Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Księgowości i Kontrasygnaty > Wydziały > Wydział Księgowości Wydatków Urzędu (KK-5) > Wydział Księgowości Wydatków Urzędu (KK-5)

Wydział Księgowości Wydatków Urzędu (KK-5)

  Drukuj
 
Adres
00 - 056 Warszawa
ul.Kredytowa 3
Telefon
22 443 28 07
Faks
22 443 27 21
Email
jsamborska@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Jolanta Samborska-Grabowska
tel.: 22 443 28 07, faks: 22 443 27 77, e-mail: jsamborska@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 427
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Księgowości Wydatków Urzędu należy obsługa finansowo-księgowa biur w zakresie wydatków bieżących, a w szczególności:
1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie realizacji wydatków bieżących dokonywanych przez biura;
2) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym faktur, rachunków, wniosków, dyspozycji i im podobnych, a także ich kompletności dokumentujących przebieg operacji gospodarczych w zakresie zadań wydziału;
3) sprawdzanie zgodności otrzymanych dokumentów do zapłaty z umowami, zleceniami oraz planem wydatków i jego zaangażowaniem;
4) sprawdzanie wstępnie wprowadzonych dokumentów księgowych do Systemu SAP z wskazaną przez merytoryczne biura klasyfikacją budżetową;
5) dekretowanie i księgowanie otrzymanych dowodów księgowych w systemie finansowo-księgowym;
6) likwidatura dokumentów księgowych, sporządzanie przelewów krajowych i zagranicznych, w tym w systemie bankowości elektronicznej;
7) importowanie wyciągów bankowych z rachunków bieżących wydatków Urzędu z systemu bankowości elektronicznej do Systemu SAP moduł FI (rachunkowość finansowa);
8) uzgadnianie wyciągów bankowych z rachunków bieżących wydatków Urzędu i ich dekretacja oraz wprowadzanie danych z dekretowanych dokumentów księgowych do Systemu SAP moduł FI (rachunkowość finansowa);
9) rozliczanie zaliczek na zakup towarów i usług wypłaconych pracownikom Urzędu;
10) bieżąca analiza i uzgadnianie dokonanych zapisów księgowych na kontach księgowych;
11) bieżące uzgadnianie wydatków i kosztów poszczególnych biur w odniesieniu do planu i rozrachunków;
12) okresowe uzgadnianie i potwierdzanie sald rozrachunków z kontrahentami;
13) prowadzenie ewidencji i realizacja należnych świadczeń dla repatriantów;
14) ewidencja zobowiązań przejętych po zlikwidowanych jednostkach m.st. Warszawy;
15) współpraca z dzielnicami w zakresie przygotowywania i udzielania odpowiedzi organom egzekucyjnym (komornikom, urzędom skarbowym) w zakresie zajęć wierzytelności dłużników będących osobami prawnymi bądź prowadzącymi działalność gospodarczą;
16) sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-28S miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wykonania planu wydatków Urzędu;
17) sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-50 kwartalnych o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w zakresie wydatków biur;
18) sporządzanie sprawozdania budżetowego Rb-WSa o wydatkach strukturalnych poniesionych przez biura;
19) sporządzanie sprawozdania budżetowego Rb-28NWS z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządowej, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie Urzędu;
20) sporządzanie sprawozdania finansowego Urzędu (bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu) przy współpracy z pozostałymi wydziałami i zespołami Biura;
21) współpraca przy sporządzaniu sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego;
22) opracowywanie projektów budżetu Biura oraz danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy w zakresie wydatków Biura przy współpracy z innymi wydziałami i zespołami  Biura;
23) sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań opisowych w układzie klasycznym i zadaniowym z wykonania zadań budżetowych w zakresie wydatków Biura, w terminach określonych przepisami prawa oraz aktami prawnymi o charakterze wewnętrznym;
24) opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie przyjętych zasad obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie oraz projektów ich aktualizacji;
25) współpraca przy opracowywaniu projektu zarządzenia Prezydenta w sprawie przyjętych zasad obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych  dla urzędów dzielnic m.st. Warszawy oraz projektów ich aktualizacji;
26) współpraca przy opracowywaniu projektów zarządzeń Prezydenta dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości, w tym przyjętych zasad rachunkowości;
27) opiniowanie projektów zarządzeń Prezydenta w zakresie  zadań wydziału;
28) prowadzenie spraw z zakresu udzielania informacji publicznej w zakresie zadań Biura;
29) sporządzanie Rejestru Ryzyka, Aktualizacji Rejestru Ryzyka oraz Raportu Ryzyka, zgłaszanie incydentów oraz kluczowych wskaźników ryzyka.

 
 
Wprowadził Stasiak Piotr A. (KK) (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 23-07-2007
Aktualizujący Stasiak Piotr A. (KK) (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 20-03-2019
Zatwierdzający Gajewska Małgorzata (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 21-03-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-03-2019
Liczba odwiedzin: 11353
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe