Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kadr i Szkoleń > Wydziały > Wydział Ochrony Pracy > Wydział Ochrony Pracy

Wydział Ochrony Pracy

  Drukuj
 
Adres
00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Telefon
22 443 08 14
Faks
22 443 02 95
Email
Sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek- piatek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
naczelnik Stańczuk Grzegorz
tel.: 22 443 08 14, e-mail: Sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 614
Zakres działania wydziału biura
 1. Status i zadania Wydziału BHP  określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.).
 2. Do zakresu działania Wydziału BHP należy pełnienie wobec Prezydenta funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności poprzez wypełnianie następujących obowiązków:
  1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy i przepisów BHP we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu;
  2. bieżące informowanie Prezydenta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych i jednoczesne przedstawianie wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń;
  3. udział w ocenie dokumentacji oraz planów modernizacji pomieszczeń i rozbudowy/rozwoju Urzędu oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz udział w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  5. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków, jak również prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  6. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
  7. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia odpowiedniego ich poziomu i właściwej adaptacji zawodowej nowozatrudnionym pracownikom;
  8. współpraca z laboratoriami upoważnionymi – zgodnie z właściwymi przepisami – do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;
  9. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami Urzędu, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
  10. uczestnictwo w pracach powołanej przez pracodawcę komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiu chorobom zawodowym;
  11. inicjowanie i rozwijanie na terenie Urzędu różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
 3. Wydział BHP jest uprawniony do:
  1. występowania do osób kierujących pracownikami Urzędu z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2.  wnioskowanie do Prezydenta o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
  3. wnioskowanie do Prezydenta o nałożenie kar porządkowych na pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika Urzędu albo innych osób;
  5. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika Urzędu, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób;
  6. wnioskowanie do Prezydenta o niezwłoczne wstrzymanie pracy w Urzędzie, w jego wydzielonej części albo w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy – w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.
 
 
Wprowadził Hencel Marta (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 20-06-2007
Aktualizujący Nowakowska Daria (KS) (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 31-03-2020
Zatwierdzający Stańczuk Grzegorz (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 02-07-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-07-2020
Liczba odwiedzin: 14440
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe