Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ładu Korporacyjnego > Wydziały > Wydział Organizacji i Wsparcia > Wydział Organizacji i Wsparcia

Wydział Organizacji i Wsparcia

  Drukuj
 
Adres

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1
Email
Sekretariat.BNW@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Magdalena Ziejewska
tel.: 22 443 13 82, faks: 22 443 13 62, e-mail: Sekretariat.BLK@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1811
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Wsparcia należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw dotyczących spadków nabytych przez m.st. Warszawa, w tym związanych z długami spadkowymi, gdy w skład masy spadkowej wchodzą akcje i udziały w spółkach handlowych;
 2. prowadzenie ewidencji nabytych w drodze spadku praw, o których mowa w pkt 1;
 3. przygotowywanie rozwiązań systemowych z obszaru ładu korporacyjnego, w tym opracowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, projektów założeń, dobrych praktyk, zasad i instrumentów;
 4. przygotowywanie w zakresie merytorycznym zastrzeżeń do otrzymywanych przez Biuro protokołów z kontroli i audytu oraz projektów odpowiedzi Biura na wystąpienia pokontrolne i informacje z kontroli i audytu;
 5. przygotowywanie wystąpień do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 6. koordynowanie spraw wewnętrznego systemu zarządzania jakością w zakresie działania Biura;
 7. koordynowanie spraw dotyczących obsługi prawnej Biura oraz prowadzenie wykazu opinii prawnych sporządzanych na potrzeby Biura;
 8. przyjmowanie, rejestracja korespondencji i nadzorowanie prawidłowości obiegu dokumentów w Biurze;
 9. przygotowywanie i wysyłanie korespondencji wychodzącej;
 10. prowadzenie spraw związanych z budżetem m.st. Warszawy w zakresie działania Biura;
 11. obsługa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem SAP w zakresie działania Biura;
 12. współpraca z biurem właściwym do spraw kadr i szkoleń w zakresie spraw pracowniczych, w tym ewidencjonowania czasu pracy i nieobecności pracowników Biura;
 13. prowadzenie zbiorów Monitorów Sądowych i Gospodarczych oraz gromadzenie innych przepisów do użytku pracowników Biura;
 14. koordynowanie spraw dotyczących udostępniania informacji w zakresie działania Biura, w tym:
  a) prowadzenie wykazu interpelacji radnych Rady m.st. Warszawy w zakresie działania Biura oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
  b) koordynowanie spraw dotyczących, skarg, wniosków i petycji wpływających do Biura oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
  c) prowadzenie wykazu udostępniania informacji publicznej,
  d) wprowadzanie i bieżąca aktualizacja danych na stronie podmiotowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy w zakresie działania Biura;
 15. sporządzanie sprawozdań oraz prowadzenie baz danych i wykazów w zakresie działania Biura, w tym:
  a) prowadzenie bazy danych o podmiotach, wobec których Biuro wykonuje uprawnienia m.st. Warszawy,
  b) prowadzenie ewidencji pism niejawnych dotyczących działalności Biura,
  c) prowadzenie wykazu pełnomocnictw do zawieranych przez Biuro umów oraz pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań,
  d) prowadzenie wykazu umów,
  e) przetwarzanie w formie papierowej i elektronicznej oraz zapewnienie ochrony danych osobowych osób wchodzących w skład organów przedsiębiorstw komunalnych i spółek, w których m.st. Warszawa posiada udziały albo akcje,
  f) sporządzanie sprawozdań z udzielonej za pośrednictwem Biura pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
 16. bieżąca obsługa sekretarsko-asystencka, w tym:
  a) prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora i Zastępców Dyrektora,
  b) przedkładanie do podpisu korespondencji wychodzącej,
  c) obsługa interesantów,
  d) organizowanie i obsługa spotkań oraz narad,
  e) prowadzenie spraw socjalnych i gospodarczych Biura.
 
 
Wprowadził Lipiński Sebastian (ŁK) (Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)) 10-05-2007
Aktualizujący Lipiński Sebastian (ŁK) (Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)) 04-02-2021
Zatwierdzający Sukiennik Paweł (ŁK) (Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)) 05-02-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-02-2021
Liczba odwiedzin: 6499
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe