Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Księgowości i Kontrasygnaty > Wydziały > Wydział Analizy Podatku Naliczonego w Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych (KK-10) > Wydział Analizy Podatku Naliczonego w Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych (KK-10)

Wydział Analizy Podatku Naliczonego w Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych (KK-10)

  Drukuj
 
Adres

00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3
Telefon
22 443 28 25
Faks
22 443 27 02
Email
arudzinska@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Agnieszka Rudzińska
tel.: 22 443 28 25, faks: 22 443 27 02, e-mail: arudzinska@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 513
Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Wydziału Analizy Podatku Naliczonego w Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych należą sprawy dotyczące analizy podatkowej, analizy obowiązujących oraz projektowych przepisów prawa podatkowego, analizy orzecznictwa podatkowego, a także weryfikowania scentralizowanych rozliczeń m.st. Warszawy; w zakresie podatku naliczonego w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych, którym opodatkowane są transakcje krajowe, a w szczególności:
1. przygotowywanie w imieniu Skarbnika pisemnych projektów odpowiedzi na zapytania komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy dotyczących stosowania ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie podatku naliczonego oraz o podatku dochodowego od osób prawnych, którym opodatkowane są transakcje z kontrahentami zagranicznymi, a także przepisów wykonawczych obowiązujących w tym zakresie;
2. udzielanie komórkom organizacyjnym Urzędu oraz jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wyjaśnień w zakresie:
a) stosowania przepisów dotyczących podatku naliczonego w podatku od towarów i usług,
b) stosowania przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, którym opodatkowane są transakcje z kontrahentami zagranicznymi;
3. prowadzenie spraw oraz korespondencji z organami skarbowymi dotyczących spraw podatkowych, a w szczególności:
a) przygotowywanie wystąpień o interpretację przepisów prawa podatkowego w trybie ordynacji podatkowej w zakresie podatku naliczonego w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych, którym opodatkowane są transakcje z kontrahentami zagranicznymi,
b) prowadzenie postępowań podatkowych przed właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego oraz Dyrektorem Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku naliczonego w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych, którym opodatkowane są transakcje z kontrahentami zagranicznymi
- w imieniu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
4. analiza wyjaśnień i decyzji urzędów skarbowych i izb skarbowych oraz orzeczeń sądów w sprawach dotyczących podatku naliczonego w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie transakcji z kontrahentami zagranicznymi;
5. współpraca z Biurem Prawnym w zakresie stosowania przepisów dotyczących:
a) podatku naliczonego, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług, oraz
b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie transakcji z kontrahentami zagranicznymi, ordynacji podatkowej,
- a także przepisów wykonawczych dotyczących tych ustaw;
6. występowanie do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach;
7. składanie informacji na drukach NIP-2 – zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem i NIP-C – informacja o miejscach prowadzenia działalności oraz ich aktualizowania w razie zmiany dotychczasowych danych;
8. analiza projektów umów, których strona jest m.st. Warszawa, w zakresie podatku od towarów i usług i podatku dochodowego od osób prawnych;
9. analiza oświadczeń i ankiet o kwalifikowalności VAT związanych z realizacją programów finansowanych z funduszy unijnych, składanych, przez Biura Urzędu i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, do parafowania przez Skarbnika lub osobę upoważnioną;
10. prowadzenie czynności sprawdzających polegających na weryfikacji i analizie danych zawartych w KiKUM-VAT dotyczących rozliczeń w podatku od towarów i usług, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie podatku naliczonego oraz sporządzanie protokołów i raportów z przeprowadzonych czynności;
11. wsparcie merytoryczne jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy przy prowadzeniu stosownych analiz i wyliczeń mających na celu ustalenie wysokości proporcji (wskaźnika struktury sprzedaży oraz pre-współczynnika) przy zastosowaniu, których dokonywane jest odliczenie podatku naliczonego;
12. organizowanie spotkań roboczych z pracownikami jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy dotyczących tematyki rozliczania podatku naliczonego w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych, którym opodatkowane są transakcje z kontrahentami zagranicznymi.”;
 
 
Wprowadził Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-04-2016
Aktualizujący Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 25-05-2016
Zatwierdzający Gajewska Małgorzata (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 31-05-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-02-2017
Liczba odwiedzin: 1784
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe