Kanał Wyżej
Biuro Kadr i Szkoleń (KS)


Adres

00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2

Telefon
22 443 08 00, 22 443 08 01

Faks
22 443 08 02

Email
Sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek - 08:00 - 16:00.

Kierownictwo
p.o. dyrektora Michał Jonczynski
zastępca dyrektora Urszula Najdzik
zastępca dyrektora Alicja PawłowskaZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura należy w szczególności:
prowadzenie spraw kadrowych Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, pracowników biur Urzędu i Urzędu Stanu Cywilnego, członków zarządów dzielnic oraz spraw kadrowych kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych Urzędu oraz dla wydziałów dla dzielnicy właściwych w sprawach kadrowych; nadzór nad przestrzeganiem poziomu etatyzacji w biurach Urzędu ustalonej przez Prezydenta; opracowywanie polityki kadrowej Urzędu w zakresie rekrutacji, selekcji, systemu ocen oraz systemu szkoleń; planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników biur Urzędu; naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą pracowników Urzędu oraz sporządzanie list płac pracowników Urzędu; prowadzenie spraw pracowników Urzędu związanych z realizacją regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla dzielnic; opracowywanie projektów regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników Urzędu, w tym regulaminu pracy, premiowania, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy; prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie; sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wydziałami dla dzielnicy właściwymi w sprawach kadrowych, w celu zapewnienia jednolitej polityki kadrowej w Urzędzie oraz stosowania jednolitych procedur i standardów; niezwłoczne przekazywanie informacji o wszelkich zmianach kadrowych pracowników Urzędu do Biura Ochrony, Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji, Biura Administracyjno-Gospodarczego oraz Gabinetu Prezydenta w Urzędzie; prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przez pracowników Urzędu Kodeksu Etyki pracowników Urzędu; prowadzenie Rejestru Korzyści.
 
Odnośniki
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Kadr i Szkoleń są:

Wydział Kadr
Wydział Rachuby Płac
Wydział Rozwoju Kadr
Wydział Doboru Kadr
Wydział Strategii Personalnej
Zespół Spraw Socjalnych
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko - Sekretariat
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Przeciwdziałania Zjawisku Mobbingu w Urzędzie m.st. Warszawy
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Oświadczeń
Zespół Analiz
 
Zobacz także:

Wydział Ochrony Pracy
Załączniki
Schemat organizacyjny Biura Kadr i Szkoleń
Wewnętrzny regulamin działalności Biura Kadr i Szkoleń<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Ewidencje i rejestry
Ogłoszenia
Dokumenty
Biuro Kadr i Szkoleń (KS)

Wersja standardowa