Kanał Wyżej
Biuro Nadzoru Właścicielskiego


Adres
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1, XVIII p.

Telefon
22 443 13 60, 22 443 13 70

Faks
22 443 13 62

Email
Sekretariat.BNW@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Maria Górska - osoba długotrwale nieobecna w pracy
p.o. dyrektora Paweł Sukiennik
zastępca dyrektora Anna Wyrzykowska
p.o. zastępcy dyrektora Iwona Pietrzak


Zakres działania wydziału biura
prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem z zastrzeżeniem kompetencji przewidzianych dla innych biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, realizacja zadań związanych z wykonywaniem funkcji organu założycielskiego przedsiębiorstw komunalnych, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych,  wykonywanie czynności związanych z nabywaniem, umarzaniem oraz zbywaniem udziałów i akcji w nadzorowanych spółkach i spółdzielniach mieszkaniowych,  nadzór nad procesami restrukturyzacji, przekształceń organizacyjnych i kapitałowych spółek, realizacja procesów przekształceń własnościowych przedsiębiorstw komunalnych, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących przekształcanych spółek i przedsiębiorstw komunalnych, dokonywanie oceny ekonomiczno-finansowej i organizacyjnej spółek i przedsiębiorstw komunalnych, nadzór merytoryczny nad realizacją umów ze spółkami, które przejęły do odpłatnego korzystania mienie zlikwidowanych przedsiębiorstw, prowadzenie spraw dotyczących spadków nabytych przez m.st. Warszawa, w tym związanych z długami spadkowymi, gdy w skład masy spadkowej wchodzą akcje i udziały w spółkach prawa handlowego, prowadzenie ewidencji nabytych w drodze spadku praw, o których mowa w pkt 10, współpraca z Biurem Polityki Zdrowotnej w sprawach dotyczących spółek, o których mowa w pkt 1, będących podmiotami leczniczymi.


Dodatkowe informacje
Zarządzenia i dokumenty związane z działalnością Biura:
Zarządzenie Nr 1424/2019 Prezydenta  m.st. Warszawy z dnia 5 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu miasta stołecznego Warszawy Zarządzenie 1712/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasad sprawowania nadzoru nad spółkami prawa handlowego, w których m.st. Warszawa posiada udziały lub akcje Zarządzenie Nr 1811/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie informacji przekazywanych przez osoby powoływane do rad nadzorczych spółek z udziałem m.st. Warszawy Zarządzenie Nr 851/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie informacji przekazywanych przez osoby powoływane na członków zarządów i likwidatorów spółek z udziałem m.st. Warszawy

Odnośniki
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Nadzoru Właścicielskiego są:

Wydział Spółek i Przedsiębiorstw I (NW-I)
Wydział Spółek i Przedsiębiorstw III (NW-III)
Wydział Spółek i Przedsiębiorstw IV (NW-IV)
Wydział Organizacji i Wsparcia (NW-WOW)

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Ewidencje i rejestry
Wydziały
Ogłoszenia
Dokumenty
Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach
Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Pomoc publiczna
Karty prywatyzacyjne

Wersja standardowa