Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ładu Korporacyjnego > Wydziały > Wydział Spółek IV > Wydział Spółek IV

Wydział Spółek IV

  Drukuj
 
Adres

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1
Email
Sekretariat.BLK@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Iwona Pietrzak
tel.: 22 443 13 75, faks: 22 443 13 62, e-mail: Sekretariat.BLK@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1816
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Spółek IV należy w szczególności:

 1. wykonywanie uprawnień, wynikających z praw majątkowych m.st. Warszawy, w zakresie praw z należących do m.st. Warszawy akcji i udziałów w spółkach, łącznie z wynikającymi z nich uprawnieniami osobistymi oraz uprawnieniami organu założycielskiego, z zastrzeżeniem kompetencji przewidzianych dla innych biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, w tym:
  a) ocena wniosków kierowanych przez zarządy i rady nadzorcze spółek do zgromadzeń wspólników (walnych zgromadzeń),
  b) ocena dokumentów przedłożonych przez spółki na zwyczajne zgromadzenia wspólników (zwyczajne walne zgromadzenia),
  c) przygotowywanie projektów zarządzeń, oświadczeń woli oraz instrukcji i pełnomocnictw Prezydenta na zgromadzenia wspólników (walne zgromadzenia),
  d) przygotowywanie projektów protokołów i uchwał zgromadzenia wspólników,
  e) wnioskowanie o przeprowadzenie czynności kontrolnych przez radę nadzorczą lub przez biuro właściwe do spraw kontroli,
  f) opracowywanie procedur i przygotowanie procesów zbycia akcji i udziałów oraz uczestnictwo w ich realizacji,
  g) przygotowywanie i realizacja procesu udostępniania udziałów lub akcji uprawnionym pracownikom;
 2. nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych;
 3. wykonywanie uprawnień do wprowadzania przedstawicieli m.st. Warszawy do rad nadzorczych towarzystw budownictwa społecznego;
 4. koordynacja czynności związanych z udzielaniem wsparcia członkom organów nadzoru podmiotów, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje m.st. Warszawa, w ramach współpracy z przedstawicielami m.st. Warszawy w tych organach;
 5. dokonywanie oceny działalności spółek, w tym ich sytuacji ekonomiczno-finansowej, majątkowej i rynkowej;
 6. wykonywanie czynności związanych z nabywaniem, umarzaniem oraz zbywaniem akcji i udziałów w spółkach i spółdzielniach mieszkaniowych oraz nadzór nad realizacją umów sprzedaży akcji lub udziałów;
 7. nadzór nad procesami restrukturyzacji, przekształceń organizacyjnych i kapitałowych spółek;
 8. nadzór nad procesami likwidacji spółek;
 9. nadzór nad procesami przekształceń własnościowych przedsiębiorstw komunalnych, w tym:
  a) dokonywanie czynności związanych z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstw komunalnych,
  b) nadzór merytoryczny nad realizacją umów prywatyzacyjnych;
 10. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących przekształcanych spółek;
 11. nadzór merytoryczny nad realizacją umów ze spółkami, które przejęły do odpłatnego korzystania mienie zlikwidowanych przedsiębiorstw komunalnych;
 12. przygotowywanie projektów dokumentów w celu wyłonienia wykonawców analiz spółek;
 13. udział w komisjach powoływanych do oceny złożonych ofert na wykonanie analiz i odbioru analiz spółek..
 
 
Wprowadził Lipiński Sebastian (ŁK) (Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)) 23-05-2007
Aktualizujący Lipiński Sebastian (ŁK) (Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)) 04-02-2021
Zatwierdzający Sukiennik Paweł (ŁK) (Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)) 05-02-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-02-2021
Liczba odwiedzin: 6878
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe