Kanał Wyżej
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków


Adres
00-373 Warszawa
ul. Nowy Świat 18/20

Telefon
kancelaria 22 443 36 77/79, sekretariat 22 443 36 40/41

Faks
22 443 36 42

Email
sekretariat.bskz@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Michał Krasucki
zastępca dyrektora Sylwia BrzezińskaZakres działania wydziału biura
Do zakresu zadań Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków należy w szczególności:
zapewnienie warunków popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach, stanowiących własność m.st. Warszawy, ich znaczeniu dla historii i kultury; współpraca ze społecznymi opiekunami zabytków oraz szkołami; współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi oraz instytucjami ochrony dóbr kultury, w tym działającymi w obszarze ochrony środowiska kulturalnego i przyrodniczego; opiniowanie projektów i programów opracowywanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu; przygotowywanie specjalistycznych opinii w zakresie ochrony zabytków w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne Urzędu; prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie; prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i na jej podstawie podejmowanie działań ochronnych; udział w opracowywaniu planów i programów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych; prowadzenie spraw związanych z wpisem Starego Miasta w Warszawie na Listę Światowego Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego UNESCO; prowadzenie spraw związanych z tworzeniem parków kulturowych; ustalanie zakresu prac konserwatorskich przy zabytkach będących własnością m.st. Warszawy oraz zapobieganie zagrożeniom tych zabytków; przygotowywanie dokumentacji i nadzorowanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach stanowiących własność m.st. Warszawy; prowadzenie całości spraw związanych z realizacją uchwał Rady m.st. Warszawy dotyczących udzielania dotacji na remonty obiektów zabytkowych; umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub napisów; monitorowanie stanu zachowania zabytków; prowadzenie listy dóbr kultury współczesnej oraz spraw z nią związanych; prowadzenie spraw i projektów związanych z lokalizacją pomników; przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w zakresie opieki nad zabytkami; prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy; prowadzanie badań i dokumentacji zabytków; nadzór nad parkami kulturowymi.


Dodatkowe informacje
Gminna ewidencja zabytków m.st. Warszawy
Na podstawie zarządzenia nr 2998/2012 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 lipca 2012 r. została założona Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Stołecznego Warszawy.
Aktualny wykaz zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy (PDF)
Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie gminnej ewidencji zabytków dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy:
Zarządzenie nr 1582/2019 z 18-10-2019
Zarządzenie nr 896/2019 z 28-05-2019
Zarządzenie nr 1788/2018 z 19-11-2018
Zarządzenie nr 1100/2018 z 11-07-2018
Zarządzenie nr 624/2018 z 17-04-2018
Zarządzenie nr 1755/2017 z 13-11-2017
Zarządzenie nr 1564/2017 z 22-09-2017
Zarządzenie nr 795/2017 z 28-04-2017
Zarządzenie nr 1552/2016 z 17-10-2016
Zarządzenie nr 1336/2016 z 25-08-2016
Zarządzenie nr 221/2016 z 23-02-2016
Zarządzenie nr 1212/2015 z 25-08-2015
Zarządzenie nr 128/2015 z 05-02-2015
Zarządzenie nr 67/2014 z 29-12-2014
Zarządzenie nr 6157/2014 z 09-06-2014
Zarządzenie nr 4824/2013 z 07-08-2013
Zarządzenie nr 3967/2013 z 05-03-2013
Zarządzenie nr 3726/2013 z 03-01-2013
Zarządzenie nr 2998/2012 z 24-07-2012


Odnośniki
Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków:
Wydział Organizacji i Budżetu; Wydział Dotacji i Kontroli; Wydział Opinii Konserwatorskich, w skład którego wchodzą: Sekcja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Opinii; Sekcja Zabytków Ruchomych i Pomników; Sekcja Parków Kulturowych; Wydział Nadzoru Konserwatorskiego, w skład którego wchodzą: Sekcja Zabytków Architektury i Urbanistyki; Sekcja Parków i Zabytków Zieleni; Sekcja Archeologii; Wydział Badań, Edukacji i Dokumentacji; Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Współpracy i Komunikacji Społecznej.Załączniki
Lista społecznych opiekunów zabytków
Wewnętrzny regulamin organizacyjny Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
Schemat organizacyjny biura<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Ewidencje i rejestry
Wydziały
Ogłoszenia
Dokumenty
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Wersja standardowa