Kanał Wyżej
Biuro Marketingu Miasta (MM)


Adres
00-094 Warszawa
ul. Wierzbowa 9 


Telefon
22 443 00 30
22 443 00 31

Faks
22 443 00 32

Email
sekretariat.bmm@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00

Kierownictwo
zastępca dyrektora Kamil Dąbrowa
p.o. zastępcy dyrektora Jacek Najder


Zakres działania wydziału biura
I. Do zakresu działania Biura Marketingu Miasta należy w szczególności:
koordynacja i nadzór nad badaniami realizowanymi lub zamawianymi przez Urząd; przygotowywanie i realizacja badań wspomagających realizację zadań m.st. Warszawy; sporządzanie analiz społecznych dotyczących m.st. Warszawy oraz koordynacja analiz społecznych zamawianych przez biura Urzędu; realizacja polityki informacyjnej Prezydenta, w tym:
a) prowadzenie działań informacyjnych Prezydenta,
b) koordynowanie wewnętrznych i zewnętrznych działań informacyjnych prowadzonych przez biura oraz dzielnice,
c) monitoring mediów i prowadzenie dokumentacji prasowej,
d) utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami,
e) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla dziennikarzy; prowadzenie dokumentacji wizualnej wydarzeń organizowanych przez m.st. Warszawę; wspieranie i koordynowanie działań informacyjnych dla mieszkańców m.st. Warszawy prowadzonych przez biura i dzielnice; wspieranie realizacji zadań Rzecznika prasowego; przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie priorytetów i kierunków współpracy zagranicznej m.st. Warszawy; koordynowanie wszelkich działań związanych ze współpracą zagraniczną m.st. Warszawy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu jak i z partnerami zewnętrznymi; prowadzenie spraw dotyczących wyjazdów zagranicznych Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika oraz innych pracowników Urzędu; koordynowanie kontaktów m.st. Warszawy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, a także organizacjami samorządowymi o charakterze ponadnarodowym; inicjowanie działań zmierzających do przystąpienia m.st. Warszawy do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych; inicjowanie i koordynowanie współpracy m.st. Warszawy z instytucjami unijnymi i miastami partnerskimi; utrzymywanie kontaktów z miastami Polski i Europy odnośnie współpracy i integracji europejskiej oraz pozyskiwania środków z funduszy pomocowych na projekty międzynarodowe, realizowane przy dofinansowaniu z funduszy pomocowych; przygotowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich dla projektów międzynarodowych; realizacja zadań beneficjenta funduszy europejskich dla projektów, o których mowa w pkt 15, po uzyskaniu dofinansowania ze środków funduszy europejskich; budowanie marki Warszawa; koordynacja spraw związanych z użytkowaniem herbu i barw m.st. Warszawy; realizacja polityki promocyjnej m.st. Warszawy; koordynacja i nadzór nad wykonywaniem przez dzielnice zadań z zakresu promocji dzielnic, w celu zapewnienia spójnej polityki promocyjnej m.st. Warszawy; opracowanie i prowadzenie serwisu internetowego m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl oraz nadzór i koordynacja nad stronami internetowymi oraz profilami w serwisach społecznościowych, prowadzonymi przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy i osoby prawne m.st. Warszawy.
II. Przy Pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad działalnością:
instytucji kultury, dla której organizatorem jest m.st. Warszawa – Stołeczna Estrada; jednostki budżetowej – Stołeczne Biuro Turystyki.
III. W strukturze organizacyjnej Biura działa Rzecznik prasowy, do zadań którego należy w szczególności:

reprezentowanie Urzędu w kontaktach ze środkami masowego przekazu; analizowanie materiałów prasowych, przygotowywanie strategii informacyjnej i koordynowanie polityki informacyjnej Prezydenta; kierowanie działalnością informacyjną w sytuacji kryzysowej.

    Rzecznik prasowy wykonuje zadania przy pomocy Wydziału Prasowego.


 Dodatkowe informacje
Wewnętrzny regulamin organizacyjny Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy
Schemat organizacyjny
Wniosek o udostępnienie na preferencyjnych warunkach pomieszczeń PKiN


Odnośniki
W Biurze Marketingu Miasta działają:
Wydział Kontaktów Zagranicznych - MM-KZ
Wydział Marketingu - MM-MT
Wydział Nowych Mediów - MM-NM
Wydział Organizacyjno-Finansowy - MM-OF
Wydział Prasowy - MM-PR
Wydział Projektów Miejskich - MM-PMI
Wydział Projektowania Graficznego - MM-PG
Zespół Projektów Międzynarodowych - MM-PM
Wydział Zarządzania Marką - MM-ZM 
Wydział Badań i Analiz - MM-BA
Samodzielnie Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych - MM-RP

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Dokumenty
Biuro Marketingu Miasta (MM)

Wersja standardowa