Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kontroli > Wydziały > Zespół spraw organizacyjno-budżetowych > Zespół spraw organizacyjno-budżetowych

Zespół spraw organizacyjno-budżetowych

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 443 32 87
22 443 32 35
22 443 32 36
Faks
22 443 32 37
Email
Sekretariat.BKW@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu spraw organizacyjno-budżetowych, należy w szczególności:

 1. przygotowywanie upoważnień do prowadzenia kontroli oraz prowadzenie stosownego rejestru;
 2. prowadzenie rejestru kontroli realizowanych przez Biuro;
 3. przygotowanie projektów planów kontroli i ich zmian;
 4. przygotowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji planu kontroli;
 5. prowadzenie rejestru zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przygotowanych przez Biuro;
 6. aktualizacja rejestru spraw sądowych w zakresie działania Biura na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta;
 7. prowadzenie rejestru zawiadomień o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta;
 8. prowadzenie rejestru zawierającego informacje o dokumentach i wnioskach o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta;
 9. gromadzenie i archiwizowanie dokumentów sporządzanych i otrzymywanych w ramach działalności Biura;
 10. sporządzanie informacji, sprawozdań i raportów z wykonanych przez Biuro zadań zgodnie z poleceniem Dyrektora;
 11. prowadzenie wewnętrznego rejestru skarg, wniosków i petycji kierowanych do Biura;
 12. wykonywanie zadań koordynatorów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta;
 13. udostępnianie informacji publicznej w zakresie działania Biura we współpracy z Radcami Prawnymi i wydziałami Biura;
 14. prowadzenie wewnętrznego rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej;
 15. wykonywanie zadań koordynatorów udostępniania informacji publicznej na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta;
 16. wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie działania Biura;
 17. przygotowywanie upoważnień do systemów w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych w Biurze – współpraca z Biurem Organizacji Urzędu;
 18. przygotowywanie projektu planu finansowego Biura;
 19. wstępne wprowadzanie do zintegrowanego systemu informatycznego SAP dokumentów finansowo-księgowych dotyczących wydatków Biura;
 20. wprowadzanie danych do aplikacji „płynność finansowa” w zakresie wydatków Biura;
 21. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej;
 22. prowadzenie rejestru zamówień publicznych poniżej 30.000 euro na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta;
 23. prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących w systemie Signum;
 24. nadzór nad zgodnym z Instrukcją kancelaryjną prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów w Biurze;
 25. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem list obecności pracowników Biura oraz książki wyjść w godzinach pracy;
 26. współpraca z Biurem Kadr i Szkoleń w zakresie przekazywania wniosków urlopowych i zwolnień lekarskich;
 27. koordynowanie procesu Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych w podziale na szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne – współpraca z Biurem Kadr i Szkoleń w zakresie zgłaszania pracowników na szkolenia;
 28. zaopatrywanie Biura w materiały biurowe, materiały BHP, meble oraz wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt;
 29. prowadzenie podręcznego archiwum akt Biura;
 30. przekazywanie akt z archiwum podręcznego Biura do archiwum zakładowego;
 31. wprowadzanie danych do Centralnego Rejestru Umów;
 32. prowadzenie wewnętrznego rejestru wniosków o przeprowadzenie kontroli;
 33. ewidencjonowanie biletów jednorazowych na okaziciela wykorzystywanych w celach służbowych;
 34. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub zastępcę Dyrektora.
Dodatkowe informacje
 
 
 
Wprowadził Durlik Ewa (Biuro Kontroli (KW)) 18-09-2007
Aktualizujący Paś Agnieszka (Biuro Kontroli (KW)) 20-09-2017
Zatwierdzający bzmw/a.kubiak 20-09-2017
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-09-2017
Liczba odwiedzin: 4599
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe