Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Księgowości i Kontrasygnaty > Wydziały > Wydział Ewidencji Księgowej Wynagrodzeń i Kasa (KK-7) > Wydział Ewidencji Księgowej Wynagrodzeń i Kasa (KK-7)

Wydział Ewidencji Księgowej Wynagrodzeń i Kasa (KK-7)

  Drukuj
 
Adres

00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3
Telefon
22 443 27 94
Faks
22 443 28 27
Email
jkrasna@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piatek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Józefa Krasna
tel.: 22 443 27 94, e-mail: jkrasna@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 302
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Ewidencji Księgowej Wynagrodzeń i Kasa należy
księgowanie:
1) wynagrodzeń pracowników Urzędu, w tym wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
2) wypłat diet radnych Rady m.st. Warszawy;
3)  innych wypłat dla osób fizycznych niebędących pracownikami Urzędu i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy nieposiadających osobowości prawnej;
4) rozliczanie i księgowanie delegacji krajowych i zagranicznych;
5) uzgadnianie i księgowanie scentralizowanych rozliczeń finansowo-księgowych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy nieposiadających osobowości prawnej w zakresie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
6) obsługa kasowa.

Rozdział 1
Dział Ewidencji Księgowej Wynagrodzeń

§ 21. Do zakresu działania Działu Ewidencji Księgowej Wynagrodzeń, wchodzącego w skład Wydziału Ewidencji Księgowej Wynagrodzeń i Kasa, należy w szczególności:
1) księgowanie list płac pracowników Urzędu  w księgach rachunkowych Urzędu;
2) sporządzanie, dekretowanie i księgowanie przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz do Urzędu Skarbowego  dla płatnika składek – Urząd;
3) uzgadnianie z wewnętrzną komórką organizacyjną Biura Kadr i Szkoleń właściwą w sprawach rachuby płac miesięcznych zestawień z list płac pracowników Urzędu;
4) dekretowanie i księgowanie przelewów bankowych dotyczących wypłat wynagrodzeń pracowników Urzędu;
5) sporządzanie przelewów składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz ich księgowanie w księgach rachunkowych i uzgadnianie kosztów i wydatków z tego tytułu;
6) uzgadnianie kosztów i wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz uzgadnianie sald kont z tego tytułu;
7) dekretowanie i księgowanie  list wypłat z tytułu umów zleceń i umów o dzieło z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej w podziale na poszczególne biura, oraz sporządzanie not księgowych do poszczególnych list płac wypłat i uzgadnianie kont służących tej ewidencji;
8) uzgadnianie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na Fundusz Pracy oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z Wydziałem Rozliczeń Wypłat dla Osób Fizycznych Niebędących Pracownikami Urzędu i Jednostek Organizacyjnych dla płatnika m.st. Warszawa;
9) sporządzenie, dekretowanie i księgowanie przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Urzędu Skarbowego dla płatnika składek – m.st. Warszawa;
10) sporządzenie i składanie zbiorczej deklaracji do Urzędu Skarbowego PIT- 4R i PIT-8AR dla płatnika m.st. Warszawa;
11) rozliczanie oraz księgowanie kosztów i wydatków dotyczących delegacji krajowych pracowników Urzędu, radnych Rady m.st. Warszawy i innych osób delegowanych;
12) wyliczanie należności z tytułu delegacji zagranicznych pracowników biur i delegatur oraz radnych Rady m.st. Warszawy, a także przeliczanie walut obcych do celów ewidencji księgowej tych delegacji, uzgadnianie, księgowanie kosztów i wydatków z tego tytułu;
13) księgowanie raportów kasowych/dzienników kasowych:
a) dewizowych – w podziale na poszczególne dewizy, dotyczących zakupu dewiz na delegacje zagraniczne pracowników Urzędu i radnych Rady m.st. Warszawy,
b) wydatków wynagrodzeń,
c) ZFŚS,
14) uzgadnianie kosztów i wydatków z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych według klasyfikacji budżetowej wydatków - dla celów sprawozdawczości;
15) uzgadnianie kont księgowych służących ewidencji rozrachunków z pracownikami Urzędu, radnymi Rady m.st. Warszawy i innymi osobami fizycznymi, w zakresie:
a) wypłat wynagrodzeń i diet oraz udzielonych zaliczek na delegacje,
b) wypłat z tytułu umów zlecenia i o dzieło,
c)  stypendiów,
d) innych wypłat;
16) prowadzenie i uzgadnianie ewidencji analitycznej składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na Fundusz Pracy i z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – w podziale na poszczególne dzielnice i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy nieposiadające osobowości prawnej, uzgadnianie comiesięcznych kwot składek ZUS i podatku, oraz dekretowanie wyciągów bankowych w tym zakresie;
17) dekretowanie i prowadzenie obsługi pomocniczego płacowego rachunku bankowego wynagrodzeń;
18) prowadzenie i uzgadnianie ewidencji analitycznej składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wypłaconych świadczeń rodzinnych – w podziale na poszczególne dzielnice, uzgadnianie comiesięcznych kwot składek z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych oraz sporządzanie przelewów składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wypłaconych świadczeń i dekretowanie wyciągów bankowych w tym zakresie;
19) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym księgowanie list wypłat Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
20) dekretowanie i księgowanie rachunków bankowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
21) zasilanie kont rachunków bankowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prowadzonych przez dzielnice, oraz rachunku pomocniczego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu w środki finansowe niezbędne na wypłatę świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie dyspozycji sporządzonej przez Wydział Rachuby Płac Biura Kadr i Szkoleń;
22) wystawianie wezwań do zapłaty dotyczących zaległości w spłatach pożyczek udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla osób niebędących pracownikami Urzędu;
23) uzgadnianie comiesięczne z Wydziałem Rachuby Płac Biura Kadr i Szkoleń zrealizowanych ogółem wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
24) dekretowanie oraz wprowadzanie do ksiąg rachunkowych Urzędu raportów kasowych oraz wyciągów bankowych dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
25) wystawianie czeków gotówkowych na podstawie prawidłowo zatwierdzonych dokumentów finansowo-księgowych, oraz prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania dotyczącej czeków gotówkowych;
26) współpraca przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Urzędu w zakresie zadań Wydziału;
27) występowanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w składkach ZUS dla płatnika – m.st. Warszawa;
28) przygotowywanie propozycji zmian do zarządzenia w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu;
29) współpraca przy opracowaniu projektów zarządzeń Prezydenta dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości, w tym przyjętych zasad rachunkowości oraz zasad kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
30) współpraca przy aktualizacji procedur wewnętrznych Biura;
31) przygotowanie dokumentacji finansowo-księgowej na potrzeby przeprowadzanych kontroli;
32) modelowanie oraz aktualizacja procesów biznesowych Biura;
33) opracowanie i sporządzenie harmonogramu wypłat dla pracowników;
34) opracowanie i sporządzenie harmonogramu wpłat składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez dzielnice i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy;
35) sporządzanie i przekazywanie sprawozdań  DNU-K do Głównego Urzędu Statystycznego w ustawowych terminach;
36) koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem, przesyłaniem na żądanie właściwych organów podatkowych jednolitych plików kontrolnych.

Rozdział 2
Dział – Kasa

§ 22. Do zakresu działania Działu Kasy, wchodzącego w skład Wydziału Ewidencji Księgowej Wynagrodzeń i Kasa, należy w szczególności:
1) prowadzenie obsługi kasowej w Systemie SAP oraz w innych systemach w podziale na kasy:
a) wydatkowa,
b) dochodowa,
c) depozytowa,
d) wydatkowa wynagrodzeń,
e) podatkowa,
f) fiskalna,
g) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
2) wypłata wynagrodzeń pracownikom Urzędu, diet radnym Rady m.st. Warszawy, poniesionych kosztów delegacji krajowych i zagranicznych i innych wpłat oraz obsługi kasowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
3) sporządzanie i sprawdzanie dowodów kasowych w podziale na kasy określone w pkt 1, w tym:
a) raportów kasowych w walucie polskiej i zagranicznej dotyczących dewiz pobieranych w związku z poleceniem wyjazdu służbowego w podziale na poszczególne dewizy,
b) raportów kasowych do zaksięgowania;
4) tworzenie zestawień kwot przekazanych na rachunek bankowy sum depozytowych;
5) tworzenie specyfikacji do bankowych dowodów wpłaty;
6) podejmowanie gotówki z banku, prowadzenie rozliczeń z bankiem w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych a w szczególności przygotowywanie odprowadzeń gotówki z kasy w bezpiecznych kopertach, przyjmowanie zasileń kas z banku w bezpiecznych kopertach;
7) przyjmowanie i prowadzenie rejestru ewidencji gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, akcji i udziałów i innych depozytów przyjmowanych do kasy na podstawie odpowiednich protokołów;
8) wprowadzanie zmian do instrukcji kasowej.

 
 
Wprowadził Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 20-07-2007
Aktualizujący Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 10-02-2017
Zatwierdzający Gajewska Małgorzata (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 10-02-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-02-2017
Liczba odwiedzin: 13746
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe