Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Księgowości i Kontrasygnaty > Wydziały > Wydział Obsługi Bankowej Miasta (KK-8) > Wydział Obsługi Bankowej Miasta (KK-8)

Wydział Obsługi Bankowej Miasta (KK-8)

  Drukuj
 
Adres

00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3
Telefon
22 443 28 13
Faks
22 443 09 97
Email
jignatowska@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Joanna Ignatowska
tel.: 22 443 28 13, faks: 22 443 09 97, e-mail: jignatowska@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 401
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Bankowej Miasta należą sprawy z zakresu finansowo-księgowej obsługi zadłużenia m.st. Warszawy z tytułu zaciągniętych kredytów,   pożyczek, wyemitowanych  obligacji, lokowanie tymczasowo wolnych środków finansowych Miasta oraz bieżąca współpraca z bankami, a w szczególności:
1) współpraca z bankiem prowadzącym obsługę bankową budżetu m.st. Warszawy i Biurem Polityki Długu i Zarządzania Płynnością w zakresie prawidłowości prowadzenia obsługi bankowej w tym udzielanie pracownikom Urzędu, urzędów dzielnic oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wyjaśnień związanych z systemem bankowości elektronicznej oraz pośredniczenie w kontaktach z bankiem;
2) współpraca z bankami i innymi instytucjami finansowymi oraz Biurem Polityki Długu i Zarządzania Płynnością w zakresie analizy rynku pieniężnego dla potrzeb bieżącego zarządzania zasobami finansowymi m.st. Warszawy;
3) bieżące lokowanie czasowo wolnych środków w banku prowadzącym obsługę m.st. Warszawy oraz w innych bankach (lokaty terminowe, bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa) na rynku międzybankowym – zgodnie z terminem i kwotą określoną przez Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością;
4) sporządzania analiz w zakresie lokowania wolnych środków finansowych m.st. Warszawy;
5) prowadzenie monitoringu transakcji bankowych;
6) wprowadzanie danych o zawartych lokatach do aplikacji Płynność Finansowa;
7) sporządzanie karty wzorów podpisów osób upoważnionych do dysponowania rachunkami bankowymi m.st. Warszawy w ramach zawartej umowy bankowej, w tym ustanowionych pełnomocników, a także dokonywanie zmian w tym zakresie;
8) współdziałanie z dzielnicami i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz bankiem w zakresie sprawnej obsługi bankowej budżetu m.st. Warszawy;
9) otwieranie na wniosek poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu rachunków bankowych w tym dla zadań finansowanych z funduszy europejskich;
10) składanie do banku wszelkich dyspozycji obsługi funkcjonujących rachunków bankowych Urzędu, z uwzględnieniem uprawnień nadanych poszczególnym osobom;
11) sprawdzanie naliczanych przez bank odsetek od rachunku podstawowego budżetu m.st. Warszawy;
12) sprawdzanie i akceptowanie otrzymanych od banków potwierdzeń przeprowadzonych transakcji bankowych;
13) sporządzanie miesięcznej ewidencji – raportu wpływów odsetek od rachunku podstawowego budżetu m.st. Warszawy;
14) prowadzenie ewidencji zawartych transakcji bankowych;
15) sporządzanie miesięcznej ewidencji – raportu wpływów odsetek od zawartych terminowych transakcji bankowych;
16) udział przy opracowywaniu projektów uchwał Rady m.st. Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta dotyczących obsługi długu i bankowej obsługi rachunków m.st. Warszawy;
17) prowadzenie korespondencji z biurami oraz bankami w sprawach otwierania i zamykania rachunków bankowych oraz lokat terminowych;
18) terminowe i systematyczne dokonywanie spłat rat kapitałowych i kosztów obsługi kredytów i pożyczek – na podstawie dokumentacji wprowadzonej do Systemu SAP i formalnej dyspozycji z Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością;
19) wykup obligacji oraz obsługa spłat odsetek należnych właścicielom obligacji m.st. Warszawy – na podstawie dokumentacji wprowadzonej do Systemu SAP i formalnej dyspozycji z Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością;
20) realizacja dyspozycji płatności Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów;
21) dokonywanie zapłaty zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji – na podstawie dokumentacji otrzymanej z Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością;
22) naliczanie odsetek ustawowych od należności zapłaconych z tytułu udzielonych przez m.st. Warszawa poręczeń i wystawianie not odsetkowych dla kontrahentów;
23) inwentaryzacja sald kredytów, pożyczek i papierów wartościowych;
24) dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych dotyczących obsługi długu i wydatków bieżących wstępnie wprowadzonych do Systemu SAP przez Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością;
25) importowanie wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo-księgowego;
26) obsługa rachunku podstawowego budżetu m.st. Warszawy w zakresie księgowania zadłużenia m.st. Warszawy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz w zakresie księgowania założonych lokat terminowych i lokat overnight;
27) uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych w księgach organu finansowego w zakresie zadłużenia m.st. Warszawy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji;
28) sporządzanie jednostkowych sprawozdań Rb-Z – kwartalne sprawozdanie  o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, w tym na podstawie danych z Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością;
29) sporządzanie jednostkowych sprawozdań  Rb-UZ – roczne sprawozdanie  uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
30) sporządzanie jednostkowych sprawozdań  Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, w zakresie zadań wydziału;
31) sporządzanie jednostkowych sprawozdań  Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności, w zakresie zadań wydziału;
32) sporządzanie jednostkowych sprawozdań  Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie zadań wydziału;
33) potwierdzanie sald z instytucjami finansowymi z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu;
34) uzgadnianie zapisów księgowych na kontach księgowych – w zakresie zadań wydziału,
35) księgowanie założonych lokat bankowych;
36) wprowadzenie do Systemu SAP zaangażowania środków Biura;
37) współpraca z bankiem, Biurem Prawnym i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie zajęć komorniczych rachunków bankowych;
38) współpraca z merytorycznymi biurami w zakresie tworzenia rezerw na udzielone przez m.st. Warszawa gwarancje i poręczenia, ujmowanie w księgach rachunkowych Urzędu rezerw i zmian ich stanu w roku budżetowym;
39) współpraca przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Urzędu (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu) w zakresie zadań wydziału;
40) współpraca przy opracowywaniu projektów zarządzeń Prezydenta dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości, w tym  przyjętych zasad rachunkowości oraz zasad kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
41) realizacja reklamacji bankowych w zakresie finansowym, merytorycznym i technicznym,
42) sporządzanie przelewów z tytułu opłat za czesne pracowników biur i delegatur oraz ich dekretowanie i księgowanie;
43) uzgadnianie kosztów i wydatków z tytułu opłat czesnego w odniesieniu do planu, zaangażowania i rozrachunków.

 
 
Wprowadził Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 20-07-2007
Aktualizujący Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 10-02-2017
Zatwierdzający Gajewska Małgorzata (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 10-02-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-02-2017
Liczba odwiedzin: 6195
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe