Kanał Wyżej
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty


Adres
00 - 056 Warszawa
ul.Kredytowa 3

Telefon
22 443 27 00; 22 443 27 01

Faks
22 443 27 02

Email
Sekretariat.BKiK@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Małgorzata Gajewska, Zastępca Skarbnika m.st. Warszawy
zastępca dyrektora Małgorzata Ociepka
zastępca dyrektora Bożena Imiela
zastępca dyrektora Władysława Brodowicz
zastępca dyrektora Maria Jolanta Cuper-WagnerZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Księgowości i Kontrasygnaty należy w szczególności:
obsługa kancelaryjna Skarbnika; prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie budżetu m.st. Warszawy; prowadzenie księgowości budżetu m.st. Warszawy; przygotowywanie zbiorczych sprawozdań budżetowych m.st. Warszawy, sprawozdań w zakresie operacji finansowych, sprawozdania finansowego m.st. Warszawy oraz skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy; obsługa finansowo-księgowa Urzędu; obsługa finansowo-księgowa funduszy europejskich i depozytów; realizacja dyspozycji płatności z tytułu wydatków budżetowych i rozchodów budżetu oraz zwrotu nadpłaconych dochodów i sum do wyjaśnienia; ewidencja księgowa wynagrodzeń pracowników Urzędu, diet radnych; nadzór nad rozliczeniami podatku od towarów i usług; sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych; obsługa kasowa Urzędu; współpraca z bankiem w zakresie sprawnej obsługi wszystkich stanowisk pracy powiązanych z funkcjonowaniem w m.st. Warszawie bankowości elektronicznej; analiza dokumentów przedkładanych Skarbnikowi do kontrasygnaty oraz prowadzenie ewidencji zaangażowania środków; prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych; ewidencja wpływów z mandatów i wystawianie tytułów wykonawczych z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych przez Straż Miejską m.st. Warszawy; współpraca z audytorami zewnętrznymi; opracowywanie zmian polityki rachunkowości i instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych.


Dodatkowe informacje
 


Odnośniki
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Księgowości i Kontrasygnaty są:
Wydział Zaangażowania i Kontrasygnaty (KK-1)
Wydział Ewidencji i Windykacji Mandatów (KK-2)
Wydział Dochodów (KK-3)
Wydział Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu (KK-4)
Wydział Księgowości Wydatków Urzędu (KK-5)
Wydział Ksiegowości Funduszy Europejskich (KK-6)
Wydział Ewidencji Księgowej Wynagrodzeń i Kasa (KK-7)
Wydział Obsługi Bankowej Miasta (KK-8)
Wydział Analizy Podatku Należnego w Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych (KK-9)
Wydział Analizy Podatku Naliczonego w Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych (KK-10)
Wydział Rozliczeń Wypłat dla Osób Fizycznych Niebędących Pracownikami Urzędu i Jednostek Organizacyjnych (KK-11)
Zespół Księgowości Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych (KK-12)
Zespół Ewidencji Księgowej Mienia Urzędu (KK-13)                
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy - Sekretariat (KK-14)
Załączniki
• Wewnętrzny regulamin organizacyjny Biura Księgowości i Kontrasygnaty [zobacz]
• Schemat organizacyjny Biura Księgowości i Kontasygnaty [zobacz]
zobacz również:
• Instrukcja kontroli finansowej i obiegu dokumentów [zobacz]<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Ewidencje i rejestry
Wydziały
Ogłoszenia
Dokumenty
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Wersja standardowa