Kanał Wyżej
Biuro Kadr i Szkoleń (KS)


Adres

00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2

Telefon
22 443 08 00, 22 443 08 01

Faks
22 443 08 02

Email
Sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek - 08:00 - 16:00.

Kierownictwo
p.o. dyrektora Katarzyna Galas
zastępca dyrektora Patrycja Sorbian-Osuch
zastępca dyrektora Alicja Pawłowska
zastępca dyrektora Urszula NajdzikZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Kadr i Szkoleń należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw kadrowych Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, Dyrektora Magistratu, Dyrektorów Koordynatorów, pracowników biur Urzędu i Urzędu Stanu Cywilnego, członków zarządów dzielnic oraz spraw kadrowych kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych oraz dla wydziałów dla dzielnicy właściwych w sprawach kadrowych;
2) nadzór nad przestrzeganiem poziomu etatyzacji w biurach Urzędu ustalonej przez Prezydenta;
3) opracowywanie polityki kadrowej Urzędu w zakresie rekrutacji, selekcji, zatrudniania, systemu ocen oraz systemu szkoleń;
4) planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników biur Urzędu;
5) realizowanie procesu służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników Urzędu;
6) naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą pracowników Urzędu oraz sporządzanie list płac pracowników Urzędu;
7) prowadzenie spraw pracowników Urzędu związanych z realizacją regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla dzielnic;
8) opracowywanie projektów regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników Urzędu, w tym regulaminu pracy, premiowania, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
9) współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy;
10) prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie;
11) szkolenie pracowników Urzędu wyznaczonych do wykonywania działań
w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji o sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
12) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w siedzibach biur i Urzędu Stanu Cywilnego;
13) koordynowanie przeprowadzania praktycznych warunków ewakuacji z budynków urzędów dzielnic;
14) monitorowanie ochrony przeciwpożarowej w budynkach Urzędu;
15) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wydziałami dla dzielnicy właściwymi w sprawach kadrowych w celu zapewnienia jednolitej polityki kadrowej w Urzędzie oraz stosowania jednolitych procedur i standardów;
16) niezwłoczne przekazywanie informacji o wszelkich zmianach kadrowych pracowników Urzędu do Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego, Biura Organizacji Urzędu, Gabinetu Prezydenta oraz Miejskiego Centrum Sieci i Danych;
17) współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. etyki i polityki antykorupcyjnej w zakresie przeprowadzania szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie etyki i polityki antykorupcyjnej;
18) realizacja zadań dotyczących obsługi krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu w zakresie wskazanym zarządzeniem Prezydenta;
19) prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych;
20) prowadzenie polityki przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Urzędzie;
21) organizowanie wolontariatu pracowniczego.
Odnośniki
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Kadr i Szkoleń są:

Wydział Kadr
Wydział Rachuby Płac
Wydział Rozwoju Kadr
Wydział Doboru Kadr
Wydział Strategii Personalnej
Zespół Spraw Socjalnych
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko - Sekretariat
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Przeciwdziałania Zjawisku Mobbingu w Urzędzie m.st. Warszawy
Zespół Analiz
 
Zobacz także:

Wydział Ochrony Pracy
Załączniki
Schemat Organizacyjny Biuro Kadr i Szkoleń.pdf
Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny BKiS<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Ewidencje i rejestry
Ogłoszenia
Dokumenty
Biuro Kadr i Szkoleń (KS)

Wersja standardowa