Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Księgowości i Kontrasygnaty > Wydziały > Zespół Księgowości Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych (KK-12) > Zespół Księgowości Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych (KK-12)

Zespół Księgowości Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych (KK-12)

  Drukuj
 
Adres

00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3
Telefon
22 443 27 93
Faks
22 443 27 02
Email
duler@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00
Kierownictwo
kierownik zespołu Dorota Uler
tel.: 22 443 27 93, faks: 22 443 27 02, e-mail: duler@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 507
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Księgowości Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych należą sprawy dotyczące z zakresu prowadzenia scentralizowanych rozliczeń finansowo-księgowych wszystkich utworzonych przez m.st. Warszawa jednostek organizacyjnych oraz m.st. Warszawy w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych, bieżącej analizy obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności:
1) terminowe wystawianie faktur, faktur korygujących, w tym faktur wewnętrznych dotyczących importu usług, odwrotnego obciążenia oraz ich duplikatów z tytułu czynności opodatkowanych tym podatkiem oraz księgowanie faktur i innych dokumentów księgowych;
2) sprawdzanie poprawności otrzymanych od kontrahentów not korygujących oraz ich podpisywanie;
3) prowadzenie cząstkowego rejestru sprzedaży i zakupów dla Urzędu;
4) prowadzenie zbiorczego, scentralizowanego rejestru sprzedaży i zakupu jednostek m.st. Warszawy;
5) sporządzanie deklaracji cząstkowej Urzędu;
6) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym deklaracji cząstkowych VAT-7 sporządzonych przez wewnętrzne komórki organizacyjne urzędów dzielnic oraz jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, nad którymi nadzór jest wykonywany przy pomocy biur Urzędu.;
7) szczegółowa analiza danych zawartych w rejestrach sprzedaży i zakupu oraz deklaracjach cząstkowych VAT-7, sporządzonych przez wewnętrzne komórki organizacyjne urzędów dzielnic oraz jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, nad którymi nadzór jest wykonywany przy pomocy biur Urzędu , a w przypadku stwierdzenia niejasności – podejmowanie działań mających na celu wyjaśnienie sprawy;
8) rozliczanie podatku VAT z urzędem skarbowym poprzez:
a) sporządzanie zbiorczej, scentralizowanej deklaracji podatkowej VAT-7,
b) sporządzanie korekt scentralizowanej deklaracji podatkowej, a przypadku zmniejszenia wpłaconej kwoty podatku, wniosku o stwierdzenie nadpłaty,
c) sporządzanie przelewów do urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT,
d) reprezentowanie m.st. Warszawy w ramach czynności sprawdzających prowadzonych przez organy podatkowe;
9) bieżące uzgadnianie sald z wydziałami dla dzielnic oraz jednostkami organizacyjnymi  m.st. Warszawy, nad którymi nadzór jest wykonywany przy pomocy biur Urzędu ;
10) sporządzanie not księgowych odsetkowych dla wydziałów dla dzielnic oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, nad którymi nadzór jest wykonywany przy pomocy biur Urzędu. ;
11) podatkowe rozliczanie transakcji z zagranicznymi kontrahentami poprzez:
a) analizę treści zawartej umowy pod względem podatkowym,
b) współpracę z merytorycznymi biurami Urzędu w zakresie prawidłowości otrzymywanych dokumentów, w tym: certyfikatu rezydencji lub faktury albo rachunku wystawionego przez podmiot zagraniczny,
c) sporządzanie deklaracji CIT-10Z o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiąganych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) sporządzanie informacji IFT-2/IFT-2R o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) prowadzenie rejestru o wysokości przychodu uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz rejestru o wysokości pobranego podatku dochodowego od osób prawnych,
f) ustalenie prawidłowej kwoty podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego po przeliczeniu waluty obcej na walutę polską;
12) nadzór nad prawidłowym przechowywaniem dokumentacji dotyczącej rozliczeń Urzędu prowadzonych w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych;
13) współpraca przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Urzędu (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu) – w zakresie zadań Zespołu;
14) współpraca przy opracowywaniu projektów zarządzeń Prezydenta dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości, w tym przyjętych zasad rachunkowości oraz zasad kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
15) prowadzenie stosownych analiz i wyliczeń mających na celu ustalenie wysokości proporcji (wskaźnika struktury sprzedaży oraz pre-współczynnika) przy zastosowaniu, których dokonywane jest odliczenie podatku naliczonego;
16) przeprowadzenie korekty rocznej zakupów pozostałych, będącej konsekwencją odliczania podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji (wskaźnika struktury sprzedaży lub/oraz pre-współczynnika) po zakończonym roku podatkowym;
17) przeprowadzenie korekty wieloletniej związanej z zakupem nieruchomości, innych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, będącej konsekwencją odliczania podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji (wskaźnika struktury sprzedaży lub/oraz pre-współczynnika) po zakończonym roku podatkowym;
18) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych podlegających korekcie wieloletniej, będącej konsekwencją odliczania podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji (wskaźnika struktury sprzedaży lub/oraz pre-współczynnika);
19) koordynowanie prac związanych ze sporządzeniem i przesyłaniem do właściwych organów podatkowych jednolitego pliku kontrolnego w zakresie podatku od towarów i usług.


 

 
 
Wprowadził Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-04-2016
Aktualizujący Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 10-02-2017
Zatwierdzający Gajewska Małgorzata (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 10-02-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-02-2017
Liczba odwiedzin: 1552
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe