Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Księgowości i Kontrasygnaty > Wydziały > Wydział Dochodów (KK-3) > Wydział Dochodów (KK-3)

Wydział Dochodów (KK-3)

  Drukuj
 
Adres

00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3
Telefon
22 443 27 33
Faks
22 443 27 45
Email
abrudzewska@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piatek 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Anna Brudzewska
tel.: 22 443 27 33, faks: 22 443 27 45, e-mail: abrudzewska@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 430
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Dochodów należy prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budżetu m.st. Warszawy i dochodów Urzędu oraz sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów budżetowych Urzędu, dochodów Skarbu Państwa dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:
1) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budżetu m.st. Warszawy z tytułu podatków i opłat, w podziale na urzędy skarbowe i dzielnice oraz tytuły należności, w szczególności: opłatę skarbową, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, kartę podatkową oraz podatek od spadków i darowizn;
2) dekretacja i ewidencja wyciągów bankowych:
a) z rachunku podstawowego organu finansowego – w części dotyczącej dochodów podatkowych i opłat,
b) z rachunków dochodowych Urzędu,
c) z rachunku bankowego dochodów Skarbu Państwa,
d) z innych rachunków pomocniczych dochodów Urzędu;
3) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów Urzędu, w szczególności dotyczących: dzierżawy, najmu, wieczystego użytkowania, bezumownego korzystania z gruntu, zwrotów odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, zmiany przeznaczenia nieruchomości, operatów szacunkowych, kar umownych, kar pieniężnych za przekroczenie przepisów o transporcie drogowym, kar pieniężnych z tytułu niezgłoszenia zmiany danych do licencji wydawanych przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, kart wędkarskich, opłat komunikacyjnych, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zwrotów za dofinansowanie do studiów, wpłat za przekroczenie limitów za korzystanie z telefonów służbowych, dywidendy od spółek, wpłat z zysku od przedsiębiorstw, opłat za licencje taxi i egzaminy taxi, opłat za zaświadczenia i licencje na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy, opłat za przejazdy pojazdami nienormatywnymi, zwrotu kosztów za usuwanie i holowanie pojazdów, zwrotu kosztów za czynności usunięcia i holowania pojazdów, z których prowadzony jest handel w miejscu do tego nieprzeznaczonym, odszkodowań komunikacyjnych, opłat geodezyjno-kartograficznych, opłat za wycinkę drzew, opłat za udostępnienie informacji publicznej i informacji o ochronie środowiska, opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucyjnych i odsetek bankowych;
4) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów z tytułu realizacji usług przewozowych na podstawie zawartych porozumień międzygminnych oraz zwrotu kosztów dotacji wypłaconej przez m.st. Warszawę na wychowanków przedszkoli publicznych będących mieszkańcami innych gmin oraz wpłat wynikających z porozumień dotyczących odpłatności za dzieci umieszczone przez sąd w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie m.st. Warszawy, za których utrzymanie zobowiązany jest płacić powiat na terenie, którego przebywało dziecko przed umieszczeniem w pieczy zastępczej;
5) analiza ewidencji księgowej dochodów w tym analiza sald zaległości i nadpłat;
6) uzgadnianie wpłat z tytułu dochodów z przekazywanych przez urzędy skarbowe z dochodami wykazanymi w informacji publikowanej na stronach internetowych przez Ministerstwo Finansów;
7) prowadzenie ewidencji księgowej udziałów i akcji posiadanych przez m.st. Warszawę w spółkach prawa handlowego oraz współpraca z Biurem Nadzoru Właścicielskiego w zakresie uzgadniania wysokości udziałów i akcji oraz ich wyceny w spółkach z udziałem m.st. Warszawy;
8) podejmowanie wstępnych czynności związanych z windykacją należności budżetowych realizowanych przez Urząd poprzez wystawianie wezwań do zapłaty lub upomnień;
9) współpraca z biurami merytorycznymi w zakresie przygotowywania oraz przekazywania spraw dotyczących windykacji zaległości na drodze postępowania sądowego;
10) sporządzanie okresowych jednostkowych sprawozdań budżetowych Urzędu:
a) Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
b) Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych,
c) Rb-UN o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej,
d) Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych,
e) Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
f) Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych;
11) sporządzanie miesięcznych sprawozdań dotyczących opłaty ewidencyjnej do Ministerstwa Cyfryzacji;
12) sporządzanie rozliczeń z tytułu wykonania dochodów Skarbu Państwa i przekazywanie należnych  wpływów do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
13) przyjmowanie z dzielnic i jednostek budżetowych m.st. Warszawy jednostkowych sprawozdań Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych i ich kontrola pod względem formalno-rachunkowym;
14) sporządzanie okresowych zbiorczych sprawozdań Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych;
15) dokonywanie odpisów aktualizujących wartość należności;
16) potwierdzanie sald z kontrahentami;
17) kwartalne naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat lub niezapłaconych należności budżetowych;
18) współpraca przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Urzędu (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu);
19) prowadzenie spraw dotyczących ISO zgodnie z Polityką Jakości Urzędu przez Koordynatora Biura Księgowości i Kontrasygnaty ds. ISO;
20) prowadzenie dla Biura wykazu kontroli zewnętrznych;
21) opracowywanie projektu  zarządzenia  Prezydenta w sprawie regulaminu windykacji należności m.st. Warszawy w Urzędzie m.st. Warszawy w tym w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy, w tym jego aktualizacja;
22) współpraca przy opracowywaniu projektów zarządzeń Prezydenta dotyczących przyjętych zasad rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz zasad obiegu i kontroli sprawozdań budżetowych i finansowych.

Dodatkowe informacje

 

 
 
Wprowadził Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 19-07-2007
Aktualizujący Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 10-02-2017
Zatwierdzający Gajewska Małgorzata (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 10-02-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-02-2017
Liczba odwiedzin: 10395
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe