Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Księgowości i Kontrasygnaty > Wydziały > Wydział Rozliczeń Wypłat dla Osób Fizycznych Niebędących Pracownikami Urzędu i Jednostek Organizacyjnych (KK-11) > Wydział Rozliczeń Wypłat dla Osób Fizycznych Niebędących Pracownikami Urzędu i Jednostek Organizacyjnych (KK-11)

Wydział Rozliczeń Wypłat dla Osób Fizycznych Niebędących Pracownikami Urzędu i Jednostek Organizacyjnych (KK-11)

  Drukuj
 
Adres

ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa

 

Telefon
22 443 28 08
Faks
22 443 27 00
Email
egrzeczynska@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piatek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Ewa Górna-Grzeczyńska
tel.: 22 443 28 08, faks: 22 443 27 00, e-mail: egrzeczynska@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 301
Zakres działania wydziału biura

Do zadań Wydziału Rozliczeń Wypłat dla Osób Fizycznych Niebędących Pracownikami Urzędu i Jednostek Organizacyjnych należy w szczególności:
1) prowadzenie rejestru umów zleceń i umów o dzieło dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w podziale na poszczególne biura,  dzielnice i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy nieposiadające osobowości prawnej;
2) wprowadzenie do systemu SAP danych z umów zleceń i umów o dzieło dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dla biur, dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy nieposiadających osobowości prawnej;
3) zaczytywanie danych z systemu CRU do systemu SAP;
4) prowadzenie czynności sprawdzających i uzupełniających polegających na weryfikacji i analizie dokumentów przesłanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy nieposiadające osobowości prawnej poprzez system CRU dotyczących wypłat i rozliczeń składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych niebędących pracownikami w/w jednostek;
5) sprawdzanie i przygotowywanie do wypłaty rachunków dotyczących zawartych umów zleceń i umów o dzieło z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej;
6) sporządzanie list wypłat na podstawie wystawionych rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz innych dokumentów przekazanych do Wydziału i jednostek organizacyjnych,  przez biura, dzielnice i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy nieposiadające osobowości prawnej;
7) obsługa płatnika m.st. Warszawa w zakresie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, a zwłaszcza:
a) zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych zleceniobiorców oraz członków ich rodzin na dokumentach ZUA, ZZA , ZCNA,
b) wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych zleceniobiorców oraz członków ich rodzin na dokumentach ZWUA, ZCNA,
c) sporządzanie miesięcznych dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, RCA, RZA
i RSA,
d) sporządzanie i wysyłanie zestawów dokumentów rozliczeniowych za pośrednictwem programu Płatnik do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w określonym ustawowo terminie;
8) rozliczenie zwolnień lekarskich osób niebędących pracownikami i wykonującymi pracę z tytułu umów zleceń w biurach, dzielnicach i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy nieposiadających osobowości prawnej oraz przygotowanie list wypłat;
9) przygotowanie wypłat do realizacji:
a) diet radnym Rady m.st. Warszawy i radnym rad dzielnic,
b) należności dla członków komisji i rad,
c) stypendiów,
d) należności komisjom poborowym i lekarskim,
e) innych wypłat dla osób fizycznych określonych zarządzeniami Prezydenta oraz uchwałami Rady m.st. Warszawy, rady dzielnicy i innych aktów prawnych, z których wynika obowiązek dokonania wypłat dla osób fizycznych w biurach, dzielnicach i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
10) utworzenie przelewów w systemie bankowości elektronicznej z tytułu:
a) wypłat diet radnych Rady m.st. Warszawy i radnych rad dzielnic,
b) wynagrodzeń dla osób fizycznych niebędących pracownikami Urzędu, dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy nieposiadających osobowości prawnej;
11) sporządzanie rocznych informacji podatkowych o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych na formularzach PIT-11,
PIT-8C, PIT-R, IFT1, IFT-1R dla:
a) radnych Rady m.st. Warszawy,
b) radnych rad dzielnic,
c) zleceniobiorców i wykonawców,
d) stypendystów,
e) osób nagrodzonych ze środków m.st. Warszawy;
12)  sporządzanie rocznych informacji RMUA dla osób ubezpieczonych z tytułu naliczonych i przekazanych przez płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
13)  systematyczne wykonywanie korekt dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych  na podstawie informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
14)  sporządzenie rocznej informacji ZUS IWA na potrzeby ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe;
15)  wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu oraz druków ZUS RP-7 oraz ZUS Z-3a na wniosek osób zainteresowanych w zakresie zadań Wydziału;
16)  współpraca z biurami, dzielnicami i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy nieposiadającymi osobowości prawnej odnośnie udzielania odpowiedzi organom egzekucyjnym (komornikom, Urzędom Skarbowym) w zakresie zajęć wierzytelności dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej;
17) aktualizowanie pełnomocnictw dla pracowników Wydziału oraz przekazywanie do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
18)  aktualizacja procedur zawierania umów zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej spowodowanych w szczególności zmianami przepisów prawa;
19)  uzgadnianie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy i zryczałtowany od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;
20)  wsparcie merytoryczne biur, dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie rozliczania umów cywilnoprawnych;
21)  współpraca z Biurem Prawnym w zakresie stosowania przepisów dotyczących zadań Wydziału.

 
 
Wprowadził Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 23-01-2017
Aktualizujący Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 28-08-2019
Zatwierdzający Gajewska Małgorzata (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 19-11-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-11-2019
Liczba odwiedzin: 1631
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe