Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Księgowości i Kontrasygnaty > Wydziały > Wydział Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu (KK-4) > Wydział Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu (KK-4)

Wydział Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu (KK-4)

  Drukuj
 
Adres
00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3
Telefon
22 443 27 58
Faks
22 443 27 61
Email
pdrewnik@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piatek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Paweł Drewnik
tel.: 22 443 27 58, faks: 22 443 27 45, e-mail: pdrewnik@um.warszawa.pl
, p. 410
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu należy  prowadzenie księgowości budżetu m.st. Warszawy, sporządzanie okresowych zbiorczych sprawozdań budżetowych m.st. Warszawy, sprawozdań w zakresie operacji finansowych, sprawozdania finansowego m.st. Warszawy oraz skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy, a w szczególności:
1) obsługa rachunku podstawowego budżetu m.st. Warszawy, analiza i kontrola operacji finansowych na rachunku podstawowym budżetu m.st. Warszawy, w tym dekretacja dowodów bankowych na poszczególne konta zgodnie z zakładowym planem kont w zakresie:
a) wpływu środków na rachunek podstawowy budżetu w szczególności z tytułu: subwencji, dotacji na zadania zlecone i zadania własne, zwrotu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych z dzielnic i jednostek, zrealizowanych dochodów budżetowych przez dzielnice i jednostki budżetowe, odsetek od zasileń na wydatki przy realizacji  projektów unijnych, otrzymywanych środków tytułem refundacji wydatków unijnych poniesionych przy realizacji projektów, zwrotów środków zastępczych w związku z otrzymywaniem dotacji na projekty unijne realizowane przez dzielnice, wpływu niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających, mylnych wpłat,
b) wypływu środków z rachunku podstawowego budżetu z tytułu;
pobrania środków na wydatki budżetowe przez dzielnice i jednostki budżetowe, zwrotów z rozliczenia dotacji z zadań własnych i zleconych za rok budżetowy, zasilenia w środki z podziałem na środki krajowe, europejskie i własne rachunków poszczególnych projektów unijnych, przekazania środków na rachunek wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy, zwrotów mylnych wpłat;
2) wprowadzanie dowodów księgowych do programu finansowo-księgowego w zakresie wymienionym w pkt 1 w księdze budżetu;
3) przekazywanie do dzielnic i jednostek budżetowych m.st. Warszawy, na podstawie pism, środków na rachunki zwrotów i na wydatki niewygasające;
4) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej wydzielonego rachunku wydatków niewygasających;
5) wprowadzanie i wysyłanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej;
6) sporządzanie poleceń księgowania w organie finansowym zrealizowanych dochodów i wydatków na podstawie przyjętych sprawozdań budżetowych oraz korekt mylnych księgowań, oraz ustalanie sald rozliczeniowych z tytułu zrealizowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych m.st. Warszawy i dzielnic na koniec każdego miesiąca;
7) rozliczanie zwrotów dotacji z lat ubiegłych z dzielnic i jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz przygotowanie dyspozycji zwrotu dotacji i przekazanie ich w terminach do 15 i do 25 każdego miesiąca do Wydziału Księgowości Wydatków Urzędu w celu zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
8) składanie wniosków do Biura Planowania Budżetowego w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy w zakresie dochodów i wydatków dotyczących zwrotu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych;
9) wprowadzanie do aplikacji KiKUM danych dotyczących subwencji i dotacji w celu  przekazania  informacji do  merytorycznych biur o terminie i wysokości otrzymanych środków w ramach przyznanych subwencji i dotacji;
10) rozliczanie z otrzymanych  przez m.st. Warszawa dotacji na zadania zlecone i własne za rok budżetowy oraz zwroty niewykorzystanych dotacji na podstawie informacji  otrzymanych z dzielnic i jednostek budżetowych m.st. Warszawy;
11) wprowadzanie do ksiąg rachunkowych zwiększeń/zmniejszeń w budżecie m.st. Warszawy w zakresie dochodów  i wydatków;
12) uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych w księdze budżetu w zakresie zadań wydziału;
13) sporządzanie cząstkowego bilansu z wykonania budżetu m.st. Warszawy wynikającego z prowadzonych ksiąg przez Biuro;
14) przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym sprawozdań budżetowych z dzielnic, ogólnomiejskich jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy;
15) przyjmowanie sprawozdań w układzie zadaniowym z wykonania dochodów budżetowych i wydatków budżetowych od dzielnic i ogólnomiejskich jednostek budżetowych (interfejsy) oraz ich weryfikowanie i wgrywanie do systemu finansowo-księgowego;
16) uzgadnianie sprawozdań w układzie zadaniowym ze sprawozdaniami budżetowymi w układzie klasycznym;
17) przyjmowanie i weryfikowanie poprawności sporządzenia zbiorczych sprawozdań w zakresie operacji finansowych dotyczących instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przygotowanych przez merytoryczne Biura Urzędu;
18) współpraca z Biurem Planowania Budżetowego w zakresie zgodności planu wykazywanego w jednostkowych sprawozdaniach budżetowych otrzymanych  z jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy;
19) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych m.st. Warszawy - gminy na prawach powiatu za okresy: miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne:
a) Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - miesięczne, roczne,
b) Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - miesięczne, roczne,
c) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
d) Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,
e) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
f) RB-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej,
g) Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
h) Rb-PDP sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych miasta na prawach powiatu - półroczne i roczne,
i) Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych - półroczne i roczne,
j) Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870),
k) Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
l) RB-WSa roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez m.st. Warszawa na podstawie sprawozdań jednostkowych otrzymywanych z dzielnic, jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy, instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej m.st. Warszawy,
m) RB-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
n) Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,
o) Rb-Z-PPP kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań  wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego,
p)   RB-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności;
20) uzgadnianie współzależności między sprawozdaniami jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy w zakresie przekazywanych dotacji, zwrotu do budżetu nadwyżki środków obrotowych;
21) sporządzanie informacji dla Skarbnika o przewidywanych miesięcznych wykonanych dochodach i wydatkach m.st. Warszawy na podstawie danych uzyskanych z  dzielnic oraz jednostek budżetowych m.st. Warszawy;
22) analiza sprawozdań budżetowych w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz zgłaszanie informacji do Wydziału Zaangażowania i Kontrasygnaty o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
23) przyjmowanie i sprawdzanie cząstkowych bilansów z wykonania budżetu sporządzanych przez  wydziały dla dzielnic właściwe w sprawach budżetowo-księgowych i przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty;
24) przyjmowanie i sprawdzanie cząstkowych sprawozdań finansowych dzielnic i jednostkowych sprawozdań finansowych ogólnomiejskich jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy;
25) przygotowywanie wytycznych oraz jednolitych tabel do sporządzenia sprawozdania finansowego dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy;
26) sporządzanie sprawozdania finansowego m.st. Warszawy obejmującego:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilansu z wykonania budżetu,
c) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów  jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy,
d) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy,
e) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy,
f) informację dodatkową do sprawozdania finansowego;
27) przyjmowanie z merytorycznych biur Urzędu jednostkowych bilansów spółek, przedsiębiorstw komunalnych, SPZOZ i instytucji kultury m.st. Warszawy;
28) sporządzanie skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy;
29) współpraca z biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego m.st. Warszawy;
30) opiniowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i projektów zarządzeń Prezydenta w zakresie zadań wydziału;
31) koordynowanie  spraw z zakresu udzielania informacji publicznej w Biurze;
32) przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w zakresie polityki rachunkowości w Urzędzie we współpracy z innymi wydziałami Biura;
33) weryfikacja zarządzeń burmistrzów dotyczących polityki rachunkowości obowiązujących w urzędach dzielnic z zarządzeniem Prezydenta w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości;
34) opracowywanie i aktualizowanie zarządzenia Prezydenta w sprawie zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych i finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy;
35) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Biura oraz ich koordynowanie;
36) współpraca z Ministerstwem Finansów, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim oraz Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości.

 
 
Wprowadził Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 20-07-2007
Aktualizujący Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 16-07-2019
Zatwierdzający Gajewska Małgorzata (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 19-11-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-11-2019
Liczba odwiedzin: 13438
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe