Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Księgowości i Kontrasygnaty > Wydziały > Zespół Ewidencji Księgowej Mienia Urzędu (KK-13) > Zespół Ewidencji Księgowej Mienia Urzędu (KK-13)

Zespół Ewidencji Księgowej Mienia Urzędu (KK-13)

  Drukuj
 
Adres

ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa

Telefon
22 443 27 64
Faks
22 443 27 45
Email
mszymoniak@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piatek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
kierownik zespołu Małgorzata Szymoniak
tel.: 22 443 27 64, faks: 22 443 27 45, e-mail: mszymoniak@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 423
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Ewidencji Księgowej Mienia Urzędu należy w szczególności:
1) sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja wystawionych dokumentów w Systemie SAP moduł FI-AA dotyczących majątku Urzędu z dokumentacją  finansowo-księgową;
2) księgowanie syntetyczne gruntów w księgach rachunkowych Urzędu na podstawie otrzymanej informacji z Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa, które prowadzi ewidencję analityczną,  ilościowo-wartościową;
3) prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej prawa wieczystego użytkowania gruntów zgodnie z otrzymywaną dokumentacją z Biura  Mienia Miasta i Skarbu Państwa;
4) prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej dla nieruchomości  inwestycyjnych zgodnie z otrzymaną dokumentacją z Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa;
5) kompletowanie i sprawdzanie dokumentów stanowiących podstawę księgowania przychodów i rozchodów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Urzędu, w szczególności protokołów przekazania - przyjęcia do użytkowania, umów darowizny, faktur zakupu i protokołów likwidacji;
6) naliczanie umorzenia i amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów;
7) kontrola poprawności w zakresie zmian stanu umorzenia i amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów;
8) uzgadnianie wartości arkuszy spisowych z przeprowadzonej inwentaryzacji ze stanem księgowym oraz ujęcie w księgach rachunkowych Urzędu wyników inwentaryzacji w zakresie majątku Urzędu;
9) sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie mienia Urzędu;
10) analizowanie i weryfikacja zapisów przedkładanych do opinii Skarbnika projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta w sprawie wyposażenia w majątek m.st. Warszawy;
11) prowadzenie ewidencji księgowej - syntetycznej stanów magazynowych w szczególności: materiałów biurowych, artykułów żywnościowych, materiałów technicznych, artykułów  czystościowo-chemicznych, akcesoriów komputerowych;
12) prowadzenie ewidencji księgowej rachunku sum depozytowych, w tym wadium i kaucji gwarancyjnych według poszczególnych kontrahentów;
13) wyliczanie należnych kontrahentom przy zwrocie wadium i kaucji gwarancyjnych odsetek bankowych, a także księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowych dla rachunku i kasy sum depozytowych;
14) analiza i uzgadnianie sald z kontrahentami;
15)  prowadzenie pozabilansowej ewidencji księgowej obcych weksli i gwarancji bankowych;
16)  prowadzenie ewidencji księgowej - syntetycznej druków komunikacyjnych ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych z wyłączeniem druków komunikacyjnych ścisłego zarachowania spersonalizowanych;
17) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, w szczególności: faktury VAT, noty korygujące, KW (kasa wypłaci), KP (kasa przyjmie);
18) prowadzenie ewidencji księgowej rachunku bankowego Funduszu Pracy;
19) przekazywanie otrzymanych środków do Urzędu Pracy m.st. Warszawy;
20) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie realizacji wydatków
inwestycyjnych dokonywanych przez biura z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
21) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym faktur, rachunków, wniosków, dyspozycji i im podobnych, a także ich kompletności dokumentujących przebieg operacji gospodarczych w zakresie zadań zespołu;
22) sprawdzanie zgodności otrzymanych dokumentów do zapłaty z umowami, zleceniami oraz planem wydatków i jego zaangażowaniem;
23) sprawdzanie wstępnie wprowadzonych dokumentów księgowych do Systemu SAP z wskazaną przez merytoryczne biura klasyfikacją budżetową;
24) dekretowanie i księgowanie otrzymanych dowodów księgowych w systemie finansowo-księgowym;
25) likwidatura dokumentów księgowych, sporządzanie przelewów krajowych i zagranicznych, w tym w systemie bankowości elektronicznej;
26) okresowe uzgadnianie z biurami zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych Urzędu nakładów inwestycyjnych (środków trwałych w budowie) ponoszonych na realizację zadań inwestycyjnych;
27) bieżąca analiza i uzgadnianie dokonanych zapisów księgowych na kontach księgowych w zakresie zadań zespołu;
28) współpraca przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Urzędu (bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawień zmian w funduszu) - w zakresie zadań zespołu;
29) współpraca przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych Rb-28S miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wykonania planu wydatków Urzędu w zakresie zadań zespołu;
30) współpraca przy opracowywaniu projektów zarządzeń Prezydenta dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości oraz zasad obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych;
31) opiniowanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie przekazywania majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy.

 

 
 
Wprowadził Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 23-01-2017
Aktualizujący Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 10-02-2017
Zatwierdzający Gajewska Małgorzata (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 10-02-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-02-2017
Liczba odwiedzin: 1267
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe