Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Biuro Kadr i Szkoleń

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Biura Urzędu

Lista artykułów:


Biuro Kadr i Szkoleń (KS)

Adres

00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Telefon
22 443 08 00, 22 443 08 01
Faks
22 443 08 02
Email
Sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek - 08:00 - 16:00.

Kierownictwo
p.o. dyrektora Michał Jonczynski
tel.: 22 443 08 00, e-mail: mjonczynski@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1724
zastępca dyrektora Urszula Najdzik
tel.: 22 443 08 00, faks: 22 443 08 02, e-mail: unajdzik@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1720
zastępca dyrektora Alicja Pawłowska
tel.: 22 443 08 00, faks: o 22 443 08 02, e-mail: apawlowska@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1722
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw kadrowych Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, pracowników biur Urzędu i Urzędu Stanu Cywilnego, członków zarządów dzielnic oraz spraw kadrowych kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych Urzędu oraz dla wydziałów dla dzielnicy właściwych w sprawach kadrowych;
 2. nadzór nad przestrzeganiem poziomu etatyzacji w biurach Urzędu ustalonej przez Prezydenta;
 3. opracowywanie polityki kadrowej Urzędu w zakresie rekrutacji, selekcji, systemu ocen oraz systemu szkoleń;
 4. planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników biur Urzędu;
 5. naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą pracowników Urzędu oraz sporządzanie list płac pracowników Urzędu;
 6. prowadzenie spraw pracowników Urzędu związanych z realizacją regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla dzielnic;
 7. opracowywanie projektów regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników Urzędu, w tym regulaminu pracy, premiowania, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 8. współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy;
 9. prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie;
 10. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wydziałami dla dzielnicy właściwymi w sprawach kadrowych, w celu zapewnienia jednolitej polityki kadrowej w Urzędzie oraz stosowania jednolitych procedur i standardów;
 11. niezwłoczne przekazywanie informacji o wszelkich zmianach kadrowych pracowników Urzędu do Biura Ochrony, Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji, Biura Administracyjno-Gospodarczego oraz Gabinetu Prezydenta w Urzędzie;
 12. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przez pracowników Urzędu Kodeksu Etyki pracowników Urzędu;
 13. prowadzenie Rejestru Korzyści.

 


Wprowadził Hencel Marta (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 2007-06-20
Aktualizujący Kowalczyk Łukasz (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 2019-07-30
Zatwierdzający Sauczek Małgorzata (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 2019-07-30
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-07-30
Wersja standardowa