udziały lub akcje Zarządzenie Nr 1811/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie informacji przekazywanych przez osoby powoływane do rad nadzorczych spółek z udziałem m.st. Warszawy Zarządzenie Nr 808/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 27 maja 2021 r. w sprawie informacji przekazywanych przez osoby powoływane na członków zarządów i likwidatorów spółek z udziałem m.st. Warszawy

Odnośniki
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Ładu Korporacyjnego są:

Wydział Spółek I (ŁK-I)
Wydział Spółek II (ŁK-II)
Wydział Spółek III (ŁK-III)
Wydział Spółek IV (ŁK-IV)
Wydział Analiz i Kontrolingu Strategicznego (ŁK-SKN)
Wydział Organizacji i Wsparcia (ŁK-WOW)

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Ewidencje i rejestry
Wydziały
Ogłoszenia
Dokumenty
Pomoc publiczna
Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach
Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)
Karty prywatyzacyjne

Wersja standardowa