Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Księgowości i Kontrasygnaty > Wydziały > Komórki organizacyjne Biura Księgowości i Kontrasygnaty (KK)

Komórki organizacyjne Biura Księgowości i Kontrasygnaty (KK)

  Drukuj
 

Wydział Zaangażowania i Kontrasygnaty (KK-1)
Do zakresu działania Wydziału Zaangażowania i Kontrasygnaty należy w szczególności: 1) opiniowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy oraz projektów zarządzeń Prezydenta przedkładanych Skarbnikowi do kontrasygnaty przez biura, dzielnice i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy; ... [zobacz więcej]
Wydział Ewidencji i Windykacji Mandatów (KK-2)
Do zakresu działania Wydziału Ewidencji i Windykacji Mandatów należy w szczególności: 1) ewidencjonowanie wpływów z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych przez Straż Miejską i kosztów upomnienia; 2) wystawianie upomnień oraz  ... [zobacz więcej]
Wydział Dochodów (KK-3)
Do zakresu działania Wydziału Dochodów należy prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budżetu m.st. Warszawy i dochodów Urzędu oraz sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów budżetowych Urzędu, dochodów ... [zobacz więcej]
Wydział Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu (KK-4)
Do zakresu działania Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu należy  prowadzenie księgowości budżetu m.st. Warszawy, sporządzanie okresowych zbiorczych sprawozdań budżetowych m.st. Warszawy, sprawozdań w zakresie operacji finansowych, sprawozdania finansowego m.st. ... [zobacz więcej]
Wydział Księgowości Wydatków Urzędu (KK-5)
Do zakresu działania Wydziału Księgowości Wydatków Urzędu należy obsługa finansowo-księgowa biur w zakresie wydatków bieżących, a w szczególności: 1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie realizacji wydatków bieżących dokonywanych ... [zobacz więcej]
Wydział Księgowości Funduszy Europejskich (KK-6)
Do zakresu działania Wydziału Księgowości Funduszy Europejskich należy w szczególności: 1) zgłaszanie wniosków o otwarcie rachunku bankowego dla projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ... [zobacz więcej]
Wydział Ewidencji Księgowej Wynagrodzeń i Kasa (KK-7)
Do zakresu działania Wydziału Ewidencji Księgowej Wynagrodzeń i Kasa należy księgowanie: 1) wynagrodzeń pracowników Urzędu, w tym wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 2) wypłat diet radnych Rady m.st. Warszawy; 3)  innych wypłat dla osób ... [zobacz więcej]
Wydział Obsługi Bankowej Miasta (KK-8)
Do zakresu działania Wydziału Obsługi Bankowej Miasta należą sprawy z zakresu finansowo-księgowej obsługi zadłużenia m.st. Warszawy z tytułu zaciągniętych kredytów,   pożyczek, wyemitowanych  obligacji, lokowanie tymczasowo wolnych środków finansowych ... [zobacz więcej]
Wydział Analizy Podatku Należnego w Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych (KK-9)
Do zakresu działania Wydziału Analizy Podatku Należnego w Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych należą sprawy dotyczące analizy podatkowej, analizy obowiązujących oraz projektowych przepisów prawa podatkowego, analizy orzecznictwa podatkowego, a także ... [zobacz więcej]
Wydział Analizy Podatku Naliczonego w Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych (KK-10)
Do zakresu działania Wydziału Analizy Podatku Naliczonego w Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych należą sprawy dotyczące analizy podatkowej, analizy obowiązujących oraz projektowych przepisów prawa podatkowego, analizy orzecznictwa podatkowego, a także ... [zobacz więcej]
Wydział Rozliczeń Wypłat dla Osób Fizycznych Niebędących Pracownikami Urzędu i Jednostek Organizacyjnych (KK-11)
Do zadań Wydziału Rozliczeń Wypłat dla Osób Fizycznych Niebędących Pracownikami Urzędu i Jednostek Organizacyjnych należy w szczególności: 1) prowadzenie rejestru umów zleceń i umów o dzieło dla osób fizycznych nieprowadzących działalności ... [zobacz więcej]
Wydział Księgowości Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych (KK-12)
Do zakresu działania Wydziału Księgowości Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych należą sprawy dotyczące z zakresu prowadzenia scentralizowanych rozliczeń finansowo-księgowych wszystkich utworzonych przez m.st. Warszawa jednostek organizacyjnych oraz ... [zobacz więcej]
Wydział Ewidencji Księgowej Mienia Urzędu (KK-13)
Do zakresu działania Wydziału Ewidencji Księgowej Mienia Urzędu należy w szczególności: 1) sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja wystawionych dokumentów w Systemie SAP moduł FI-AA dotyczących majątku Urzędu z dokumentacją  finansowo-księgową; ... [zobacz więcej]
Zespół Organizacyjny (KK-14)
Do zakresu działania Zespołu Organizacyjnego należy w szczególności: 1. ustalanie terminów i harmonogramów spotkań Skarbnika i Dyrektora Biura; 2. organizowanie wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych oraz przygotowywanie wniosków wyjazdowych do delegacji zagranicznych ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe