Kanał Wyżej
Biuro Marketingu Miasta (MM)


Adres
00-094 Warszawa
ul. Wierzbowa 9 


Telefon
22 443 00 30
22 443 00 31

Faks
22 443 00 32

Email
sekretariat.bmm@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00

Kierownictwo
dyrektor Robert Zydel
zastępca dyrektora Kamil Dąbrowa
p.o. zastępcy dyrektora Jacek Najder


Zakres działania wydziału biura
I. Do zakresu działania Biura Marketingu Miasta należy w szczególności:
koordynacja i nadzór nad badaniami realizowanymi lub zamawianymi przez Urząd; przygotowywanie i realizacja badań wspomagających realizację zadań m.st. Warszawy; sporządzanie analiz społecznych dotyczących m.st. Warszawy oraz koordynacja analiz społecznych zamawianych przez biura Urzędu; realizacja polityki informacyjnej Prezydenta, w tym:
a) prowadzenie działań informacyjnych Prezydenta,
b) koordynowanie wewnętrznych i zewnętrznych działań informacyjnych prowadzonych przez biura oraz dzielnice,
c) monitoring mediów i prowadzenie dokumentacji prasowej,
d) utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami,
e) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla dziennikarzy; prowadzenie dokumentacji wizualnej wydarzeń organizowanych przez m.st. Warszawę; wspieranie i koordynowanie działań informacyjnych dla mieszkańców m.st. Warszawy prowadzonych przez biura i dzielnice; wspieranie realizacji zadań Rzecznika prasowego; przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie priorytetów i kierunków współpracy zagranicznej m.st. Warszawy; koordynowanie wszelkich działań związanych ze współpracą zagraniczną m.st. Warszawy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu jak i z partnerami zewnętrznymi; prowadzenie spraw dotyczących wyjazdów zagranicznych Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika oraz innych pracowników Urzędu; koordynowanie kontaktów m.st. Warszawy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, a także organizacjami samorządowymi o charakterze ponadnarodowym; inicjowanie działań zmierzających do przystąpienia m.st. Warszawy do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych; inicjowanie i koordynowanie współpracy m.st. Warszawy z instytucjami unijnymi i miastami partnerskimi; utrzymywanie kontaktów z miastami Polski i Europy odnośnie współpracy i integracji europejskiej oraz pozyskiwania środków z funduszy pomocowych na projekty międzynarodowe, realizowane przy dofinansowaniu z funduszy pomocowych; przygotowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich dla projektów międzynarodowych; realizacja zadań beneficjenta funduszy europejskich dla projektów, o których mowa w pkt 15, po uzyskaniu dofinansowania ze środków funduszy europejskich; budowanie marki Warszawa; koordynacja spraw związanych z użytkowaniem herbu i barw m.st. Warszawy; realizacja polityki promocyjnej m.st. Warszawy; koordynacja i nadzór nad wykonywaniem przez dzielnice zadań z zakresu promocji dzielnic, w celu zapewnienia spójnej polityki promocyjnej m.st. Warszawy; opracowanie i prowadzenie serwisu internetowego m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl oraz nadzór i koordynacja nad stronami internetowymi oraz profilami w serwisach społecznościowych, prowadzonymi przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy i osoby prawne m.st. Warszawy.
II. Przy Pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad działalnością:
instytucji kultury, dla której organizatorem jest m.st. Warszawa – Stołeczna Estrada; jednostki budżetowej – Stołeczne Biuro Turystyki.
III. W strukturze organizacyjnej Biura działa Rzecznik prasowy, do zadań którego należy w szczególności:

reprezentowanie Urzędu w kontaktach ze środkami masowego przekazu; analizowanie materiałów prasowych, przygotowywanie strategii informacyjnej i koordynowanie polityki informacyjnej Prezydenta; kierowanie działalnością informacyjną w sytuacji kryzysowej.

    Rzecznik prasowy wykonuje zadania przy pomocy Wydziału Prasowego.


 Dodatkowe informacje
Wewnętrzny regulamin organizacyjny Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy
Schemat organizacyjny
Wniosek o udostępnienie na preferencyjnych warunkach pomieszczeń PKiN


Odnośniki
W Biurze Marketingu Miasta działają:
Wydział Kontaktów Zagranicznych - MM-KZ
Wydział Marketingu - MM-MT
Wydział Nowych Mediów - MM-NM
Wydział Organizacyjno-Finansowy - MM-OF
Wydział Prasowy - MM-PR
Wydział Projektów Miejskich - MM-PMI
Wydział Projektowania Graficznego - MM-PG
Zespół Projektów Międzynarodowych - MM-PM
Wydział Zarządzania Marką - MM-ZM 
Wydział Badań i Analiz - MM-BA
Samodzielnie Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych - MM-RP

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Dokumenty
Biuro Marketingu Miasta (MM)

Wersja standardowa