Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Biuro Marketingu Miasta

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Biura Urzędu

Lista artykułów:


Biuro Marketingu Miasta (MM)

Adres

00-094 Warszawa
ul. Wierzbowa 9 

Telefon
22 443 00 30
22 443 00 31
Faks
22 443 00 32
Email
sekretariat.bmm@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00
Kierownictwo
zastępca dyrektora Kamil Dąbrowa
tel.: 22 44 333 80, e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 3/5, p. 106
p.o. zastępcy dyrektora Jacek Najder
tel.: 22 443 00 30; 22 443 00 31, faks: 22 443 00 32, e-mail: sekretariat.bmm@um.warszawa.pl
ul. Wierzbowa 9, p. 155
Zakres działania wydziału biura

I. Do zakresu działania Biura Marketingu Miasta należy w szczególności:

 1. koordynacja i nadzór nad badaniami realizowanymi lub zamawianymi przez Urząd;
 2. przygotowywanie i realizacja badań wspomagających realizację zadań m.st. Warszawy;
 3. sporządzanie analiz społecznych dotyczących m.st. Warszawy oraz koordynacja analiz społecznych zamawianych przez biura Urzędu;
 4. realizacja polityki informacyjnej Prezydenta, w tym:
  a) prowadzenie działań informacyjnych Prezydenta,
  b) koordynowanie wewnętrznych i zewnętrznych działań informacyjnych prowadzonych przez biura oraz dzielnice,
  c) monitoring mediów i prowadzenie dokumentacji prasowej,
  d) utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami,
  e) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla dziennikarzy;
 5. prowadzenie dokumentacji wizualnej wydarzeń organizowanych przez m.st. Warszawę;
 6. wspieranie i koordynowanie działań informacyjnych dla mieszkańców m.st. Warszawy prowadzonych przez biura i dzielnice;
 7. wspieranie realizacji zadań Rzecznika prasowego;
 8. przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie priorytetów i kierunków współpracy zagranicznej m.st. Warszawy;
 9. koordynowanie wszelkich działań związanych ze współpracą zagraniczną m.st. Warszawy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu jak i z partnerami zewnętrznymi;
 10. prowadzenie spraw dotyczących wyjazdów zagranicznych Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika oraz innych pracowników Urzędu;
 11. koordynowanie kontaktów m.st. Warszawy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, a także organizacjami samorządowymi o charakterze ponadnarodowym;
 12. inicjowanie działań zmierzających do przystąpienia m.st. Warszawy do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 13. inicjowanie i koordynowanie współpracy m.st. Warszawy z instytucjami unijnymi i miastami partnerskimi;
 14. utrzymywanie kontaktów z miastami Polski i Europy odnośnie współpracy i integracji europejskiej oraz pozyskiwania środków z funduszy pomocowych na projekty międzynarodowe, realizowane przy dofinansowaniu z funduszy pomocowych;
 15. przygotowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich dla projektów międzynarodowych;
 16. realizacja zadań beneficjenta funduszy europejskich dla projektów, o których mowa w pkt 15, po uzyskaniu dofinansowania ze środków funduszy europejskich;
 17. budowanie marki Warszawa;
 18. koordynacja spraw związanych z użytkowaniem herbu i barw m.st. Warszawy;
 19. realizacja polityki promocyjnej m.st. Warszawy;
 20. koordynacja i nadzór nad wykonywaniem przez dzielnice zadań z zakresu promocji dzielnic, w celu zapewnienia spójnej polityki promocyjnej m.st. Warszawy;
 21. opracowanie i prowadzenie serwisu internetowego m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl oraz nadzór i koordynacja nad stronami internetowymi oraz profilami w serwisach społecznościowych, prowadzonymi przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy i osoby prawne m.st. Warszawy.

II. Przy Pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad działalnością:

 1. instytucji kultury, dla której organizatorem jest m.st. Warszawa – Stołeczna Estrada;
 2. jednostki budżetowej – Stołeczne Biuro Turystyki.

III. W strukturze organizacyjnej Biura działa Rzecznik prasowy, do zadań którego należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Urzędu w kontaktach ze środkami masowego przekazu;
 2. analizowanie materiałów prasowych, przygotowywanie strategii informacyjnej i koordynowanie polityki informacyjnej Prezydenta;
 3. kierowanie działalnością informacyjną w sytuacji kryzysowej.

    Rzecznik prasowy wykonuje zadania przy pomocy Wydziału Prasowego.

 


Wprowadził Czubak Emma (Biuro Marketingu Miasta (MM)) 2015-07-31
Aktualizujący Czubak Emma (Biuro Marketingu Miasta (MM)) 2019-05-27
Zatwierdzający Leśniewska Marzena (Biuro Marketingu Miasta (MM)) 2019-05-27
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-05-27
Wersja standardowa