Kanał Wyżej
Zespół Analiz


Adres

00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2

Telefon
22 443 08 57


Email
sekretariat.BKiS@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
kierownik zespołu Małgorzata Pacuska


Zakres działania wydziału biura
przygotowywanie sprawozdań do Wojewody Mazowieckiego oraz danych do sprawozdań w części dotyczących wynagrodzeń rozliczanie i przeksięgowanie dotacji przyznanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej angażowanie i redukcja środków w systemie SAP HR w zakresie wydatków osobowych projektów unijnych, dotacji oraz wydatków rzeczowych sporządzanie danych i odpowiedzi do interpelacji, zapytań prasowych i wniosków o dostęp do informacji publicznej w zakresie zadań Biura Kadr i Szkoleń planowanie środków budżetowych na wynagrodzenia pracowników biur Urzędu i Urzędu Stanu Cywilnego oraz bieżące monitorowanie ich wykorzystania przygotowanie wykonania budżetu Biura Kadr i Szkoleń w układzie klasycznym i zadaniowym nadzór merytoryczny nad comiesięcznymi wykonaniami budżetu w zakresie urzędów dzielnic kalkulacje finansowe w zakresie wynagrodzeń wynikające z bieżącej potrzeby pracodawcy planowanie i monitorowanie limitów środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla Urzędu m.st. Warszawy monitorowanie bieżących stanów zatrudnienia oraz etatyzacji w Urzędzie m.st. Warszawy przygotowywanie raportów i  analiz z zakresu zatrudnienia i wynagradzania oraz pozostałych zadań realizowanych w Biurze Kadr i Szkoleń dla biur i delegatur biur, Urzędu Stanu Cywilnego oraz urzędów dzielnic tworzenie oraz testowanie raportów w systemie SAP oraz w Excel w zakresie niezbędnym do realizacji zadań opracowanie planu zamówień publicznych w oparciu o zaplanowane szkolenia/projekty doradcze ujęte m.in. w Rocznym Planie Szkoleń na dany rok budżetowy realizacja zadań związanych z badaniem efektywności wykorzystania zasobów kadrowych Urzędu m.st. Warszawy opracowywanie wskaźników efektywności dla procesów personalnych prowadzenie analiz wskaźników personalnych, prezentowanie wniosków oraz rekomendowanie działań naprawczych i rozwojowych wspieranie i realizacja projektów związanych z usprawnianiem i optymalizacją procesów personalnych współpraca z innymi komórkami w zakresie dostarczanych danych<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Zespół Analiz
Wydział Strategii Personalnej

Wersja standardowa